List otwarty do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej

2 grudnia 2002 r. skazano, w wyniku nieuczciwego procesu, na śmierć za działalność polityczną dwóch Tybetańczyków – Tenzina Delka oraz Lobsanga Dhondupa. Tenzin Delek Rinpocze był znany z pracy społecznej na rzecz kultury, religii i tożsamości narodowej Tybetańczyków. Był uczniem Dalajlamy, głosił ideę działań bez użycia przemocy oraz poszanowania naturalnego środowiska. Władze chińskie widziały w nim zagrożenie dla utrzymania kontroli w regionie. Lobsang Dhondup wbrew międzynarodowym protestom został stracony 26 stycznia 2003r.

 

Ciążący na Tenzinie Delku Rinpocze wyrok śmierci może być wykonany w każdym czasie po 2 grudnia br., kiedy to mijają dwa lata od prawomocnego skazania go przez sąd pierwszej instancji.

 

Polska jako członek wielkiej rodziny państw demokratycznych musi w zdecydowany sposób zajmować stanowisko w kwestiach dotyczących naruszeń podstawowych praw człowieka, uderzających w ludzką godność, zarówno względem państw małych i słabych jak i państw wielkich i mocarstwowych. Prawa człowieka są bowiem wartością uniwersalną i nadrzędną i nie mogą być przedmiotem politycznych targów i handlowych transakcji.

 

W związku z powyższym, przyłączając się do działań podejmowanych na całym świecie, wzywamy najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia wszelkich możliwych i stanowczych kroków w kontaktach z władzami ChRL, mających na celu anulowanie wyroku śmierci wydanego na Tenzina Delka Rinpocze oraz uzyskanie gwarancji ponownego rozpatrzenia jego sprawy w uczciwym i jawnym procesie z udziałem niezależnych obserwatorów międzynarodowych.

 

Stowarzyszenie Amnesty International Polska

Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu

 

Ks. Adam Boniecki

Jacek Bożek, Klub Gaja

Irena Dzierzgowska

Władysław Frasyniuk

Konstanty Gebert

Prof. Stanisław Godziński

Danuta Kuroń

Ks. dr Wiesław Niewęgłowski

Andrzej Potocki

Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Henryk Wujec

Tematy