PILNA AKCJA IRAN: Mężczyzna skazany na oślepienie kwasem.

11 marca sędzia z Biura ds. Wykonywania Wyroków wypowiedział się na temat sprawy, co rodzi obawy, że wyrok może zostać wkrótce wykonany. Jedynie Zwierzchnik Sądownictwa ma kompetencje by do tego nie dopuścić.
Trzeciego listopada 2004 r. Majid Movahedi wylał wiadro kwasu na głowę wychodzącej z pracy Ameneh Bahrami, która wcześniej kilkakrotnie odrzuciła jego oświadczyny. Dwa tygodnie po napaści Majid Movahedi zgłosił się na policję. Podczas wstępnego przesłuchania przyznał się do zaatakowania Ameneh Bahrami i został zatrzymany w areszcie w oczekiwaniu na proces. Od tego czasu Ameneh Bahrami przeszła 17 operacji, część przeprowadzonych przez chirurgów z Hiszpanii, jednak próby rekonstrukcji jej twarzy nie powiodły się. Obrażenia spowodowały utratę jednego oka i chociaż odzyskała widzenie w drugim oku w 40%, w 2007 r. wdała się w nie infekcja, która doprowadziła do całkowitej utraty wzroku. 26 listopada 2008 r. Sąd Karny w Teheranie skazał Majida Movahediego na qesas (odpłata w naturze) nakazując wpuszczenie pięciu kropli tego samego środka chemicznego do każdego oka oskarżonego. Ameneh Bahrami konsekwentnie domaga się odwetu za odniesione obrażenia i nalega na wykonanie kary. Powiedziała, że Majid Movahedi zostanie znieczulony i tym samym nie poczuje bólu, dając do zrozumienia, że podczas wykonywania wyroku obecny będzie personel medyczny.
TŁO WYDARZEŃ
Zgodnie z artykułem 272 irańskiego kodeksu karnego dla osób skazanych za -wyrządzenie stałego uszczerbku na zdrowiu- przewidziany jest wyrok odwetu lub -odpłaty w naturze-. Odwet za utratę wzroku opisują artykuły 283 do 286. Zgodnie z artykułem 26 Przepisów dotyczących wykonywania wyroków qesas wydanych z artykułu 272 kodeksu karnego podczas wykonywania kary wymagana jest obecność lekarza. Artykuł 15 Przepisów mówi, że -Personel wykonujący wyrok ma obowiązek uważnie przebadać sprzęt i narzędzia używane podczas wykonania kary i upewnić się, że są wystarczające i gotowe do jej przeprowadzenia. Stan sprzętu powinien być taki, aby nie zadawał tortur, nie ranił ani nie okaleczał bardziej niż jest to przewidziane przez wyrok. Ponadto wyrok powinni wykonywać eksperci w sposób spokojny i bez użycia przemocy.-
Irańskie prawo traktuje sprawy qesas jako prywatne spory pomiędzy stronami postępowania cywilnego. Irańscy urzędnicy utrzymują, że państwo pełni tu jedynie rolę pomocniczą, ułatwiając stronom rozwiązanie sporu na drodze prawnej. Wedle tych reguł Ameneh Bahrami ma prawo domagać się wykonania wyroku qesas lub wybaczyć napastnikowi i przyjąć diyeh (odszkodowanie). Wyrok nie podlega tym samym aktowi łaski ani amnestii Najwyższego Przywódcy, jedynie Zwierzchnik Sądownictwa może wstrzymać wykonanie wyroku. Niemniej jednak zgodnie z prawem międzynarodowym Iran jest w pełni odpowiedzialny za poszanowanie i ochronę praw osób podlegających jego jurysdykcji niezależnie od roli, jaką prywatne strony odgrywają w procesie wymierzania sprawiedliwości. W przypadku qesas Iran musi przestrzegać praw jednostki, dbając, aby oskarżonego nie torturowano ani nie znęcano się nad nim w ramach procesu, który państwo ma ułatwiać.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, angielskim, arabskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– zaznaczą Państwo, że Amnesty International uznaje prawo i obowiązek rządów do wymierzania sprawiedliwości osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa, ale sprzeciwia się karom polegającym na okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniu równemu torturom, na przykład oślepianiu kwasem, jak w przypadku Majida Movahediego;
– wyrażą Państwo obawę, że wykonanie wyroku byłoby niezgodne z prawem międzynarodowym, w tym z Konwencją ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz z międzynarodowymi kodeksami etyki medycznej, takimi jak Zasady Etyki Medycznej ONZ oraz Deklaracja Genewska i Deklaracja Tokijska Światowego Towarzystwa Medycznego;
– zaapelują Państwo o zniesienie kar w rodzaju oślepienia i wszelkich innych kar cielesnych, które stanowią okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie równe torturom tak, aby dostosować irańskie prawo i praktykę do wymagań stawianych przez prawo międzynarodowego, na przykład przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
ADRESACI APELI
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected] (w temacie wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency

KOPIE DO
Przywódca Republiki Islamskiej / Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
End of Shahid Keshvar Doust Street
Islamic Republic Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:  [email protected]
 przez www: http://www.leader.ir/langs/en/index.php-p=letter (ang.)
 
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php-p=letter (perski)
Nagłówek:  Wasza Ekscelencjo / Your Excellency

Dyrektor Głównego Urzędu ds. Praw Człowieka w Iranie / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Director, Human Rights Headquarters of Iran
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Fax:  +98 21 3390 4986 (proszę próbować wielokrotnie)
Email: [email protected] (w temacie wpisać: FAO Director, Human Rights Headquarters)
Nagłówek:  Szanowny Panie / Dear Sir

Minister Zdrowia i Edukacji Medycznej / Minister of Health and Medical Education
His Excellency Dr Kamran Baqeri Lankarani
Ministry of Health
Jomhouri-ye Eslami Avenue
Hafez Crossing
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax:  +98 21 8836 4100 (proszę próbować wielokrotnie, jeśli się nie uda – wysłać e-mailem)
Email:  [email protected] / [email protected] / [email protected]
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: [email protected]
Apele należy wysyłać najpóźniej do 24 kwietnia.
Pilna Akcja Nr 75/09
AI Index: MDE 13/021/2009
Tłumaczenie: Joanna Gałecka
Korekta i redakcja: Marcin Natorski