Pakistan: Nowy rząd ratyfikował Konwencję Praw Człowieka ONZ

-Stając się sygnatariuszem Konwencji Praw Człowieka ONZ, Pakistan wykonał milowy krok w kierunku zagwarantowania praw człowieka, ich ochrony i realizacji zgodnie ze standardami międzynarodowymi- powiedziała AI. Organizacja wzywa władze Pakistanu do wykorzystania tej okazji i próbuje wywołać w kraju dyskusję na temat problemu praw człowieka.

Podczas prezentacji swojej kandydatury w czasie elekcji Konsula ds. Praw Człowieka w kwietniu 2006, Pakistan zobowiązał się do szybkiej ratyfikacji podstawowych traktatów dotyczących praw człowieka.

17 kwietnia 2008 Pakistan podtrzymywał zobowiązanie, ratyfikując Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz podpisując Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR) oraz Konwencję  przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu (UNCAT).  

AI nieprzerwanie od wielu lat wzywała Pakistan do ratyfikacji tych i innych traktatów ONZ dotyczących praw człowieka.

Teraz AI wzywa władze Pakistanu do:
– szybkiej ratyfikacji ICCPR oraz UNCAT i ich prawnego zatwierdzenie, które potwierdziłoby, że te trzy dokumenty stały się częścią pakistańskiego prawa wewnętrznego;
– ratyfikacji wszystkich innych traktatów związanych z prawami człowieka i ich dodatkowych protokołów, jak również Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego;
– aktywnego uskuteczniania międzynarodowych praw człowieka w polityce i praktyce;
– uwolnienia lub co najmniej ujawnienia dalszego losu i miejsca pobytu wszystkich ofiar, których obecny status jest nieznany;
– zakończenia wszystkich nieuzasadnionych aresztowań;
– zakończenia wszelkich tortur i innych rodzajów nieludzkiego traktowania, a także do uchylenia praw niosących ze sobą okrucieństwo i niehumanitarność oraz zniesienia poniżających kar;
– ogłoszenia moratorium nt. wszystkich postawionych wyroków śmierci i złagodzenia kary śmierci ponad 7000 osób czekających obecnie w celach śmierci.

Tłumaczyła Zuza Kubocz

Tematy