Nadzwyczajny szczyt państw amerykańskich: region wymaga konkretnych działań

Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) przyjęła wiele rezolucji, które nawołują do poszanowania i wspierania fundamentalnych praw, istnieją również istotne umowy i konwencje, zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, które obligują państwa do respektowania praw człowieka.

„W kwestii prawodawstwa w ostatnich latach poczyniono zasadnicze postępy. Jednak istotne jest, aby szczyt nie ograniczył się jedynie do wypowiadania pobożnych życzeń i pomysłów, lecz aby za jego sprawą stały się one niezwłocznie rzeczywistością”, podkreśliła Amnesty International.

Organizacja uważa, iż konieczne jest wyrażenie ze strony przywódców poparcia dla roli Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka i MiędzyamerykańskiegoTrybunału Praw Człowieka i podjęcie niezbędnych decyzji w celu regularnego zapewniania im znacznych i rosnących środków finansowych, a także jednoczesne przygotowanie projektu obiektywnych, bezstronnych i skutecznych mechanizmów, które zapewniłyby rygorystyczne stosowanie się do zaleceń i decyzji tych organów.

Jest również niezbędne, aby oficjalnie uznać demokratyczny i powszechny udział organizacji obywatelskich w przebiegu spotkań szefów rządów państw amerykańskich, szczególnie w Zespole ds. Kontroli i Przeprowadzania Spotkań na Szczycie. Należy zapewnić efektywne uczestnictwo tych organizacji i unikać arbitralnej protekcji, ponieważ istotna jest ich aktywna obecność i wkład, wykraczające daleko poza czystą formalność i biurokrację.

W ostatnich latach region jest świadkiem nieustannego i systematycznego naruszania fundamentalnych praw społeczeństwa.

Wobec istnienia takich zjawisk, jak wzrost wskaźnika ubóstwa, regularne nękanie obrońców praw człowieka, brak reakcji ze strony rządów na protesty społeczeństwa, powszechna korupcja w wymiarze sprawiedliwości, wydaje się oczywiste, że władze robią niewiele, aby w sposób odpowiedzialny stawić czoła nowym wyzwaniom.

„Problemy, z jakimi boryka się region, nie mogą czekać, nadszedł czas, aby wszyscy przywódcy w Ameryce zaczęli wprowadzać w życie konkretne rozwiązania w celu ochrony swoich obywateli”, stwierdziła Amnesty International.

Informacje ogólne

Szczyt, na którym zebrali się prezydenci i premierzy 34 państw członkowskich OPA, miał miejsce w Monterrey w Meksyku 12 i 13 stycznia.

Jednym z głównych celów było uzgodnienie programu politycznego, który posłużyłby jako podstawa dla rządów państw tego regionu.

Amnesty International została zaproszona na szczyt i uczestniczyła w nim w charakterze obserwatora, a także jako strona Międzynarodowej Koalicji Organizacji Broniących Praw Człowieka dla Ameryk.

Tematy