PILNA AKCJA: Kobiecie grozi ekstradycja i tortury

Tatiana_Paraskevich___c__Radio_Free_Europe

Tatiana Paraskiewicz, (c) Radio Free Europe

Tatiana Paraskiewicz, lat 49, obywatelka Federacji Rosyjskiej oraz Kazachstanu, stara się o azyl polityczny w Czechach. Została tam aresztowana w maju 2012 na podstawie wydanego przez Interpol listu gończego, kiedy szukała pomocy kardiologa w Karlowych Warach. W czerwcu 2012 władze ukraińskie wystąpiły o jej ekstradycję pod zarzutem przestępstw gospodarczych. Oczekiwany jest również wniosek o ekstradycję ze strony rosyjskiej.
Sąd rejonowy w Pilźnie dwukrotnie odrzucał wnioski ukraińskie: w październiku 2012 oraz styczniu 2013. W lutym 2013 Sąd Najwyższy w Pradze wyraził zgodę na ekstradycję a apelacja do Trybunału Konstytucyjnego w maju 2013 została odrzucona. W kwietniu 2013 zatrzymana wystąpiła o azyl i nadal oczekuje na decyzję. Według obowiązującego prawa czeskiego ekstradycja nie jest możliwa dopóki nie zostanie rozstrzygnięty wniosek o azyl. Kobieta przebywa w areszcie w Pilźnie od 18 miesięcy.
Wnioski o ekstradycję są najprawdopodobniej związane z ewentualną znajomością Tatiany Paraskiewicz z opozycjonistą kazachskim Muchtarem Abliazowem, który uciekł z Kazachstanu w 2009 roku , po czym w 2011 roku został uznany za uchodźcę w Wielkiej Brytanii. Obecnie przebywa on we Francji, gdzie również oczekuje na decyzję w kwestii ekstradycji na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej. Tatiana Paraskiewicz jest byłą kierowniczką grupy inwestycyjnej, a prokuratorzy rosyjscy i ukraińscy oskarżają ją o przestępstwa gospodarcze popełnione jakoby we współpracy z Muchtarem Abliazowem, byłym prezesem zarządu BTA Bank (Kazachstan).
Na mocy prawa międzynarodowego Republika Czeska jest zobowiązana powstrzymać ekstradycję jakiejkolwiek osoby do kraju, w którym byłaby ona zagrożona prześladowaniami lub innymi ciężkimi naruszeniami praw człowieka; zobowiązanie to dotyczy również wydalenia do państwa, w którym danej osobie groziło by dalsze wydalenie do kraju, w którym istnieje takie zagrożenie. Władze czeskie winny zatem wstrzymać ekstradycję Tatiany Paraskiewicz na Ukrainę lub do Rosji, ponieważ stanowi ona naruszenie zobowiązań Republiki Czeskiej w myśl międzynarodowego prawa praw człowieka.
Prosimy o pisanie apeli w języku czeskim, angielskim lub własnym:
n Wzywających władze do podjęcia wszelkich działań koniecznych do wywiązania się przez Republikę Czeską ze zobowiązań ochrony praw człowieka i niewydalania Tatiany Paraskiewicz na Ukrainę lub do Rosji, gdzie groziłoby jej dalsze wydalenie do Kazachstanu, a w konsekwencji ryzyko ciężkich naruszeń praw człowieka.
n Wzywających władze czeskie do nie przyjmowania zapewnień dyplomacji ukraińskiej, rosyjskiej lub jakiegokolwiek innego państwa mającego historię stosowania tortur lub innych form okrutnego traktowania, ponieważ są one niewiarygodne i nie stanowią skutecznej ochrony przed naruszeniami praw człowieka.
Apele prosimy wysyłać do 2 grudnia 2013 na adres:

Minister Spraw Wewnętrznych

Inż. Martin Pecina, MBA

Ministry of Interior, Nad Štolou 3

170 34 Prague 7, Republika Czeska

Fax: + 420 974 833 500

Email: protokolkm(at)mvcr.cz

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister

Minister Sprawiedliwości

Mgr. Marie Benešová

Ministry of Justice

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2, Republika Czeska

Fax: + 420 224 921 657

E-mail: SM(at)msp.justice.cz

Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Minister / Dear Minister

z kopią na adres Ambasady Republiki Czeskiej w Polsce:.

Ambasada Republiki Czeskiej

Ambasador Jan Sechter
ul. Koszykowa 18
00-555 Warszawa

Email: warsaw(at)embassy.mzv.cz
Fax: (22) 525 18 98

Informacje dodatkowe

Przeciwko kazachskim opozycjonistom i aktywistom społeczeństwa obywatelskiego wielokrotnie już wytaczane były oskarżenia kryminalne związane z ich osobistymi, zawodowymi lub politycznymi związkami z Muchtarem Abliazowem. Oskarżenia te naznaczone są pogwałceniami zasad uczciwego procesu, powszechne jest również przekonanie że wyroki skazujące wydawane były na polityczne zamówienie. Dnia 31 maja 2013 żona i córka Muchtara Abliazowa zostały bezprawnie wydalone z Włoch i siłą przekazane do Kazachstanu, z jawnym pogwałceniem prawa włoskiego i międzynarodowego.
Tortury i inne formy okrutnego traktowania są rutynowymi elementami śledztw prowadzonych w Kazachstanie. Są również stosowane powszechnie jako środki dyscyplinujące wobec osadzonych. Więcej informacji Amnesty International przekazuje w ostatnim raporcie dotyczącym tortur w Kazachstanie: Old habits: The routine use of torture and other ill-treatment in Kazakhstan (EUR 57/001/2013): www.amnesty.org/en/library/info/EUR57/001/2013/en.
W kolejnym raporcie Amnesty International: Return to torture: Extradition, forcible returns and removals to Central Asia (Index: EUR 04/001/2013) podkreślono zagrożenie torturami i innymi formami okrutnego traktowania wobec wybranych grup, do których należą dysydenci polityczni oraz związane z nimi osoby, w przypadku ich wydalenia do Kazachstanu. Raport w języku angielskim dostępny jest pod adresem http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR57/001/2013/en.