ONZ: Wybory do Rady Praw Człowieka ONZ 2007

IOR 41/010/2007
Tegoroczne wybory członków Rady Praw Człowieka odbędą się 17 maja. Rezolucja 60/251 Zgromadzenia Ogólnego, na mocy której powołano Radę Praw Człowieka przewiduje, że państwa członkowskie ONZ wybierając członków Rady -powinny brać pod uwagę wkład kandydatów w promowanie i ochronę praw człowieka oraz ich dobrowolne przyrzeczenia i zobowiązania-.1
Rezolucja zakłada również, że członkowie Rady -powinni utrzymywać najwyższe standardy w promowaniu i ochronie praw człowieka oraz całkowicie współpracować z Radą-.2 Państwa członkowskie oddając głosy muszą upewnić się, że kandydaci w pełni spełniają ten wymóg i wybrać członka Rady, który demonstruje zaangażowanie na rzecz przestrzegania praw człowieka zarówno na arenie międzynarodowej, jak i we własnym kraju. Wybory powinny stanowić dla wszystkich państw członkowskich okazję do wyboru kandydatów prawdziwie zaangażowanych w ochronę i promowanie praw człowieka. Dlatego też Amnesty International zachęca państwa członkowskie we wszystkich regionach, by liczba kandydatów przewyższyła liczbę wolnych miejsc w każdym regionie.
W celu osiągnięcia większej otwartości i przejrzystości wyborów oraz zdrowszej i silniejszej Rady, AI wzywa kandydatów, aby zgłosili swoją kandydaturę na 30 dni przed datą wyborów przypadającą na 17 maja, czyli najpóźniej do 17 kwietnia 2007 r. oraz składali konkretne, wiarygodne i wymierne przyrzeczenia dotyczące praw człowieka. Jeżeli kandydaci ubiegają się o reelekcję, Amnesty zaleca by w swoich przyrzeczeniach przedstawili informacje na temat działań jakie przeprowadzili w celu realizacji zobowiązań podjętych podczas ubiegłorocznych wyborów.
AI zachęca wszystkich kandydatów do umieszczenia w swoich przyrzeczeniach następujących elementów, z uwzględnieniem -Sugerowanych elementów dobrowolnych przyrzeczeń i zobowiązań kandydatów do Rady Praw Człowieka-3 przygotowanych przez Urząd Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka:

  1. Zobowiązanie do stworzenia efektywnej Rady Praw Człowieka poprzez:

zapewnienie skutecznych i odpowiednich reakcji na łamanie praw człowieka, w tym wszelkie kryzysy, gdziekolwiek do nich dojdzie;
pełne wsparcie dla systemu niezależnych Specjalnych Procedur Rady;
znaczny wkład w efektywność i przejrzystość Wszechstronnego Przeglądu Okresowego;
stwarzanie jak najszerszych możliwości efektywnego udziału organizacji pozarządowych w Radzie.

  1. Zobowiązanie do skutecznego promowania i ochrony praw człowieka za granicą i w kraju poprzez:

pełną współpracę ze Specjalnymi Procedurami Rady, w tym niezwłoczne i pełne reagowanie na ich korespondencję, realizowanie zaleceń oraz, stosownie do zaleceń, składanie stałego zaproszenia i ułatwianie wizyt;
ratyfikację i realizację wszystkich traktatów dotyczących praw człowieka oraz Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, usunięcie wszelkich ograniczających zastrzeżeń oraz zgodę na indywidualne pisma, badania i kontrole;
pełną współpracę z ciałami traktatowymi, w tym terminowe przedstawianie raportów okresowych i niezwłoczną realizację ich wniosków końcowych i zaleceń.
Wybory dokonywane w oparciu o zasługi zakładają, że -handlowanie głosami- jest wykluczone. AI wzywa państwa członkowskie do oddawania głosów wyłącznie na podstawie osiągnięć kandydatów w zakresie praw człowieka oraz ich wkładu w ochronę i promowanie praw człowieka.
Tło wydarzeń
Zgromadzenie Ogólne NZ w rezolucji 60/251 postanowiło, że Rada Praw Człowieka będzie składać się z 47 członków wybieranych bezpośrednio i indywidualnie w tajnym głosowaniu przez większość członków Zgromadzenia. Przedstawiciele będą wybierani w oparciu o rozkład geograficzny według następującego klucza: Grupa Afrykańska 13 miejsc, Grupa Azjatycka 13 miejsc, Grupa Europy Wschodniej 6 miejsc, Ameryka Łacińska i Karaiby 8 miejsc, Europa Zachodnia i inne 7 miejsc. Każdy kandydat musi uzyskać bezwzględną większość (97 głosów) spośród 191 głosów członków Zgromadzenia Ogólnego. Członkowie mogą ubiegać się o reelekcję w kolejnych najbliższych wyborach tylko raz.
W 2007 r. kończą się kadencje następujących członków Rady:
Grupa Afrykańska:       Algieria, Maroko, RPA, Tunezja
Grupa Azjatycka:         Bahrajn, Indie, Indonezja, Filipiny
Grupa Europy Wschodniej:                  Czechy, Polska
Ameryka Łacińska i Karaiby:   Argentyna, Ekwador
Europa Zachodnia i inne:                      Finlandia, Holandia.
Lista kandydatów w tegorocznych wyborach i ich przyrzeczenia znajdują się na stronie ONZ: http://www.un.org/ga/61/elect/hrc/#members
1 pkt. 8
2 pkt. 9
3 -Sugerowane elementy dobrowolnych przyrzeczeń i zobowiązań kandydatów do Rady Praw Człowieka- dostępne są na: http://www.ohchr.org/english/13042006.pdf
Tłumaczenie:  Iwona Bajurko