PILNA AKCJA: Jewgienij Witiszko w kolonii karnej.

[Aktualizacja z 07.03.2014] Aktywiści Straży Ekologicznej Północnego Kaukazu otrzymali informacje o przewiezieniu Jewgienija Witiszko do kolonii karnej N2 w obwodzie Tambow. Według doniesień członka lokalnego komitetu monitorującego służbę więzienną Witiszko jest w tej chwili objęty kwarantanną. Nie mamy niestety żadnych informacji o jego samopoczuciu i stanie zdrowia.
Prosimy o wysyłanie Jewgienijowi listów i kartek z wyrazami solidarności. Ponieważ listy w językach obcych są zwykle zatrzymywane przez cenzurę, prosimy proste, osobiste wiadomości tłumaczyć translatorem google lub skorzystać z jednego z wzorów załączonych w pliku u dołu strony.

Sąd rejonowy odrzucił apelację  Jewgienija Witiszko, podtrzymując tym samym decyzję sądu niższej instancji. Oskarżony miał jakoby naruszyć warunki wydanego wcześniej wyroku trzech lat więzienia w zawieszeniu, a zatem zmuszony będzie odbyć wyrok trzech lat pozbawienia wolności w kolonii karnej. Pierwotny wyrok został na ekologa wydany w motywowanym politycznie nieuczciwym procesie. Rozprawa apelacyjna, pierwotnie planowana na 22 lutego, została następnie przeniesiona tak, aby pokryła się z piętnastodniowym aresztem nałożonym na Jewgienija Witiszko w mieście Tuapse, pod fałszywym oskarżeniem o "chuligaństwo". Z uwagi na zastosowany areszt oskarżony mógł uczestniczyć w rozprawie apelacyjnej jedynie za pośrednictwem wideokonferencji. W reakcji na decyzję sądu Jewgienij Witiszko podjął strajk głodowy.
18 lutego Jewgienij Witiszko miał zostać zwolniony po odbyciu 15 dni aresztu za "chuligaństwo", po czym miał wyruszyć w podróż do wskazanej kolonii karnej. Zamiast tego ogłoszono jednak, że zostanie on z aresztu przewieziony pod eskortą strażników wprost do kolonii karnej. Według informacji uzyskanych przez Amnesty International transfer Jewgienija Witiszko rozpoczął się, jednak informacje o jego aktualnej sytuacji lub miejscu pobytu nie są dostępne.
Prosimy o pilne pisanie apeli w języku rosyjskim lub własnym:

  • Wzywających władze rosyjskie do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Jewgienija Witiszki, który jst więźniem sumienia;
  • Wzywających władze rosyjskie do niezwłocznego poinformowania jego rodziny i adwokata o miejsu pobytu i stanie zdrowia;
  • Wzywających władze rosyjskie do zapewnieniam Jewgienijowi Witiszce wszelkiej koniecznej opieki medycznej, w tym w szczególności opieki koniecznej ze względu na prowadzony przez niego strajk głodowy.

Apele prosimy wysyłać do 1 kwietnia 2014 na adres:
Prokurator Generalny
Jurij Czaika
Ul.  Bolshaia Dmitrovka 15A
125993 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 692 17 25
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze /  Dear Prosecutor-General

Prokurator Regionu Krasnodarskiego
Leonid G. Korzhinek
ul. Sovetskaya 39
350063 Krasnodar,
Federacja Rosyjska
Fax: +7 861 268 25 63 lub +7 861 268 50 01
(należy poprosić o sygnał faksu)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Prosecutor  
Z kopią na adres:
Dyrektor Służby Penitencjarnej Federacji Rosyjskiej
Gienadij Aleksandrowicz Kornienko
Ul. Zytnaja 14, GSP-1
119991 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 982 1930 / 1950
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa
fax: +48(22) 6253016
E-mail: [email protected]
Prosimy również o wysyłanie Jewgienijowi listów i kartek z wyrazami solidarności. Ponieważ listy w językach obcych są zwykle zatrzymywane przez cenzurę, prosimy proste, osobiste wiadomości tłumaczyć translatorem google lub skorzystać z jednego z wzorów zamieszczonych w pliku na końcu informacji.

Informacje Dodatkowe
Jewgienij Witiszko, znany działacz organizacji Straż Ekologiczna Północnego Kaukazu, angażował się wraz z przyjaciółmi w protesty przeciw wycince lasów, grodzeniu terenów chronionych i nielegalnym pracom budowlanym na terenie lasów chronionych w obwodzie krasnodarskim . Wraz z innymi członkami organizacji był celem kampanii szykan za strony władz rosyjskich w okresie przygotowań do olimpiady zimowej w Soczi. Aktywiści byli wielokrotnie aresztowani, pozbawiani wolności na krótkie okresy, poddawani  rewizjom i przesłuchaniom, milicja przesłuchiwała również członków ich rodzin oraz przesyłała szereg nieformalnych gróźb i ostrzeżeń. Celem tych działań było nakłonienie aktywistów do powstrzymania się od protestów na czas igrzysk.
Jewgienij Wityszko został aresztowany pod zarzutem kradzieży, gdy 3 lutego opuszczał budynek służb więziennych w Tuapse. Jeszcze tego samego dnia sąd uznał go winnym "pospolitego chuligaństwa" w postaci przeklinania na przystanku, za co został skazany na 15 dni pozbawienia wolności. Adwokat mógł go odwiedzić dopiero po rozpoczęciu wyroku.   
W czerwcu  2012 sąd w Tuapse wydał już na Jewgienija Witiszkę wyrok trzech lat więzienia w zawieszeniu na dwa lata, za rzekome uszkodzenie w listopadzie 2011 ogrodzenia  wzniesionego nielegalnie na terenie lasów chronionych w obwodzie krasnodarskim. Jewgienij Witiszko oraz inni aktywiści ustalili wtedy, że ogrodzenie zostało rozstawione nielegalnie, a za nim trwa wycinka rzadkich gatunków drzew . Celem ich działań było udokumentowanie naruszeń prawa. Przez wiele miesięcy aktywiści wzywali władze lokalne i federalne do zbadania trwających naruszeń, bez efektów. Następnie aktywiści rozebrali dwa odcinki ogrodzenia w celu sfotografowania naruszeń. Umieścili również napis na ogrodzeniu.
Jewgienij Witiszko został oskarżony wraz z innym aktywistą, Surenem Gazarianem, który później opuścił kraj i wystąpił o azyl, powołując się na prześladowania ze względu na działalności pro-ekologiczną. Wytoczony im proces nie miał uczciwego przebiegu. Istnieje szereg poważnych zastrzeżeń co do postawionych im zarzutów oraz niedochowania procedur. Do części zastrzeżeń wprost odniósł się Sąd Najwyższy, który w październiku 2013 stwierdził że sąd niższej instancji winien ustosunkować się do kwestii legalności ogrodzenia oraz ustalić jego właściciela, na co nalegała obrona.
Niezależnie od decyzji Sądu Najwyższego 20 grudnia 2013 sąd rejonowy w Tuapse uznał, że nie ma podstaw do ponownego rozpatrzenia sprawy. Jewgienij Witiszko został w krótkim czasie postawiony przed sądem pod zarzutem podróży poza miejscem zamieszkania, co stanowiło naruszenie warunków zawieszenia wyroku. Sąd uznał, że Jewgienij Witiszko winien odbyć odwieszoną karę trzech lat pozbawienia wolności w kolonii karnej.
Wcześniejsze informacje o Pilnej Akcji: http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8108.html