Nowe siły w Bośni i Hercegowinie nie mogą popełnić tych samych błędów, jakie popełnił „SFOR”

Zdaniem Dick’a Oosting’a, dyrektora Biura Amnesty International w Brukseli: „Unia nie może paść ofiarą podobnego braku zabezpieczeń, jaki miał miejsce w przypadku SFOR. Dotyczyły one głównie pogwałcenia praw osób zatrzymanych przez siły pokojowe. Amnesty International uważa, iż błędy popełnione przez wojska SFOR były powodowane przez brak cywilnej kontroli”.

Dick Oosting dodał, iż „Najważniejsze jest zapewnienie wysokich standardów poszanowania prawa i odpowiedzialnego zachowania żołnierzy na terenie Bośni i Hercegowiny”.

 

W związku z decyzjami Rady Wspólne Akcje dotyczącymi nowych zadań w Bośni i Hercegowinie, Amnesty International wzywa Unię do:

  • zobowiązania się do respektowania w pełni praw człowieka oraz zapewnienia jego standardów podczas wszystkich operacji ALTHEA;
  • ustanowienie centralnego systemu cywilnej kontroli nad ALTHEA;
  • ustanowienie zcentralizowanych i jasnych procedur, dzięki którym zarzuty pogwałcenia praw człowieka przez żołnierzy byłyby gruntownie i obiektywnie badane. Przeciwko żołnierzom podejrzanym o pogwałcenie praw człowieka byłyby stosowane procedury dyscyplinarne oraz rozpoczynane postępowanie kryminalne;
  • przyznanie jurysdykcji Rzecznikowi Praw Człowieka nad działalnością ALTHEA;
  • zapewnianie pełnych i kompleksowych szkoleń w zakresie poszanowania praw człowieka dla całego personelu sił pokojowych w Bośni i Hercegowinie.

 

Według Amnesty International, szczególny nacisk powinien być położony na:

 

  • Nieustanne poszukiwanie oskarżonych przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości o ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości w byłej Jugosławii. Koordynowanie tych działań z siłami NATO w Bośni i Hercegowinie, dzięki którym możliwe jest aresztowanie podejrzanych i przetransportowanie do aresztu Trybunału;
  • Natychmiastowe przywrócenie do życia publicznego przedstawicieli państwa, zatrzymanych przez siły pokojowe, wobec których Trybunał nie przedstawił zarzutów;
  • Zaprzestanie obecnych praktyk bezpodstawnych zatrzymań przez SFOR;
  • Brak tolerancji dla jakichkolwiek form wykorzystania seksualnego, ostre sankcje za zmuszanie do prostytucji oraz handel ludźmi;
  • Zapewnienie repatriacji wojennych wraz z odpowiednimi rekompensatami dla ludzi, którzy ucierpieli w skutek nieprzestrzegania praw człowieka przez personel sił pokojowych.

 Zobacz również ostatni raport Amnesty International dotyczący oczywistego braku odpowiedzialności międzynarodowych sił pokojowych w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR050022004-open&of=ENG-2EU

Tematy