Odpowiedź Zarządu na opinię komisji rewizyjnej nr VI/2006

W odpowiedzi na opinię Komisji Rewizyjnej VI/2006 w sprawie-przedłużających się problemów ze stroną internetową-, Zarząd przyjmuje do wiadomości ustalenia oraz rekomendacje Komisji Rewizyjnej. W szczególności:
1.       Zarząd zobowiązuje się do większej staranności w podpisywaniu umów o świadczenie usług na rzecz Stowarzyszenia, by każdorazowo w takich porozumieniach znajdowała się klauzula dotycząca sposobu usuwania nieprawidłowości przez usługodawcę.
2.       W związku z trwającą reorganizacją pracy Biura Stowarszyszenia, którą zakończy wprowadzenie zaleceń audytu na początku 2007 roku, w początkowym okresie awarii strony internetowej żaden z pracowników Biura nie miał w swym zakresie obowiązków koordynacji prac nad stroną. Zdając sobie sprawę z tej sytuacji, Zarząd w lipcu 2006 roku wyznaczył osobę koordynującą. Dodatkowo – w okresie wakacyjnym (12 sierpnia) –  Zarząd zebrał się w przyspieszonym terminie na spotkaniu, którego jednym z głównych tematów była awaria strony internetowej Stowarzyszenia.
3.       Zarząd na spotkaniu 12 sierpnia podjął decyzję o wyasygnowanu z budżetu pieniędzy na nową stronę internetową. Jednocześnie rozpoczęły się rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy mogliby zbudować nowy serwis. Celem określonym przez Zarząd jest zbudowanie strony wzorowanej na stronie sekcji amerykańskiej. Bez względu na odpłatny czy bezpłatny charakter świadczenia AI usług hostingowych, podmiot świadczący będzie związany umową, w której jasno określona będzie odpowiedzialność za tego typu sytuacje. Dyrektor Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za rozmowy z potencjalnymi partnerami.
4.       Zarząd zdaje sobie sprawę, że awaria strony internetowej miała wpływ na realizację planu operacyjnego Stowarzyszenia. Nie mniej, w opinii Zarządu nie był to wpływ uniemożliwiający realizację celów kampanijnych. I tak:
– Awaria nie wywarła znaczącego wpływu na przebieg kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet, gdyż strona dotycząca tej kampanii działała przez cały ten okres. Niemożliwe było jedynie umieszczenie tam raportu dotyczącego przemocy wobec kobiet.
– Brak strony spowodował niemożliwość zorganizowania webakcji w ramach akcji -Stop Torturom-. Wg początkowych założeń do końca października miało zostać zebrane 15 tys. podpisów, z których większość miała być zebrana przez stronę, a tylko część dzięki akcjom grup. Pomimo awarii strony udało się zrealizować ponad połowę założonego planu. Sytuację ma poprawić, przynajmniej częściowo, zaplanowana kampania społeczna Saatchi & Saatchi.
– Ze względu na wakacyjny okres, brak strony nie miał wpływu na funkcjonowanie programu REAP.
5.       Zarząd potwierdza ustalenia Komisji Rewizyjnej, że awaria strony internetowej nie wpłynęła znacząco na wpływy finansowe Stowarzyszenia. Dotacje w roku ubiegłym przekazane za pośrednictwem strony, w okresie maj – wrzesień wyniosły 262,3 zł, co stanowi znikomy procent przychodów AI Polska.
6.       Odnośnie zalecenia Komisji Rewizyjnej, by doprowadzić w jak najszybszym czasie do podpisania umowy w sprawie prowadzenia strony internetowej na warunkach odpowiadających potrzebom Stowarzyszenia i prowadzonym kampaniom, Zarząd przypomina, że tempo aktualizowania czy usuwania informacji zawieszonych na stronach intenetowych w domenie AI Polska nie jest w gestii providera usług hostingowych, a Stowarzyszenia jako takiego. Mając więc na uwadze doświadczenia z przeszłości, Zarząd zobowiązuje się znaleźć środki budżetowe, które pozwolą na odpłatne zlecenie wykonywania wspomnianych zadań osobie, która będzie zajmowała się tym profesjonalnie, a nie jak dotychczas – na zasadach pracy wolontariackiej.
Zarząd z satysfakcją przyjmuje konkluzję opinii Komisji Rewizyjnej, że pomimo zaistnienia uchybień oraz nieprawidłowości w związku z awarią strony internetowej, nie zagroziło to działalności Stowarzyszenia określonej w § 7.1 Statutu Amnesty International Polska.

Tematy