Oświadczenie Amnesty International: Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i wybór nowych sędziów

W związku z przebiegiem prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Amnesty International stanowczo podkreśla, że pozamerytoryczne i polityczne przesłanki nie mogą decydować o procesie zmian mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP.
Działania podejmowane w ostatnim czasie przez przedstawicieli nowo wybranego Parlamentu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i tempa prowadzenia procesu oraz dyskusji w przedmiocie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wyboru nowych sędziów Trybunału, nie licują z powszechnie uznanymi zasadami tworzenia prawa, naczelną zasadą niezależności władzy sądowniczej oraz rangą nadaną Trybunałowi Konstytucyjnemu przez samą ustawę zasadniczą.
Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa zakłada przestrzeganie prawa przez wszystkich jego adresatów, zarówno przez obywateli jak i organy państwowe, a nieodłącznymi jej elementami są zasady tzw. przyzwoitej legislacji, będące konkretnymi zasadami tworzenia prawa.
Działania, które nie spełniają powszechnie przyjętych standardów tworzenia prawa godzą również w zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa. Proces nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który jest filarem realizacji zasady państwa prawa, musi zapewnić odrębność i niezależność Trybunału.
Amnesty International wzywa wszystkie organy władzy publicznej o rozważne stanowienie prawa, poprzedzone rzetelną dyskusją i konsultacjami, zarówno w przedmiocie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jak i wszystkich kolejnych aktów prawnych mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP.

Zdjęcie – źródło: pl.wikipedia.org CC BY-SA 3.0