Międzynarodowy Dzień Wspierania Ofiar Tortur: Nie czas na zadowolenie; walka z torturami musi trwać!

„Wspólnota międzynarodowa musi stawić czoła próbie legitymizacji tortur i znęcania się. Ostatnie zdjęcia przedstawiające stosowanie tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania irackich więźniów przez siły koalicyjne, wskazują jasno, iż należy wznowić wysiłki na rzecz zapobiegania takim nadużyciom oraz zakazania ich.”

 

Prawo międzynarodowe całkowicie zabrania stosowania tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, także w czasie wojny i podczas stanów wyjątkowych.

 

Amnesty International jest zaniepokojona tym, iż powszechne potępienie tortur i znęcania się jest dziś zagrożone:

– media donoszą, że pojawiają się twierdzenia, iż tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie może być stosowane i powinno być legalnie usprawiedliwione w niektórych okolicznościach

– metody przesłuchań i traktowania więźniów, które prowadzą do tortur lub do okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, są określane jako dozwolone, chociaż dorobek prawny większości międzynarodowych, regionalnych i krajowych instytucji zajmujących się prawami człowieka wskazuje że nie są one dozwolone,

– kwestionowany jest zakaz wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku zastosowania tortur, w związku z dążeniem do pociągnięciem do odpowiedzialności sprawców najcięższych przestępstw.

 

Niektóre państwa naruszają podstawowe zobowiązanie do zapewnienia, iż nikt nie zostanie wygnany, wydalony lub zawrócony do kraju, w którym może zostać poddany torturom lub znęcaniu się.

 

„Wszystkie rządy muszą całkowicie potępić tortury, bez względu na to gdzie występują i sprawić, aby stało się czytelnym dla wszystkich urzędników publicznych, że tortury i inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie i karanie nigdy nie będzie tolerowane” stwierdziła Amnesty International.

 

Amnesty International wzywa wszystkie rządy do wszczęcia natychmiastowego i bezstronnego dochodzenia w sprawie wszystkich przypadków stosowania tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania; do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za stosowanie tortur oraz do zapewnienia odszkodowań ofiarom tortur.

 

Amnesty International wzywa wszystkie państwa, które jeszcze nie ratyfikowały Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karaniu do uczynienia tego jako rzeczy priorytetowej. AI wzywa państwa, które wysunęły zastrzeżenia co do stosowania niektórych postanowień Konwencji, aby je wycofały.

 

Amnesty International wzywa wszystkie kraje, które są stroną Konwencji przeciwko Torturom, do bezzwłocznego ratyfikowania Protokołu Dodatkowego do Konwencji przeciwko Torturom.

 

„Ukryte praktyki tortur i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie rozprzestrzeniania się na świecie. Bez odpowiednich zabezpieczeń i kontroli, te pogwałcenia fundamentalnych praw człowieka mogą zdarzyć się wszędzie i o każdej porze,” twierdzi Amnesty International.

 

Tło

 

20 lat po przyjęciu przez ONZ Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania tylko 136 państw ze 191 stało się stronami, a wiele nie zdołało wprowadzić jej w życie w pełni na poziomie krajowym.

 

Protokół Dodatkowy dostarcza bardzo praktycznych środków użytecznych przy zapobieganiu torturom i znęcaniu się w miejscach zatrzymania. Protokół ten utworzy nowy organ międzynarodowy, Podkomitet, zajmujący się wyłącznie zapobieganiem tym nadużyciom poprzez system wizyt inspekcyjnych w miejscach zatrzymania w granicach państw członkowskich. Wizyty te będą skutkowały konkretnymi rekomendacjami dla władz, jak mogą zapobiegać torturom i znęcaniu się.

 

Protokół Dodatkowy wspiera także krajową realizację zobowiązań zapobiegania torturom przez wymóg posiadania przez wszystkie państwa niezależnego, krajowego organu przeprowadzającego regularne wizyty w miejscach zatrzymania, w celu uzupełnienia mniej częstych wizyt podejmowanych przez międzynarodowy Podkomitet.

 

Protokół Dodatkowy wejdzie w życie, kiedy ratyfikuje go 20 krajów. Do dziś przystąpiły do niego trzy kraje.

 

Więcej informacji http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-eng

 

Wezwij do niezależnego śledztwa w sprawie tortur-zbrodni wojennych w Iraku!  http://www.amnesty.org.pl/index.php/ai/content/view/full/1495

Tematy