Kuwejt: Dochodzenie w sprawie śmierci w areszcie konieczne jako pierwszy krok w kierunku lepszego przestrzegania praw człowieka

Amer Khlaif al-Enezi był podobny przesłuchiwany początkowo przez siły bezpieczeństwa, po czym przekazano go publicznemu oskarżycielowi do dalszych przesłuchań. Z powodu trudności z oddychaniem został przewieziony do szpitala wojskowego. Już wtedy był w słabym stanie fizycznym i psychicznym. Zmarł, jak podano, 8 lutego 2005 około godziny 21 w szpitalu wojskowym w wyniku ataku serca. Amer Khlaif al-Enezi „przyznał się” do wszystkich zarzucanych mu czynów. Szczegóły dotyczące jego miejsca pobytu i stanu dnia 31 stycznia nie są znane.

 

Władze Kuwejtu muszą pilnie powołać niezależny organ prawny do zbadania sprawy śmierci Amera Khlaif al- Enezi w areszcie. Komisja ta powinna składać się z osób znanych ze swej bezstronności i kompetencji oraz być niezależna od instytucji bądź agencji mogącej być przedmiotem dochodzenia. Powinna być również przeprowadzona niezwłoczna, gruntowna, niezależna i bezstronna analiza kryminalna. Powołany organ prawny powinien być upoważniony do przesłuchania każdej osoby, mieć pełny dostęp do wszystkich dokumentów koniecznych do śledztwa oraz zapewnić ochronę wszelkich świadków i materiałów źródłowych. Wyniki i zalecenia tej komisji powinny być upublicznione, a podejrzanych powinno się przekazać wymiarowi sprawiedliwości zgodnie z zasadami sprawiedliwego procesu i orzekania kary śmierci.

 

Amnesty International całkowicie potępia akty przemocy dokonywane przez uzbrojone grupy oraz uznaje prawa i obowiązki państw do przekazywania domniemanych przestępców wymiarowi sprawiedliwości. Jednakże najważniejsze przy tym jest, żeby państwa respektowały prawa człowieka, jeśli chodzi o użycie siły, areszt, przesłuchanie, zatrzymanie i odpowiednio procedury rozprawy.

 

Amnesty International nakłania rząd Kuwejtu do zapewnienia, że nowe uprawnienia przyznane siłom bezpieczeństwa są zgodne ze stosownymi międzynarodowymi prawami człowieka i standardami, w tym z Podstawowymi Prawami ONZ (Basic Principles) oraz Zasadami Używania Broni i Siły przez Siły Bezpieczeństwa (Use of Force and Firearms) Law Enforcement Officials.

 

Aż 40 osób zatrzymano podczas czterech starć między siłami zbrojnymi i uzbrojonymi grupami od czasu wybuchu przemocy w ciągu ostatniego miesiąca. Amnesty International nalega na władze Kuwejtu, żeby przestrzegały i chroniły prawa wszystkich zatrzymanych zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (International Covenant on Civil and Political Rights) oraz Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiemu, poniżającemu traktowaniu lub karaniu (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), której Kuwejt jest stroną.

 

W szczególności władze Kuwejtu są nakłaniane przez Amnesty International do zapewnienia wszystkim zatrzymanym natychmiastowego kontaktu z adwokatem, lekarzem i rodziną. Organizacja nawołuje do niezwłocznego informowania zatrzymanych o wszelkich stawianych im zarzutach i doprowadzenia przed wymiar sprawiedliwości w celu niezwłocznego dokonania kontroli legalności ich zatrzymania. Powinni oni zostać oskarżeni i postawieni przed sądem w ciągu określonego czasu lub zwolnieni.

 

Amnesty International nalega na władze Kuwejtu, aby nie używały takich zdarzeń jako pretekstów do ograniczania prawa do wolności słowa i nie groziły zamknięciem lub zawieszeniem gazetom, które podnoszą sprawy interesu publicznego związane z ostatnimi wydarzeniami.  

 

Tematy