Dwójka dzieci siedząca na krawędzi krateru po bombardowaniu.

List otwarty Amnesty International do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zawieszenia broni przez wszystkie strony konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Szanowny Panie Premierze!  

Trwająca obecnie eskalacja przemocy w Izraelu i Strefie Gazy jest bezprecedensowa. Liczba ofiar cywilnych po obu stronach rośnie w zatrważającym tempie. Tysiące osób w Gazie i Izraelu zostało zamordowanych lub poniosło poważne obrażenia. Szacuje się, że ponad jedną trzecią ofiar śmiertelnych stanowią dzieci. Ponad dwa miliony osób w Strefie walczy o przetrwanie, podczas masowych ataków rakietowych dokonywanych przez Izraelskie wojsko. Ponad 200 osób zostało porwanych przez Hamas. Przy wsparciu najwyższej jakości systemu weryfikacji i dbając o zapewnienie bezstronności, Amnesty International nieustannie monitoruje działania wszystkich stron konfliktu i publikuje wyniki naszych dochodzeń w sprawie łamania praw człowieka przez obie strony konfliktu. Wiele z tych bezprawnych ataków, w szczególności ataki bez rozróżnienia celu skutkujące masowymi ofiarami wśród ludności cywilnej muszą zostać zbadane pod kątem możliwości popełnienia zbrodni wojennych (więcej: https://www.amnesty.org.pl/cale-rodziny-gina-w-wyniku-izraelskich-atakow-na-strefe-gazy/).

27 października br. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję dotyczącą konfliktu izraelsko-palestyńskiego wzywającą do wprowadzenia „natychmiastowego i trwałego rozejmu humanitarnego prowadzącego do zaprzestania wszelkich działań wojennych”. Ponadto Zgromadzenie zażądało od wszystkich stron „przestrzegania w pełnym zakresie” zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego, „w szczególności w odniesieniu do ochrony ludności cywilnej i obiektów cywilnych”. Za rezolucją głosowało 120 państw, 14 było przeciwnych, a 45 wstrzymało się od głosu. Do tej ostatniej kategorii należy Polska. Wysiłki społeczności międzynarodowej zmierzające do zatrzymania dalszych ataków na ludność cywilną wymagają jednomyślności i zdecydowania w działaniu. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ była szansą na wysłanie silnego przekazu, że nie ma przyzwolenia na łamanie prawa humanitarnego przez Hamas czy rząd Izraela. Waga zachowania wspólnego frontu przez społeczność międzynarodową jest tym większa, im bardziej sparaliżowana jest Rada Bezpieczeństwa. Decyzja Polski by wstrzymać się od głosu może natomiast być poczytywana przez niektórych jako akceptacja dla zbrodniczych ataków na ludność cywilną Strefy Gazy. Dlatego niezbędne jest, by polski rząd wyjaśnił swoje stanowisko.

Biorąc pod uwagę wciąż pogarszającą się sytuację w Strefie w Gazy i mając na uwadze postulaty wnoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Amnesty International wzywa wszystkie strony konfliktu oraz całą społeczność międzynarodową do:

  • zakończenia bezprawnych ataków, w tym ataków bez rozróżnienia celu, bezpośrednich ataków na ludność cywilną i obiekty cywilne i ataków nieproporcjonalnych,
  • natychmiastowego dopuszczenia przez Izrael i nieutrudniania dostaw pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej okupowanej Strefy Gazy, zakończenia 16-letniej nielegalnej blokady Gazy i udzielenia natychmiastowego dostępu Niezależnej Komisji Dochodzeniowej ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich nałożenia przez społeczność międzynarodową całkowitego embarga na broń na wszystkie strony konfliktu w obliczu poważnych naruszeń i zbrodni w świetle prawa międzynarodowego,
  • zapewnienia wszelkich niezbędnych zasobów i wsparcia dla Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie sytuacji w Palestynie,
  • bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia cywilnych zakładników i zakładniczek przez Hamas i pozostałe ugrupowania zbrojne oraz humanitarnego traktowania wszystkich osób pozostających w niewoli, w tym zapewnienia opieki medycznej do momentu ich uwolnienia,
  • uwolnienia przez Izrael wszystkich arbitralnie zatrzymanych Palestyńczyków i Palestynek
  • zajęcie się pierwotnymi przyczynami konfliktu, między innymi poprzez likwidację systemu apartheidu stosowanego przez Izrael wobec wszystkich Palestyńczyków i Palestynek.

Ponadto apelujemy do rządu polskiego, by pomimo wstrzymania się od głosu w sprawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ,   podjął wszelkie możliwe działania na forum międzynarodowym na rzecz zaprzestania ataków na ludność cywilną w Strefie Gazy oraz wysłał jasny przekaz, że nie zgadza się na jawne łamanie prawa humanitarnego. Polski rząd, reprezentując polskie społeczeństwo, ma obowiązek stanąć po stronie ludności cywilnej, która ponosi najwyższy koszt trwającego od lat konfliktu. Ewakuowanie polskich obywateli ze Strefy Gazy jest niezwykle ważne, ale nie jest wystarczające.

Oczekuję, że mając na uwadze tragiczne doświadczenia II wojny światowej i wartości zapisane w Konstytucji, rząd Polski będzie głosem wszystkich tych, którzy w wyniku konfliktu izraelsko-palestyńskiego doświadczają ogromnego cierpienia i naruszeń praw człowieka.

Oczekuję, że rząd Polski podejmie zdecydowane i konkretne kroki w celu zawieszenia broni przez wszystkie strony konfliktu i zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej.

Z wyrazami szacunku
Anna Błaszczak-Banasiak
Dyrektorka Amnesty International Polska


Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami Amnesty International na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Są one dostępne pod linkiem: https://www.amnesty.org.pl/konflikt-izrael-strefa-gazy/