Protokół z posiedzenia zarządu 5 marca 2005

Protokół z posiedzenia zarządu, 05.03.2005

 

Obecni:

Zarząd:

Kinga Dąbrowska

Anna Dzierzgowska

Małgorzata Lamperska

Wojciech Makowski

 

Biuro:

Małgorzata Zdunek

Jacek Białas

 

1. Przyjęcie porządku obrad

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Raport o stanie członkostwa

3. Biuro

4. Walne Zgromadzenie 2005

5. Podkomitet ds. grup

6. Struktury pośrednie

7. Sytuacje kryzysowe

8. Kwestie do konsultacji

9. Piętnastolecie polskiej AI

10. Wyjazdy planowane

11. Sprawy różne

 

2. Raport o stanie członkostwa

Zarząd przyjął 37 (słownie: trzydzieścioro siedmioro) nowych członków i członkiń (uchwała 1/III/2005)

Obecnie mamy 1267 członków i członkiń.

Spośród osób, które opłacają składkę za pomocą jednorazowej wpłaty członkostwo odnowiło 245 osób. Spośród tych, którzy płacą w ratach, wykorzystując polecenie zapłaty, składkę odnowiło 265 osób.

 

3. Biuro

Do 31 marca (termin wypowiedzenia) biuro w Gdańsku musi się ostatecznie wyprowadzić.

5 marca odbyło się w dotychczasowej siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Jaśkowa Dolina 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło decyzję o przeniesieniu siedziby Stowarzyszenia do Warszawy.

Marcin Rudnicki został z dniem 1 marca zatrudniony na stanowisko koordynatora projektu DDC. Na razie ma podpisaną umowę na trzy miesiące, jeśli umowa zostanie przedłużona, automatycznie będzie to tez oznaczało podwyżkę pensji.

Fundraiserka zostanie zatrudniona z dniem 16 marca, również początkowo na trzymiesięczny okres próbny.

Małgorzata Zdunek poinformowała zarząd o problemie, jaki wiąże się z produkowanymi przez Stowarzyszenie cegiełkami. Z punktu widzenia MSWiA (które wydaje zgodę na zbiórkę publiczną i sprzedaż cegiełek) cegiełki nie są obciążone podatkiem VAT. Może się jednak tak zdarzyć, że (w związku z niespójnością przepisów) zapłacenia tego podatku od sprzedanych cegiełek zażąda od Stowarzyszenia Ministerstwo Gospodarki. Równocześnie przypomniała, że sprzedaż cegiełek jest raczej działalnością promocyjną, niż fundraisingową.

 

4. Walne Zgromadzenie 2005

Chęć zorganizowania Walnego Zgromadzenie zgłosiły grupy z Łodzi i z Lublina. Zarząd przed podjęciem decyzji zwróci się do koordynatorów grup z pytaniami:

– kto dokładnie (dwie-trzy osoby) byłby odpowiedzialny za organizację Walnego Zgromadzenia-

– jakie są orientacyjne ceny noclegów (tych najtańszych i tych w wyższym standardzie)-

– jakie byłyby orientacyjne koszty wynajęcia sali- Jakie byłyby koszta obsługi sali (nagłośnienie itp.)- Gdzie mogłoby odbywać się Walne Zgromadzenie (odległość miejsca WZ od dworca, od miejsc noclegowych)-

Zarząd oczekuje odpowiedzi w ciągu około 2 tygodni.

 

5. Podkomitet ds. grup

Podkomitet ds. grup nie zebrał się, prowadził natomiast konsultacje mailowe. Zarząd przedyskutował sytuację grup. W dyskusji poruszono między innymi takie kwestie:

– związana ze Stowarzyszeniem socjolożka (pisze pracę magisterską poświęconą polskiej AI) zwrócił Podkomitetowi ds. grup uwagę na to, że wiele problemów, o których dyskutuje się w Stowarzyszeniu, wiąże się ze specyfiką grup młodzieżowych jako takich. Tego typu grupy zazwyczaj nastawione są na działania dające szybkie efekty, raczej nie myślą perspektywicznie;

– żeby grupy działały sprawnie, potrzebna byłaby większa uwaga ze strony biura Stowarzyszenia; jednak istnieje z kolei ryzyko, że nadmiar „ręcznego sterowania” zabije kreatywność grup. Ponadto jest to zadanie czasochłonne, które praktycznie wymagałoby znalezienia osoby, która zajmowałaby się wyłącznie kontaktem z grupami (pracownika lub wolontariusza);

– kryzys grup lokalnych jest zjawiskiem występującym w całym świtowym ruchu AI; polskie grupy mają tę zaletę, że jako głównie grupy młodzieżowe spełniają jeden z postulatów światowego ruchu (w ruchu kładzie się duży nacisk na to, żeby angażować młode osoby w działania AI);

– pojawił się postulat, aby bardziej skoncentrować się na różnego rodzaju działaniach promocyjnych na uczelniach, tak, aby pozyskiwać studentów do współpracy z AI;

– być może warto pomyśleć o ściślejszej integracji REAP-u z GRC i szerszym wykorzystaniu trenerów i trenerek REAP-u także jako trenerów „wewnętrznych”;

– należy sprawdzić, czy istnieje możliwość skorzystania z programu pierwsza praca – można by wtedy zatrudnić osobę odpowiedzialną za kontakty z grupami.

Należy zmienić formułę spotkania koordynatorów: większy nacisk położyć na „akcyjność”, przedyskutować konkretne oferty akcji.

 

6. Struktury pośrednie

Jacek Bialas skontaktował się z koordynatorami i koordynatorkami struktur pośrednich, zebrał informację o tym, co robią poszczególne struktury. Z zebranych informacji wynika, że dobrze działają zespoły: ds. Rosji i Białorusi, ds. Turcji, ds. Chin. Zespól ds. kobiet praktycznie przestał istnieć jakiś czas temu. Nie działają (albo nie informują o swoich działaniach) zespół ds. Afryki, zespól ds. Rumunii i zespół LGBT.

Sekretarz zarządu wyśle do niedziałających zespołów list, z prośbą o przedstawienie (przed kolejnych spotkaniem zarządu) informacji o już podjętych oraz planowanych działaniach. W przypadku braku takiej informacji, zarząd podejmie decyzję o rozwiązaniu niedziałających zespołów.

Koordynatorzy struktur pośrednich to przede wszystkim eksperci znający się na danym zagadnieniu. Zarząd planuje zmienić regulamin struktur pośrednich tak, aby bardziej odzwierciedlał on to „eksperckie” podejście Stowarzyszenia do struktur.

 

7. Sytuacje kryzysowe

Pracownicy Stowarzyszenia opracowali wewnętrzny dokument, dotyczący procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zarząd zapoznał się z tym dokumentem i przyjąć go do wiadomości.

 

8. Kwestie do konsultacji

a. Prawa reprodukcyjne (POL 30/003/2005)

Dokument otwiera dyskusję, która ma zakończyć się około 2007-08 roku. Powinien zostać poddany konsultacjom. Należy przetłumaczyć streszczenie tego dokumentu (przygotuje je Jacek Białas), umieścić pełny tekst na stronie Internal, przekazać informacje o konsultacjach w biuletynie i podczas spotkania koordynatorów. Polska sekcja musi przygotować stanowisko w tej sprawie na ICM.

Centrum Praw Kobiet jest otwarte na współpracę z AI w tej kwestii; jednak należy pamiętać, że Centrum ma już wyrobione bardzo zdecydowane stanowisko w sprawie praw reprodukcyjnych.

b. Interwencje zbrojne (POL 34/002/2005)

W tej sprawie przeprowadzona została dyskusja na Walnym Zgromadzeniu oraz konsultacje, w których wzięła udział jedna osoba.

c. Going full spectrum (POL 21/001/2005)

Ta kwestia była już wcześniej konsultowana w polskiej sekcji.

d. IMT (ORG 30/002/2005)

W tej sprawie wypowie się podkomitet ds. finansów.

 

9. Piętnastolecie polskiej AI

Pracownicy biura rozważą różne możliwe scenariusze dotyczące piętnastolecia polskiej AI.

Wojciech Makowski zebrał informacje dotyczące Oxford Amnesty Lectures i możliwości przetłumaczenia i wydania po polsku jakiejś części tych wykładów.

– prawa autorskie posiadają trzy organizacje: książek z wykładami ukazało się w sumie dziesięć; do części (trzy książki) prawa ma Oxford Amnesty Lectures, prawdopodobnie przekaże nam te prawa za darmo; do kilku książek prawa ma Oxford University Press lub wydawca amerykański;

– siedem tomów już jest albo za chwile będzie dostępnych w Polsce; trzy tomy można kupić tylko z drugiej ręki.

Zaletą ewentualnego przetłumaczenia części wykładów byłaby promocja AI, a także – zapełnienie wyraźnej luki na polskim rynku. Niezbędny byłby zainteresowany partner – wydawca, który podjąłby się publikacji i dystrybucji książek. Warto zastanowić się także nad tym czy, jeśli będziemy tłumaczyć teksty wykładów, lepiej przygotować tom tematyczny czy tłumaczyć wybrane wykłady z kilku tomów (np. wg klucza jakim są znane nazwiska).

 

10. Wyjazdy planowane

– Małgorzata Zdunek jedzie na Directors Forum, Kinga Dąbrowska na Chairs Forum;

– Jacek Białas wyjeżdża do Madrytu na spotkanie związane z kampanią Stop Przemocy Wobec Kobiet i kwestią WOOC; później uda się do Kenii na spotkanie organizacji zajmujących się kwestią handlu bronią.

 

11. Sprawy różne

  • Zespół LGBT zwrócił się do zarządu z prośbą o zgodę na udział w krakowskim festiwalu „Kultura dla tolerancji”; zarząd zapozna się z planami festiwalu i podejmie decyzję drogą mailową;
  • Do Komisji Rewizyjnej należy wysłać maila z prośbą o ustosunkowanie się do uwag dotyczących regulaminu KR;
  • Grupa Zagranica – pytanie, czy i na jakich zasadach Stowarzyszenie mogłoby się włączyć w jej działania; być może warto by było zorganizować spotkanie dyrektor stowarzyszenia z koordynatorką Grupy Zagranica i wyjaśnić wszelkie wątpliwości;
  • Zespól ds. Chin poinformował Zarząd, że do Polski przyjeżdża (na zaproszenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) Ngawang Sangdrol i spytał o to, czy jest jakaś możliwość wykorzystania jej pobytu w Polsce; Zarząd zwróci się do zespołu z uszczegóławiającymi pytaniami, dotyczącymi planowanej wizyty tybetańskiej więźniarki sumienia;
  • W sprawie amnestyjnej strony www: AI nie powinno umieszczać na swojej stronie cudzych treści (np. ogłoszeń), a jeśli już, o wyraźnie zaznaczając, jakie jest stanowisko AI;
  • W sprawie długu jednego z członków Stowarzyszenia: bank prześle potwierdzenie, że osoba ta miała do swojej dyspozycji kartę bankomatową.
  • Dług związany z lokalem na Pięknej: nie powinno być problemu ze sprzedażą tego długu za około 30-40% jego wartości;
  • W głosowaniu elektronicznym zarząd podjął decyzję o tym, aby nie występować do sekcji holenderskiej z prośbą o sfinansowanie zakupu komputera do montażu filmów. W tej sprawie Wojciech Makowski zgłosił do protokołu następujące zdanie odrębne:

„Uważam, że źle się stało, że Zarząd odrzucił ten projekt, poparty przez Rzeczniczkę Stowarzyszenia i Koordynatora REAP.

To prawda, że nie było to planowane przez sekcję polską na rok 005. Jednak według relacji wnioskodawczyni projektu „sekcja holenderska uważa za priorytetową działalność audiowizualną AI” i nie rozumiem, dlaczego mamy utrudniać sekcji holenderskiej realizację jej priorytetów.

Poza prawdopodobnym efektem demotywacji wnioskodawczyni projektu straciliśmy także szansę na profesjonalizację technicznej strony działalności audiowizualnej Stowarzyszenia, która w przeszłości kilkakrotnie utrudniała moją pracę – i jak sądzę, także pracę innych.”

  • Anna Machocka zwróciła się do zarządu z prośbą o przeprowadzenie konsultacji w sprawie AI EU Association.
  • Sekcja holenderska organizuje przejazd przez Europę grupy obrońców praw człowieka z terenów byłego ZSRR; Będziemy starali się zorganizować w Polsce spotkania z uczestnikami przejazdu (Warszawa, Lublin, Poznań);

 

Protokołowała Anna Dzierzgowska

Tematy