List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

Razem z 12 organizacjami wchodzącymi w skład Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS skierowaliśmy list do Marszałka Senatu z apelem o skierowanie uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do oceny Komisji Weneckiej.  

W liście wskazujemy na ogromne obawy co do zgodności tego aktu z Konstytucją RP, prawem unijnym i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Obawy te dotyczą przyznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu właściwości do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych wszystkich sędziów oraz utrzymania, z niewielkimi modyfikacjami, tzw. „testu bezstronności sędziego”. Ustawa ta nie rozwiązuje głównych problemów związanych z praworządnością, ponieważ nie likwiduje przepisów tzw. „ustawy kagańcowej”, a także nie odnosi się do problemu upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. Podkreślamy, że około 1/3 stanowisk sędziowskich NSA zajmują osoby powołane do tego sądu na wniosek upolitycznionej KRS, a w Europejskim Trybunale Praw Człowieka rozpoznawane są obecnie skargi polskich obywateli dotyczące spraw rozstrzygniętych przez składy NSA, w których zasiadały takie osoby.  

W związku z tym, zwracamy się do Marszałka Senatu o wystąpienie do Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji Przez Prawo (Komisji Weneckiej) z wnioskiem o przedstawienie pilnej opinii na temat rozpatrywanej ustawy. Uważamy, że taka opinia może mieć istotny wpływ na treść ewentualnych poprawek zgłoszonych przez Senat.  

Pełna treść listu: