Protokół z zebrania Zarządu 12 czerwca 2005

Protokół z posiedzenia zarządu, 12 czerwca 2005

Obecni:

Piotr Choroś

Anna Dzierzgowska

Dorota Flak

Małgorzata Lamperska

 

Dyrektor Stowarzyszenia Małgorzata Zdunek

Gość: Mateusz Hładki

 

1. Przyjęcie porządku obrad

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Raport o stanie członkostwa

3. Biuro

4. Walne Zgromadzenie 2005

5. DDC – informacja o stanie projektu

6. Letni obóz praw człowieka

7. Reakcje polskiej sekcji w sytuacjach kryzysowych

8. Sekcja polska a sprawy polskie (wooc, współpraca z innymi organizacjami etc)

9. Strategia edukacji o prawach człowieka

10. Aktywizm w polskiej sekcji AI

11. Wyjazdy planowane

12. Sprawy różne

 

2. Raport o stanie członkostwa

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu 131 nowych członków i członkiń (w tym 75 osób to członkowie/donorzy) i o zwolnieniu ośmiu osób z obowiązku opłacania składki – Uchwała 1/VI/2005

Stowarzyszenie ma 794 (siedemset dziewięćdziesięcioro czworo) członków.

 

3. Biuro

Małgorzata Zdunek przedstawiła wyniki półrocznej ewaluacji pracowników. Pracownicy zgłaszali między innymi zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu zarządzania.

W dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia także szkoleń dla pracowników organizowanych przez działaczy stowarzyszenia, dotyczących kwestii związanych z prawami człowieka. Celem takich szkoleń miałoby być budowanie wewnętrznej kultury organizacji.

Istnieje prawdopodobieństwo, że uda się uzyskać grant od AI USA na przygotowanie profesjonalnego raportu na temat przemocy domowej w Polsce.

 

4. Walne Zgromadzenie 2005

Proponowany skład prezydium: Anna Machocka, Erwin Kamecki.

W lipcowym biuletynie powinny znaleźć się podstawowe informacje, dotyczące Walnego Zgromadzenia – w tym informacje o szkoleniach.

Wstępnie planowane są warsztaty: pierwsze szkolenie, warsztat kampanijny, szkolenia na temat praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Plan przewiduje, że główna część obrad Walnego Zgromadzenia będzie miała miejsce w sobotę, szkolenia odbędą się w niedzielę, plan piątkowego wieczoru zależy od grupy łódzkiej. Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne ze strony grupy jest Dominika Szulc.

 

5. DDC – informacja o stanie projektu

Współczynnik sign up per hour w maju wynosił 0,59, w czerwcu do tej pory – 0,64 czyli – zgodnie z założeniami (w budżecie założono 0,6).

Średnia dotacja wynosi ponad 16 złotych miesięcznie, w budżecie zakładano 14 złotych.

Wprowadzone zostały nowe, ulepszone druki poleceń zapłaty.

 

6. Letni obóz praw człowieka

Obóz odbędzie się w dniach 22 – 31 lipca w Toporni, woj. Mazowieckie. W ciągu tygodnia zgłosiło się dziewiętnaścioro chętnych, istnieje tez już lista rezerwowa. Oprócz trenerów i trenerek z AI zajęcia będą prowadzić także Katarzyna Sadło (FRSO), Maja Branka (Fundacja „Partners”, warsztaty „Równanie na równość”, Dagmara Baraniska psycholożka.

 

7. Reakcje polskiej sekcji w sytuacjach kryzysowych

Mateusz Hładki przedstawił zarządowi sprawozdanie z wydarzeń 16 maja (zatrzymanie kilkunastu osób po demonstracjach związanych ze szczytem Rady Europy).

W ramach dyskusji pojawiły się opinie, że w Polsce sytuacja nie jest dobra, jeśli chodzi o wolność zgromadzeń (rozbicie manifestacji w Krakowie, aresztowania uczestników antyszczytu, zakaz Parady Równości). Ponadto znane są także przypadki obserwowania przez policję środowisk wolnościowych. Kolejnym niepokojącym zjawiskiem są działania środowisk, które można określić jako faszyzujące.

Pojawia się pytanie, w jaki sposób polska sekcja ma reagować na tego typu przypadki naruszeń praw człowieka, zwłaszcza na przypadki aresztowań. Propozycje działań:

– natychmiastowe komunikaty do prasy (nie tylko w sytuacjach kryzysowych – można przygotować także np. komunikat wyrażający zadowolenie z faktu, że Parada Równości odbyła się, że przebiegała w sposób pokojowy, a policja zapewniła bezpieczeństwo jej uczestnikom);

– przekazywanie informacji do Międzynarodowego Sekretariatu (w tym np. raportu z wydarzeń 16 maja opublikowanego na Indymediach);

– w razie zatrzymania naszych działaczy – ktoś z biura AI powinien dzwonić na policję prosząc o informacje (efekt psychologiczny).

 

8. Sekcja polska a sprawy polskie (wook, współpraca z innymi organizacjami etc)

Niezależnie od reakcji w konkretnych sytuacjach, niezbędne są decyzje strategiczne, dotyczące tego, jakimi zagadnieniami i w jaki sposób polska sekcja chce się zajmować, jeśli chodzi o sytuację w Polsce.

W dyskusji na zarządzie pojawiły się następujące kwestie:

– w związku z działaniem środowisk, które można określić jako faszyzujące, warto sprawdzić, czy w raportach stowarzyszenia „Nigdy Więcej” nie ma informacji, które mogłyby zostać przekazane do IS-u;

– zaplanowany w ramach kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” raport na temat przemocy domowej w Polsce będzie pierwszą próbą przeprowadzenia samodzielnych badań.

Padło także pytanie, czy i w jakim zakresie podejmujemy kwestie, uważane w Polsce za kontrowersyjne. Część członków zarządu opowiedziała się za ściślejszą i bardziej otwartą współpracą z organizacjami broniącymi praw mniejszości seksualnych (np. współorganizowanie Parady Równości, zwłaszcza, jeśli w przyszłym roku zaistnieją podobne problemy z jej legalizacją). Argumentowano, że dyskryminacja mniejszości seksualnych jest w Polsce ogromnym problemem, bez zwalczania którego trudno mówić o przeciwdziałaniu dyskryminacji w ogóle; ponadto organizacje kobiece i organizacje broniące praw mniejszości seksualnych już teraz stają się naszymi partnerami i bardzo ważne jest zachowanie wiarygodności w ich oczach. Część biorących udział w dyskusji proponowała, żeby skupić się na działaniach edukacyjnych. Argumentowano, że tematyka praw mniejszości seksualnych wzbudza w Polsce bardzo wiele kontrowersji, tak, ze nawet nasze członkostwo nie wydaje się być w pełni przygotowane do zajmowania się tym tematem i że w związku z tym powstaje pytanie, jak zajmowanie się tą tematyką wpłynie na wizerunek AI.

Zgodzono się co do tego, że należy edukować zarówno członków, jak i donorów. Pytanie, na ile polska sekcja chce aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz Polski, pozostaje otwarte. Być może warto w tej sprawie przygotować projekt, który mógłby zostać poddany do dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia.

 

9. Strategia edukacji o prawach człowieka

Zarząd zapoznał się z projektem strategii edukacji o prawach człowieka i zadecydował o poddaniu tego projektu konsultacjom wśród działaczy REAP-u oraz zainteresowanych pracowników.

 

10. Aktywizm w polskiej sekcji AI

Zarząd zapoznał się z wynikami przeprowadzonej wśród pracowników dyskusji o aktywizmie w polskiej sekcji AI.

W dyskusji zwrócono uwagę na to, że:

– praktyka pokazuje, że szanse na dłuższe działanie mają grupy w dużych miastach; to sprawia jednak, że polska Amnesty staje elitarna, wielkomiejska;

– dotarcie do małych miejscowości jest możliwe dzięki edukacji, warto starać się o zakładanie w małych miejscowościach szkolnych grup;

– pytanie, jakie zadania mają wypełniać grupy, jakie – zespoły/eksperci;

– warto rozwijać takie formy aktywizmu, które pozwalają przyciągać do AI nowych ekspertów;

Zwrócono także uwagę na problem, jakim jest wykruszanie się działaczy z dużym doświadczeniem. Zastanawiano się, w jaki sposób można dać takim osobom szansę rozwoju w ramach organizacji. Zwrócono uwagę na to, że sekcja powinna silniej motywować sprawdzonych działaczy i działaczki, miedzy innymi przez proponowanie im kolejnych, ambitnych zadań; ponadto poza poszukiwaniem ekspertów na zewnątrz warto lepiej wykorzystywać te osoby, które działają w organizacji, a które już są lub mają szansę stać się ekspertami w różnych dziedzinach.

 

11. Wyjazdy planowane

24-26 czerwca – Kinga Dąbrowska, Małgorzata Zdunek, wyjazd do Wiednia – pre ICM

10 – 12 czerwca – Małgorzata Wasilewska – Wyspy Owcze – pre ICM

12-13 czerwca – Mirella Panek, wyjazd do Londynu na spotkanie w sprawie praw reprodukcyjnych

sierpień – spotkanie Rady Międzynarodowej w Meksyku

 

12. Sprawy różne

– informacja o wejściówkach na koncert U2 w Chorzowie zostanie przekazana koordynatorom grup lokalnych;

– należy wysłać mail na listę dyskusyjną z przypomnieniem, że AI ma pewne zasady i że osoby, które nie akceptują tych zasad powinny przemyśleć kwestię swojej przynależności do AI.

 

Protokół sporządziła Anna Dzierzgowska

Tematy