Korea Północna: prawo do wolności od głodu

„Widziałem, jak umiera 16 – 17-letni chłopiec. Był tam [w areszcie], ponieważ sprzedał szyby ze swojej szkoły. Po piętnastu dniach spędzonych w areszcie zmarł wskutek niedożywienia. Było bardzo mało jedzenia.”
(Wypowiedź Lee, około czterdziestoletniego Koreańczyka, dla Amnesty International z 3 grudnia 2002 roku.)

Korea Północna jest jednym z najbardziej zamkniętych i odizolowanych państw na świecie. Od ponad dekady jej mieszkańcy cierpią głód i kryzys żywnościowy. W swoim nowym raporcie Amnesty International uważa, iż rząd północnokoreański powinien zagwarantować, że niedostatek żywności nie będzie wykorzystywany jako narzędzie do prześladowania osób, które uważa się za przeciwników politycznych, a także zapewnić organizacjom humanitarnym, w szczególności przedstawicielstwom Narodów Zjednoczonych, swobodny i łatwy wstęp na całe terytorium Korei Północnej.

„Setki tysięcy osób umiera w konsekwencji niedoboru jedzenia, jaki spowodowała seria katastrof naturalnych, wstrzymanie pomocy ze strony byłego Związku Radzieckiego i złe zarządzanie gospodarką. Miliony dzieci cierpi chroniczne niedożywienie, które wpływa na ich rozwój fizyczny i umysłowy” – podkreśla Amnesty International.

Wszystko to, przynajmniej częściowo, jest rezultatem polityki rządu, który rozdzielał żywność niesprawiedliwie, faworyzując aktywnych gospodarczo i lojalnych politycznie. Rządowe ograniczenia wolności poruszania się pozbawiają Koreańczyków możliwości poszukiwania pożywienia i przenoszenia się na obszary, gdzie zaopatrzenie w produkty żywnościowe może być lepsze, opuszczając bez pozwolenia swoje miejsca zamieszkania, narażają się na kary, łącznie z aresztowaniem. Władze utrudniają również przemieszczanie się, dostęp i monitorowanie sytuacji międzynarodowym organizacjom humanitarnym, które udzielają pomocy poprzez dystrybucję żywności. Konsekwencją tych działań jest zniechęcenie ofiarodawców i zmniejszenie liczby zobowiązań pomocy.

„Prawo do wolności od głodu jest jednym z podstawowych praw człowieka, a rząd Korei Północnej zdaje się nie spełniać swojego obowiązku respektowania, ochrony i urzeczywistniania tego prawa” – powiedziała Amnesty International.

Powszechne niedożywienie powoduje, że dziesiątki tysięcy osób przemieszczają się do Chin. Część z nich jest deportowana przez władze chińskie, a następnie przetrzymywana w bardzo złych warunkach w aresztach północnokoreańskich. Według raportów, zatrzymani umierają z głodu i wielu jest torturowanych podczas przesłuchań przez władze koreańskie.

Na niektórych obywatelach wykonuje się publiczne egzekucje za kradzież jedzenia lub innych artykułów niezbędnych do przeżycia i, jak mówią raporty, przyprowadza się uczniów, aby zobaczyli te egzekucje.

Głównymi ofiarami głodu w Korei Północnej są osoby starsze, kobiety i dzieci. Wiele kobiet, które zmuszone były udać się do Chin w poszukiwaniu pożywienia, wpadło w ręce grup zajmujących się handlem ludźmi, które działają po obu stronach granicy chińsko-koreańskiej.

„Kraje, które mogą udzielić wsparcia, powinny zapewnić niezbędną pomoc żywnościową, nie łącząc jej z konkretnymi celami politycznymi” – powiedziała Amnesty International. „Żywność nie może być użyta jako instrument presji politycznej i ekonomicznej. Nie wolno wprowadzać embarga na żywność.”

Więcej informacji:

» Raport w wersji anglojęzycznej: Democratic Republic of North Korea: Starved of Rights: Human Rights and the Food Crisis in the Democratic People’s Republic of Korea (Koreańska Republika Ludowo-Demokratczna: Pozbawieni prawa. Prawa człowieka a kryzys żywnościowy w Korei Północnej)

Tematy