Kuba: Rząd musi natychmiast wypuścić więźniów sumienia

„ Po szczegółowym zapoznaniu się z oskarżeniami przedstawionymi owym więźniom, stało się jasne, że są oni więźniami sumienia- zatrzymanymi za pokojowe wyrażanie swoich opinii i przekonań. „Powinni oni być natychmiastowo i bezwarunkowo uwolnieni”, powiedziała Amnesty International.

 

Więźniowie sumienia aresztowani w marcu 2003 podczas zamieszek dostarczają szczegółów na temat bieżącego statusu większości dysydentów. Opozycjoniści ci zostali oskarżeni o publikowanie artykułów poruszających i krytykujących kwestie ekonomiczne,  społeczne, a także poszanowania praw człowieka na Kubie; stwierdzono, że są członkami nieoficjalnych grup, uważanych przez władze za antyrewolucyjne lub że mają kontakty z osobami nastawionymi wrogo wobec Kuby.

 

Raport wspomina również o warunkach w jakich przebywają zatrzymani. Amnesty International otrzymała kilka doniesień o złym traktowaniu aresztantów przez strażników więziennych lub innych więźniów przy współudziale strażników.

Victor Rolado Arroyo Carmona’y 31 grudnia 2003 został zabrany ze swojej celi i pobity przez trzech strażników więziennych.

 

Istnieją również doniesienia, że więźniowie są trzymani w izolatce przez dłuższy czas i mają ograniczony dostęp do pomocy medycznej.

 

Amnesty International w szczególności potępia praktyki  umyślnego trzymania więźniów sumienia z dala od ich domów i rodzin. Takie postępowanie narusza reguły ONZ i może być zinterpretowane jako dodatkowa kara nałożona na więźniów i ich rodziny.


Jak twierdzą świadkowie, pisemny i telefoniczny kontakt między więźniami i ich rodzinami również jest ograniczany jako forma nacisku stosowana przez pracowników więzienia.

 

„Kubańskie władze muszą natychmiast i bezwarunkowo wypuścić wszystkich więźniów sumienia. Dodatkowo, upominamy władze, aby przestrzegały międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka w obchodzeniu się z zatrzymanymi,” zaznaczyła organizacja.

 

Amnesty International odnotowało w sumie 88 przypadków więźniów sumienia na Kubie.

 

Aby zobaczyć raport z Kuby : Zbyt wielu wciągu roku: więźniowie sumienia z zamieszek w marcu 2003, przejdź do:

 http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR250052004

Tematy