List otwarty Amnesty International Polska do nowej Rzeczniczki Praw Dziecka

Warszawa, 29.11.2023

Pani Monika Horna-Cieślak 
Rzeczniczka Praw Dziecka 
ul. Chocimska 6 
00-791 Warszawa 
[email protected]

Szanowna Pani Rzeczniczko,

gratulujemy powołania na urząd Rzeczniczki Praw Dziecka. Życzymy powodzenia w pełnieniu tej bardzo wymagającej, a jednocześnie doniosłej społecznie roli. Prawa dziecka to także dla Amnesty International jeden z priorytetowych obszarów działania. Od lat działamy na rzecz praw dziecka oraz prowadzimy szeroko zakrojoną edukację praw człowieka. W ostatnich latach na polskim rynku ukazała się książka przygotowana przez Amnesty International m.in. wspólnie z prof. Geraldine Van Bueren i Angeliną Jolie „Poznaj swoje prawa i broń ich. Przewodnik dla młodych”, czyli książka, która wyjaśnia, czym są prawa dzieci oraz wyposaża młodych ludzi w wiedzę, której potrzebują, by chronić siebie i innych oraz Pomocnik dydaktyczny o migracjach, prawach człowieka i zrównoważonym rozwoju. Książkę oraz pomocnik dydaktyczny załączamy do listu.  

Gratulując wyboru, chcieliśmy jednocześnie zadeklarować naszą gotowość do współpracy z urzędem Rzeczniczki Praw Dziecka na rzecz tworzenia i upowszechniania wysokich standardów w zakresie ochrony praw dziecka. W kontekście szczególnych wyzwań, które dostrzegamy w obszarze praw dziecka chcielibyśmy zwrócić uwagę Pani Rzeczniczki na poniższe wyzwania. 

1. Swoboda wypowiedzi dzieci  

Dzieci powinny odzyskać prawo do swobodnego wyrażania opinii w kwestiach, które ich dotyczą. Jako dorośli mamy obowiązek słuchać i uwzględniać opinie dzieci. Należy podjąć wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia tego standardu w naszym Państwie. 

2. Prawo do edukacji  

Edukacja pomaga wszystkim dzieciom rozwijać ich talenty, zdolności i osobowość. Dzieci powinny uczyć się rozumienia własnych praw oraz poszanowania praw, kultur i odmienności innych osób. Szkoła powinna uczyć dzieci, jak żyć w pokoju i chronić środowisko. 

3. Równość i zakaz dyskryminacji dzieci  

Prawa dziecka przysługują wszystkim dzieciom niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, wyznania, zdolności, orientacji seksualnej czy jakichkolwiek innych kryteriów. Żadne dziecko nie może być traktowane niesprawiedliwie. 

4. Prawa dzieci z doświadczeniem uchodźczym  

Należy podjąć kompleksowe działania na rzecz wsparcia dzieci, które zamieszkały w Polsce w konsekwencji ucieczki z terenów ogarniętych wojną, w tym ogarniętej wojną Ukrainy. Dzieci zasługują na wsparcie, które sprawi, że będą mogły poczuć się bezpiecznie i zintegrować się w nowym środowisku.  

5. Prawo do bezpieczeństwa  

Należy podjąć kompleksowe działania na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, w tym cyberprzemocą i zapewnienia im bezpieczeństwa w sieci. 

Stowarzyszenie Amnesty International dysponuje ekspertyzą oraz ma wieloletnie doświadczenie w zakresie działań na rzecz ochrony praw dziecka, dlatego też bardzo chcielibyśmy się spotkać i wspólnie zakreślić obszary przyszłej współpracy. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy budować Polskę, która dba o dzieci i chroni ich prawa.

Anna Kulikowska
Wicedyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International