Protokół z posiedzenia zarządu – 21.08.04

Obecni:

Zarząd:

Kinga Dąbrowska

Anna Dzierzgowska

Dorota Flak

Marcin Komosa

Adam Pruss

Małgorzata Urbanik

Komisja Rewizyjna: Małgorzata Gorczewska

Biuro: Małgorzata Zdunek, Jacek Białas

 

1. Przyjęcie porządku dziennego

Zarząd przyjął następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Raport o stanie członkostwa
 3. Biuro
 4. REAP – informacja o stanie projektu
 5. Monitoring planu operacyjnego 2004
 6. Kampanie – informacje
 7. DDC – informacja o stanie projektu
 8. Plan operacyjny 2005
 9. Raport finansowy 2004 i budżet 2005
 10. Walne Zgromadzenie
 11. Wyjazdy planowane
 12. Strategia komunikacji
 13. Różne

 

2. Raport o stanie członkostwa

Zarząd przyjął dziewięćdziesiąt dwie osoby (uchwała 1/VIII/2004). Obecnie mamy w sumie ośmiuset członków i członkiń. Wielu nowych członków zawdzięczamy projektowi DDC.

 

3. Biuro

Na spotkaniu Rady Międzynarodowej w Dakarze sekcje zostały zobligowane do tego, żeby zarejestrować w swoich krajach logo AI i przenieść prawa własności do znaku na amnesty ltd. W Polsce rozpoczęliśmy proces rejestracji logo w 2002 roku. Czekamy na wyjaśnienia z Londynu dotyczące tego, jaki wzór logo mamy zarejestrować (samą świeczkę, czy określony kolor itp.).

Biuro w Warszawie: ponieważ nie wygraliśmy konkursu, złożyliśmy ofertę na lokal który jest przyznawany poza konkursem (lokal dobrze położony – przy ulicy Pięknej – ale w bardzo złym stanie). Zgodnie z przepisami dyrektor ZDK ma dwa tygodnie na podjęcie decyzji; na decyzję czekamy już od pięciu tygodni.

Otrzymaliśmy też ofertę od osoby prywatnej, która zamierza kupić lokal w Warszawie i przeznaczyć jego część na biuro dla polskiej sekcji AI.

 

4. REAP

Na początku września będzie gotowy raport z ewaluacji projektu, przeprowadzonej przez FRSO.

Odbył się konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć o prawach człowieka. Wyniki konkursu i szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej.

Arkadiusz Jarosiński został zaproszony do Norwegii na tamtejsze Walne Zgromadzenie.

 

5. Monitoring planu operacyjnego 2004

Zarząd zapoznał się z informacjami na temat tego, jak wygląda realizacja planu operacyjnego 2004.

Głównym działaniem zespołów pozostają akcje i przygotowywanie ulotek.

Strona interntetowa jest uzupełniana na bieżąco; zajmuje się tym przede wszystkim Mirella Panek, która tłumaczy i umieszcza na stronie komunikaty prasowe i aktualne akcje.

Jacek Białas przypomniał, że w naszej sekcji bardzo niewielu koordynatorów i koordynatorek korzysta z Action Planning Bulletin – tymczasem tam znajdują się informacje na temat wszystkich akcji, planowanych przez IS, do których IS dostarcza materiały.

Zarząd uznał, że potrzeba więcej szkoleń dla koordynatorów. Rozważano także, czy nie zaostrzyć kryteriów wybierania koordynatorów, tak, żeby zostawały nimi osoby dobrze znające mechanizmy działania AI. Być może nowym koordynatorom przydałby się także „opiekun” – osoba, która służyłaby niezbędnymi informacjami, dotyczącymi zasad pracy dla AI.

 

6. Kampanie

Jacek Białas przedstawił zarządowi informacje o stanie obydwu kampanii (ATT i „Stop przemocy wobec kobiet”).

Kampania na rzecz Traktatu o Handlu Bronią:

         podczas letnich festiwali zebrano prawie tysiąc zdjęć do fotopetycji. Jacek Białas uzyskał dostęp do strony kampanijnej i będzie na bieżąco umieszczał tam polskie zdjęcia;

         planowane jest zdobycie zdjęć do fotopetycji od jak największej liczby osób znanych; trwają już rozmowy z Lechem Wałęsą i Wisławą Szymborską.

Kampania „Stop przemocy wobec kobiet”:

         stowarzyszenie otrzymało grant z Ośki, przeznaczony na zorganizowanie akcji „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”. Akcja planowana jest w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Warszawie i być może w Łodzi. Zostaną przygotowane specjalne materiały oraz filmy na CD.

         jesienią, jeszcze przed akcją „16 dni”, powinno odbyć się kolejne spotkanie koordynatorów. Jego organizacji podjęła się Dorota Flak.

         trwają rozmowy z agencją reklamową dotyczące kampanii społecznej na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

         powstaje polski raport na temat przemocy wobec kobiet. Zgodnie z założeniem, nie prowadzimy własnych badań – raport będzie oparty na wiarygodnych danych z już istniejących opracowań. Raport będzie mógł być przez nas wykorzystywany w pracy kampanijnej po zweryfikowaniu go i zatwierdzeniu przez IS.

         podczas spotkania koordynatorów kampanii w Pradze narodził pomysł, żeby krajowe raporty zawierały rekomendacje dla rządów. Pojawiła się także propozycja przeprowadzenia w przyszłym roku warsztatu dla sekcji europejskich, dotyczącego pisania raportów i formułowania zaleceń dla rządów.

         otrzymaliśmy tekst projektowanej ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, poszukujemy eksperta, który pomógłby nam go skonsultować.

         w ramach kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” zostaną niedługo opublikowane nowe materiały, dotyczące przemocy w trakcie i po konfliktach zbrojnych.

 

Jacek Białas przedstawił zarządowi nową koncepcję swoich zadań jako koordynatora kampanii. Został zatrudniony głównie do współpracy z grupami i nadal zamierza pełnić taką funkcję. Jednak jego zdaniem dla zwiększenia skuteczności działań kampanijnych (i generalnie większej profesjonalizacji działań sekcji) koordynator powinien także:

         ściśle współpracować z zespołem edukacyjnym (także w kwestii tłumaczenia materiałów związanych z kampanią, które otrzymuje REAP ) i szkolnymi grupami;

         zajmować się poszukiwaniem ekspertów, którzy będą mogli służyć AI swoją fachową wiedzą w kwestiach związanych z kampaniami;

         zabiegać o poparcie osób publicznych dla kampanii.

 

7. DDC – informacja o stanie projektu

Projekt (o czym była już mowa podczas poprzednich posiedzeń zarządu) rozpoczął się z pewnym opóźnieniem, jednak do końca lipca udało się osiągnąć założone rezultaty. Zatrudniono nieco więcej rekruterów, niż było zakładane (w sumie od początku programu pracowały w nim 62 osoby). Regularnie odbywają się spotkania koordynatora projektu z rekruterami – wspierające i motywujące.

Średnia dotacja wynosi ponad 15 złotych miesięcznie, liczba podpisów uzyskanych w ciągu godziny wynosi 0,62 – oba wskaźniki są nieco wyższe, niż zakładano.

We wrześniu do Polski przyjedzie Charlotte Bauman, razem z Małgorzatą Zdunek przygotują podanie o większą pożyczkę.

AI jest pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która w taki sposób zbiera fundusze na swoją działalność. W Europie środkowo-wschodniej w tym programie uczestniczy jeszcze Słowenia. Do tej pory w ruchu międzynarodowym panowała opinia, że w Europie Wschodniej metoda zbierania na ulicy poleceń zapłaty ma małe szanse powodzenia. Być może wyniki naszej sekcji zmienią tę opinię – wtedy szansę na rozpoczęcie takiego programu zyskałyby między innymi Czechy i Węgry.

W związku z programem DDC konieczne stało się przeniesienie biura do Warszawy. Dalsze powodzenie programu zależy między innymi od osobistego zaangażowania dyrektor stowarzyszenia.

 

8. Plan operacyjny 2005

Zarząd zapoznał się z projektem planu operacyjnego na 2005 rok, opracowanym przez biuro na podstawie planów poszczególnych koordynatorów. Projekt, wraz z poprawkami wprowadzonymi przez zarząd, zostanie niebawem opublikowany na stronie wewnętrznej, tak, aby wszyscy członkowie AI mogli się z nim zapoznać przed Walnym Zgromadzeniem.

Zarząd dyskutował nad kwestią dalszego wydawania kwartalnika amnesty plus. Obecnie jest on prenumerowany przez około 200 osób; wykorzystuje go też w swojej pracy rzeczniczka. Zdaniem zarządu, nie ma jednak jasnej koncepcji tego, do jakiej grupy docelowej kwartalnik jest adresowany ani jasnej koncepcji dystrybucji kwartalnika. Na wniosek Anny Dzierzgowskiej wpisano amnesty plus do planu operacyjnego; zarząd przyznał redakcji fundusze na wydanie przynajmniej jednego numeru w nowym roku kalendarzowym. W razie braku funduszy na kolejne numery plan operacyjny przewiduje możliwość wydawania gazety w formie elektronicznej. Za opracowanie koncepcji koniecznych zmian w amnesty plus, określenie grupy docelowej i metody dystrybucji oraz poszukiwanie dalszych funduszy odpowiedzialna jest redakcja kwartalnika.

W dyskusji na temat wydawanych przez AI publikacji mowa też była o tym, że obecnie prawie każda z nich (biuletyn, biuletyn szkolnych grup, amnesty plus, „Amnesty Polska” oraz raport roczny polskiej sekcji) przygotowywana jest przez inny zespół, w innej formie, szacie graficznej, kolorystyce itp. Tymczasem dla wizerunku AI byłoby korzystniejsze, gdyby te publikacje były bardziej „zgrane” ze sobą nawzajem. 

 

9. Raport finansowy 2004 i budżet 2005

Zarząd zapoznał się z raportem finansowym za rok 2004 i projektem budżetu na rok 2005. Zaproponowane zostały pewne poprawki w projekcie budżetu. Między innymi zarząd zdecydował się zmniejszyć kwoty przeznaczone na te zespoły, które w 2004 roku nie wykonały budżetu i których plan działania na rok 2005 nie różni się znacznie od tego na 2004. Przeznaczono (zgodnie z ustaleniami z poprzedniego punktu porządku) środki na jeden numer amnesty plus.

Budżet jest zbilansowany, tj. założone wydatki nie przekraczają założonych przychodów.

Projekt budżetu zostanie zamieszczony na stronie wewnętrznej, tak, aby wszyscy członkowie AI mogli zapoznać się z nim przed Walnym Zgromadzeniem.

W 2004 roku w związku z koniecznością przeniesienia biura koszty administracji, które średnio stanowią około 40% budżetu sekcji, będą musiały wzrosnąć. Przeniesienie biura oznacza zmiany kadrowe oraz konieczność zwiększenia pensji niektórym pracownikom. Będzie to zarazem okazja do zrewidowania struktury zatrudnienia. Konieczne będzie złożenie podania do FiF-a o dodatkową pożyczkę na pokrycie kosztów przeniesienia biura. Decyzję FiF-a w tej sprawie powinniśmy otrzymać w styczniu lub w lutym.

 

10. Walne Zgromadzenie

Prowadzenia obrad podjął się Erwin Kamecki.

Obrady odbędą się w Instytucie Zachodnim (koszt wynajęcia sali – 1000 złotych).

Przewidywani goście: przynajmniej dwie osoby z Norwegii, Julia Sherwood, Antonina Taranovska (dyrektor AI Ukraina), być może koordynator kampanii z Węgier; należy wysłać zaproszenia do pracowników Instytutu Zachodniego.

Przewidywane są wykłady i warsztaty w piątek wieczorem. Główna część obrad – w sobotę. W niedzielę – plenarna dyskusja, zamknięcie Zgromadzenia, warsztaty. Przed zbliżającym się Spotkaniem Rady Międzynarodowej polska sekcja powinna przygotować swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian misji ruchu oraz w kwestii interwencji zbrojnych – zatem jedna lub obie z tych kwestii będą tematem plenarnej dyskusji.

 

11. Wyjazdy planowane

Mirella Panek pojedzie na spotkanie rzeczników prasowych (sponsorowane przez Brukselę).

Przyjadą do Polski: Charlotte Bauman; goście na WZ.

 

12. Strategia komunikacji

Zarząd zapoznał się z projektem strategii komunikacji z członkami i donorami. Strategię opracowały Mirella Panek i Lucyna Mauks, na podstawie zaleceń z raportu firmy Henke oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń.

Projekt będzie jeszcze uszczegółowiany.

 

13. Sprawy różne

Dorota Flak i Piotr Choroś podali się do dymisji; ich dymisja wchodzi w życie 22 października, do tego czasu będą nadal pełnić funkcję członków zarządu.

Najbliższe spotkanie Rady Międzynarodowej odbędzie się w 2005 roku w Meksyku. Już teraz należy przemyśleć, czy chcemy zgłaszać jakieś rezolucje (które mogą dotyczyć tylko bardzo wąskiego zakresu zagadnień związanych z ISP i statutem).

Protokołowała Anna Dzierzgowska

Tematy