Oświadczenie w sprawie Konwencji antyprzemocowej

Takie stanowisko Rządu potwierdza wagę Konwencji oraz zobowiązań Polski w zakresie zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem.

Znaczenie Konwencji dla całego społeczeństwa potwierdza również liczba zebranych w ciągu zaledwie kilku godzin podpisów pod petycją Amnesty International wzywającą władze Polski do niewypowiadania Konwencji.
Amnesty International będzie nadal obserwowała działania Rządu, zwłaszcza w zakresie przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski.
W związku powyższym petycja do władz polskich wzywająca do należytej implementacji Konwencji i niepodejmowania działań w kierunku jej wypowiedzenia pozostaje aktualna.