Protokół z posiedzenia zarządu 17 stycznia 2004

Obecni:

Zarząd:

Amina Bassil

Kinga Dąbrowska

Marcin Komosa

Adam Pruss

Małgorzata Urbanik

Komisja Rewizyjna:

Michał Stela

Beata Szcześniak

Biuro:

Dyrektor: Małgorzata Zdunek

Koordynator kampanii: Jacek Białas

 

1. Przyjęcie porządku obrad

Przyjęto następujący porządek obrad

1.      Przyjęcie porządku dziennego                                             

2.      Raport o stanie członkostwa                                                            

3.      Biuro                                                                                                    

4.      Wnioski z warsztatu z 17.01                                      

5.      Strategia kampanii VAW                                                      

6.      Przyszłe spotkania koordynatorów                           

7.      Wnioski z „going full spektrum”                                             

8.      REAP – update                                                                      

9.      Monitoring planu operacyjnego – jaki system                     

10.  Monitoring budżetu – jaki system                              

11.  Up – date o DDC                                                                    

12.  Wyjazdy planowane                                                    

13.  Sprawy różne

                                                                      

2. Raport o stanie członkostwa

Zarząd zatwierdził uchwałę o przyjęciu dwudziestu pięciu nowych członków (załącznik 1/uchwała 1/XII/2003).

Obecnie mamy 923 członków i dwadzieścia jeden grup, w tym dziewięć grup uznanych.

Dwie osoby na własną prośbę uzyskały zwolnienie z obowiązku płacenia składki.

Zarząd powołał Magdę Krysińską Kałużną na stanowisko koordynatorki ds. rdzennej ludności Ameryki Łacińskiej.

3. Biuro

Dyrektor przedstawiła informacje odnośnie stanowiska lobbysty finansowanego z grantu Biura AI przy UE.

4. Wnioski z warsztatu pracownicy-zarząd-komisja rewizyjna

Zarząd postanowił o przygotowaniu podsumowania warsztatu w formie pisemnej i przedstawieniu go wszystkim uczestnikom warsztatów.

5. Strategia kampanii VaW

Zarząd zapoznał się z postępem prac nad przygotowaniem Kampanii SVAW.

– Rozpoczęcie kampanii przesunięte jest prawdopodobnie na 5 marca br. co byłoby dla nas pozytywne, gdyż działanie nasze byłyby bardziej zauważalne.

– Konferencja prasowa (idealnym miejscem byłaby PAI): Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet – wymiar lokalny, prof. Eleonora Zielińska – konflikty zbrojne, Jacek Białas – koordynator kampanii, Mirella Panek – rzeczniczka prasowa).

– 8 marca – „Manifa” – udział AI w niej zależny jest od tegorocznego tematu Manify (Zespół ds. kobiet + grupa 10).

– Szkolenia: warsztat kampanijny (opracowany przez GRC) + warsztaty genderowe (na podstawie: Activist Toolkit oraz warsztatu opracowanego przez sekcję brytyjską, warsztat będzie przeprowadzony przez eksperta z NGO). Warsztat genderowy zostanie przeprowadzony na spotkaniu koordynatorów w lutym (na spotkanie zaproszeni zostaną koordynatorzy grup lokalnych i struktur pośrednich, którzy złożyli wymagane raporty merytoryczne i finansowe).

– Koalicja organizacji pozarządowych – forum wsparcia dla projektów ustaw
dotyczących przemocy domowej. Sama idea takich ustaw jest jak najbardziej słuszna, jednak
wcześniej projekty powinny zostać sprawdzone pod kątem ich zgodności z celami AI.

– Kampania społeczna – rozmowy z „Niebieską Linią”, która przeprowadzała już kiedyś podobną kampanię. Według „Niebieskiej Linii” kampania przyniosła wiele wymiernych korzyści, wypełniła założone cele na poziome 70% (kampania była przeprowadzona całkowicie bezpłatnie). Nasza kampania mogłaby być wsparciem dla projektów ustaw. Będziemy starać się znaleźć firmę gotową zrealizować nam darmową kampanię.

– Raport kampanijny – jest już przygotowany, będzie przez nas tłumaczony.

– Dostępnych jest 8 przypadków kampanijnych – w wersji polskiej będą przygotowane wszystkie i umieszczone na www, w pierwszej fazie kampanii drukowane spośród nich będą:
1 ulotka (VAW/AIDS Suazi) oraz materiał turecki i Ciudad Juarez.

– REAP – pojawił się wstępny pomysł, aby kampania SVAW była narzędziem komunikacji z dziennikarzami.

– Media – materiał audiowizualny przygotowany przez IS zostanie przetłumaczony, będziemy starać się, aby materiał został wykorzystany w jak największym zakresie (dostępny dla grup lokalnych), prezentacja multimedialna, prasa kobieca (Twój Styl, Zwierciadło).

– genderowy audyt wewnętrzny – będziemy się starać go wykonać, ale zależne jest od tego czy jesteśmy w stanie znaleźć organizację, która mogłaby to przeprowadzić.

6. Przyszłe spotkania koordynatorów

Na poprzednim spotkaniu Zarządu została podjęta decyzja o zorganizowaniu spotkania koordynatorów grup i struktur, które ma odbyć się w lutym przed rozpoczęciem kampanii SVAW.

Spotkanie odbędzie się pod koniec lutego w Warszawie.

Zwroty dla koordynatorów grup, które wypełniały obowiązki raportowania, pozostałe grupy na koszt własny, te same zasady dotyczą koordynatorów struktur.

7. Wnioski z „going full spectrum”

Zarząd zapoznał się z wynikiem konsultacji i wyraził swój głęboki żal z powodu małego zainteresowania członkostwa tak ważnym dokumentem. Jest to o tyle widoczne, że w ciągu ostatnich dwóch dni rozgorzała burzliwa dyskusja na temat ankiety dotyczącej komunikacji. Zastanawiające jest, iż członkostwo woli się wypowiadać o sprawach mało istotnych dla ruchu, natomiast w przypadku naprawdę ważnych kwestii Zarząd zdany jest całkowicie na siebie.

Na poprzednim spotkaniu Zarząd wypracował wstępne stanowisko i poprosił członkostwo o opinie. Rezultatem tego były 4 głosy:

– jeden za wypracowanym stanowiskiem,

– drugi kwestionujący kompetencje Zarządu do formułowania takich wniosków,

– trzeci wyrażający całkowity sprzeciw wobec zmian i nie odnoszący się w żaden sposób do propozycji Zarządu

– czwarty wyrażający poparcie zmian i również nie odnoszący się do propozycji Zarządu.

Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu stanowiska:

„Polska sekcja sugeruje, żeby dyskusję nad przyjęciem pełnego spectrum
przesunąć na ICM w 2008 roku, kiedy będzie można już ocenić, jak przebiega
realizacja ISP.”

Stanowisko z pełnym uzasadnieniem zostanie przekazane do Międzynarodowego Sekretariatu oraz na listę informacyjną AI.

8. REAP – update

Zarząd zapoznał się z stanem projektu REAP:

– luty, marzec, kwiecień – regionalne szkolenia dla nauczycieli,

– od lutego nowa tura szkoleń dla multiplikatorów,

– rozpoczynają się szkolenia dla harcerzy mające przygotować działania w ramach tegorocznej -akcji letniej-,

– planowane są szkolenia dla dziennikarzy,

– włączenie się do kampanii SVAW,

– certyfikaty dla przeszkolonych edukatorów, które wg uchwały Zarządu są jedynym dokumentem umożliwiającym nauczanie w szkołach w imieniu AI.

9. Monitoring planu operacyjnego – jaki system

Zgodnie z Regulaminem grup i struktur pośrednich, wszyscy koordynatorzy mają obowiązek przesyłania kwartalnych raportów merytorycznych. Na ich podstawie będzie prowadzony monitoring i ewaluacja planu operacyjnego.

10. Monitoring budżetu – jaki system

Wszyscy koordynatorzy struktur pośrednich uwzględnieni w budżecie i chcący z korzystać ze swojej puli są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:

1) zaliczki – należy określić powód pobrania zaliczki ([email protected])

2) drukowanie materiałów – wstępna akceptacja materiałów/grafiki przez Dyrektor, płatność wyłącznie przelewem z konta Stowarzyszenia

3) wydatki gotówkowe – opisana faktura musi być przesłana najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca, każdy dokument księgowy jest dekretowany przez Dyrektor i akceptowany przez Skarbnika, dopiero wówczas następuje zwrot poniesionych kosztów.

11. DDC – update

FIF przyznał nam pożyczkę w wysokości 230 tys. zł. W ciągu roku 2004 FIF oczekuje od nas wdrożenia programu i uzyskania poprawy wskaźników z zeszłorocznych testów. Pod koniec roku nastąpi ewaluacja projektu i decyzja o jego dalszym przedłużeniu i zwiększeniu pożyczki.

Projekt „uliczny” zacznie się 15 maja, koniec 15 października 2004.  Pod koniec każdego miesiące konsultacje z IS.

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu pożyczki i upoważnił prezesa do podpisania stosownej umowy z Amnesty International Limited (Uchwała nr 2/I/2004).

Zarząd podjął uchwałę o zatrudnieniu koordynatora projektu DDC i upoważnieniu prezesa do podpisania umowy o pracę (Uchwała nr 3/I/2004).

Trwają poszukiwania lokalu na nowe biuro AI w Warszawie

12. Wyjazdy planowane

GRC (Beata Szcześniak i Kinga Dąbrowska) na szkolenie do Moskwy

Peter Eide dyrektor sekcji norweskiej (finansującej projekt REAP) przyjedzie 29 stycznia do Gdańska celem spotkania się z dyrektor i koordynatorem REAP.

13. Sprawy różne

         International Committee on Movement Growth (ICMG) – naszą kandydatką do komitetu jest Małgorzata Wasilewska,

         Network – CoE – w związku z pomysłem utworzenia networku pracującego nad kwestiami praw człowieka w Radzie Europy, zostanie rozpisany konkurs na naszego kandydata,

         AI EU Association – od maja staniemy się pełnoprawnym członkiem Unii, zatem mamy też prawo przyłączyć się do AI EU Association na pełnych prawach członka,

         Policja – w ramach dzielenia doświadczeń między sekcjami pracującymi (Holandia i Słowenia) i chcącymi pracować „nad policją” (Polska i Mołdowa) nasza sekcja weźmie udział w spotkaniu roboczym organizowanym przez IS i sekcję holenderską – w spotkaniu weźmie udział Adam Pruss,

         Pożytek publiczny – jesteśmy w trakcie procedury rejestracyjnej,

         Oddział Mazowiecki – w związku z brakiem odpowiedzi prezesa Oddziału Mazowieckiego na prośbę dotyczącą przedstawienia rozliczenia Oddziału, Zarząd postanowił wysłać ponowne upomnienie.

14.  KR

Komisja Rewizyjna poinformowała o uchwaleniu swojego regulaminu.

 

 

Protokołował: Adam Pruss

Następne spotkanie Zarządu odbędzie się 20 marca 2004 roku.

 

Tematy