Protokół z zebrania Zarządu – 24 marca 2002

W zebraniu udział wzięli:

Anna Legan – skarbnik

Jarosław Orłowski – prowadzący zebranie

Daria Paprocka – sekretarz

Piotr Skrzypczak

Małgorzata Wasilewska – prezes

 

Komisja Rewizyjna:

Amina Bassil

 

Biuro:

Małgorzata Zdunek – dyrektor

 

 

1.      Przyjęto porządek dzienny

 

2.      Raport o stanie członkostwa

Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą nr 1/III/2002 przyjął 51 nowych członków (Załącznik nr 1).

Zarząd przyjął do wiadomości, że grupa inicjatywna Warszawa II rozwiązała się.

Bardzo niewielka część członkostwa ma zapłacone składki na rok 2002. Należy zmobilizować członkostwo do zapłacenia składek.

 

3.      15 minut dla Biura

 

Activism Workshop

Odbędzie się w Miedzynarodowym Sekretariacie w Londynie kolejny Activism Workshop, na którym spotykają się członkowie Amnesty, którzy zaczynają budować nowe struktury. Z Polski na Activism Workshop pojedzie Amina Bassil – koordynatorka nowopowstałego zespołu MSP.

 

Zespół prawniczy

Dział prawny Międzynarodowego Sekretariatu (LIOP) przygotowuje spotkanie międzynarodowe dla członków zespołów prawniczych i osób, które mają założyć sieci prawnicze w swoich sekcjach Amnesty International. Zarząd zdecyduje, kto z polskiej AI będzie delegatem na to spotkanie, po przeprowadzeniu rozmów z osobami które zgłosiły chęć koordynowania Zespołu Prawniczego: Markiem Tulipanem i Marcinem Wojciechowski.

 

Campaigner

Od maja br., bądź czerwca, zatrudniony będzie campaingner, który poprowadzi kampanię rosyjską (oraz wszystkie następne) i będzie odpowiedzialny za obsługę członkostwa.

 

Spotkanie developerów stron internetowych

Międzynarodowy Sekretariat planuje zorganizowanie I-go międzynarodowego spotkania developerów stron internetowych. Z Polski na spotkanie pojedzie webmaster strony internetowej www.amnesty.org.pl – Jarosław Orłowski.

 

Spotkanie regionalne dot. kampanii rosyjskiej

W Polsce odbędzie się regionalne spotkanie osób odpowiedzialnych za kampanię rosyjską. Biuro Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce ustali z Międzynarodowym Sekretariatem datę spotkania oraz szczegóły organizacyjne.

 

4.      Rzecznik prasowy

W związku z rezygnacją Mariusza Kowalskiego z ubiegania się o stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce uchwała nr 3/II/2002 z dnia 23 lutego 2002 roku w sprawie: zatrudnienia rzecznika prasowego Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce nie może zostać zrealizowana.

Uchwałę o zatrudnieniu rzecznika prasowego Stowarzyszenia Zarząd podejmie po rozmowie z Magdaleną Spalińską. Magdalena Spalińska brała udział w postępowani rekrutacyjnym.

 

5.      Łódź warsztat

15 – 17 marca br. odbyło się w Łodzi spotkanie koordynatorów grup oraz struktur pośrednich,  na którym był również członek Komisji Rewizyjnej Amina Bassil i pracownik biura – Dorota Nazarko. Spotkanie miało na celu na celu rozpoznanie problemów występujących w działalności organizacji.

Za główny problem uznano brak komunikacji pomiędzy Zarządem a grupami.

Dla rozwiązania problemu z przepływem informacji od grup do Zarządu przygotowano na spotkaniu projekt systemu raportowania. Osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie tego systemu są: Kinga Dąbrowska i Małgorzata Lamperska. System raportowania będzie skoordynowany z wydawaniem biuletynu wewnętrznego – raporty grup będą przesyłane do biura co 3 miesiące.

 

Komunikację pomiędzy członkostwem a Zarządem poprawić mają również następujące działania:

1.      Należy utworzyć nową internetową grupę dyskusyjną o charakterza typowo informacyjnym. Założenia listy dyskusyjnej (już instniejącej) oraz informacyjnej: Załącznik nr 2

2.      Rozwój wewnętrznej strony internetowej

Założenia strony www.amnesty.org.pl/internal – załącznik nr 3

Login i hasło do strony www.amnesty.org.pl/internal można uzyskać w biurze Stowarzyszenia.

3.      Informowanie członkostwa o pracy Zarządu AI (załącznik nr 4)

 

Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International przyjął do wiadomości postanowienia ze spotkania w Łodzi oraz zobowiązuje się wykonać część projektu, bezpośrednio dotyczacą Zarządu, zawartą w załącznikach 2, 3 i 4.

Wszelkie niejasności jakie mogłyby wyniknąć w trakcie wdrażania projektu zostaną wyjaśnione na kolejnym spotkaniu – w Lublinie 12-14 kwietnia br.

 

6.      Projekt REAP- aplikacja

W dniach 8-10 marca br. odbył się warsztat planujący do norweskiego projektu edukacyjnego REAP. Uczestnicy spotkania (osoby odpowiedzialne za edukację praw człowieka w poszczególnych grupach lokalnych, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, pracownicy biura) zdecydowali, że największym problemem w obszarze praw człowieka w Polsce jest brak tolerancji. Jednocześnie uczestnicy warsztat planującego uznali, że poprzez edukację praw człowieka sytuację tę można zmienić.

Wyodrębniono 4 grupy docelowe, do których skierowane będą warsztaty edukacyjne w ramach projektu REAP:

–         członkostwo AI

–         nauczyciele

–         harcerze

–         dziennikarze

Co ważne, te grupy docelowe zapewnią nam “pomnożenie” naszych działań edukacyjnych, ponieważ poprzez swoją działalność grupy te mogą dalej przekazywać idee praw człowieka.

Stworzono zespół odpowiedzialny za przygotowanie podania o uczestnictwo w koordynowanym przez norweską sekcję Amnesty International projekcie edukacyjnym REAP. W skład zespołu weszli:

1.      Daria Paprocka – Zarząd

2.      Małgorzata Zdunek – biuro Stowarzyszenia

3.      Marcin Komosa – koordynator Zespołu ds. Edukacji

4.      Monika Chabior – odpowiedzialna zakontakty z nauczcielami

5.      Anna Hełmińska – odpowiedzialna za kontakty z harcerstwem

6.      Piotr Oksza – odpowiedzialni za kontakty z dziennikarzami

7.      Tomasz Rejn – odpowiedzialni za kontakty z dziennikarzami

 

Zarząd – Uchwałą nr 2/III/2002 (Załącznik nr 5) podejmuje decyzję o złożeniu podania o uczestnictwo w koordynowanym przez norweską sekcję Amnesty International projekcie edukacyjnym REAP.

 

8.      Koordynatorzy – up date

Do końca marca br. Piotr Skrzypczak napisze uszczegółowione zakresy obowiązków oraz  kontrakty dla każdego z koordynatorów.

Uchwałą nr 3/III/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International okres 100 dni, po których dokonana zostanie ewaluacja działań koordynatorów, będzie liczony indywidualnie  dla każdego z koordynatorów od dnia podpisania z nim kontraktu. (Załącznik nr 6)

 

9.      Fundraising

Zarząd zapoznał się z wynikami działań fundraisingowych i podjął decyzję o zwolnieniu Joanny Pertkiewicz ze stanowiska Krajowego Koordynatora Fundraisingu.

Zarząd delegował dalsze postępowanie w tej sprawie Małgorzacie Zdunek –

dyrektorowi biura.

 

10.  Sprawy różne

 

Działania medialne

Biorąc pod uwagę osiągnięcia medialne towarzyszące działaniom na rzecz uniewinnienia Safiyi Hussaini, warto jest przeanalizować działania grup na tym obszarze. Ewaluacja dotychczasowych doświadczeń pomoże poprawić kontakty grup z mediami.

 

Spotkania, konferencje

W związku z wieloma zaproszeniami członków Amnesty Interational na spotkania i konferencje związane z tematyką praw człowieka Grupa Robocza ds. Obsługi i Rozwoju Członkostwa (GROCz) ustali kto będzie delegowany na tego typu wyjazdy. Większość z nich jest również okazją do poszerzenia naszego członkostwa, utworzenia nowych grup lokalnych. Przed wyjazdem na konferencje należy zorientować się dla kogo (grupa docelowa) jest ona organizowana.

W budżecie Amnesty International nie ma pieniędzy na wyjazdy członków Amnesty na konferencje, w związku z tym koszt przejazdu będzie zobowiązany pokryć organizator konferencji.

 

58 sesja Komisji HR    

Prezes Amnesty International w Polsce  – Małgorzata Wasilewska była na 58 sesji Komisji Praw Człowieka w Genewie. Była jednym z trzech delegatów Amnesty International. W obradach Komisji uczestniczyli też delegaci Amnesty International z Peru i Włoch.

 

Inforepublika

Zarząd pragnie wyjaśnić, że nie ma i nie było formalnej współpracy Amnesty International ze Stowarzyszeniem Inforepublika założonym przez Czesława Bieleckiego i Krzysztofa Skowrońskiego. Osoby będące członkami Inforepubliki powołujące się na Amnesty International robią to tylko we własnym imieniu.

 

Regionalna strategia działania

Polska Amnesty International będzie brała udział w tworzeniu regionalnej strategii działania i międzynarodowego planu strategicznego (ISP) – dokumentach określających kierunki działania ruchu na lata 2004-2010. Biorąc udział w dyskusji dotyczącej powstania tych dokumentów podkomitet ds ISP będzie dbał o to by kwestie kluczowe dla polskiej Amnesty znalazły w nich swoje odzwierciedlenie.

 

Kolejny Biuletyn wewnętrzny zostanie wydany po 15 kwietnia br.

 

Następne spotkanie Zarządu odbędzie się 20/21 kwietnia br. w Warszawie.

 

Protokół sporządziła Daria Paprocka – sekretarz Zarządu                       ……………………………

Zebranie prowadził Jarosław Orłowski                                        ……………………………

 

 


Załączniki:

1.      Uchwała nr 1/III/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce z dnia 24 marca 2002 roku w sprawie: przyjęcia 51 nowych członków.

2.      Lista dyskusyjna oraz informacyjna AI – wnioski z warsztatu w Łodzi

3.      Założenia strony wewnętrznej. – wnioski z warsztatu w Łodzi

4.      Informowanie o pracy Zarządu – wnioski z warsztatu w Łodzi

5.      Uchwała nr 2/III/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce z dnia 24 marca 2002 roku w sprawie: złożenia podania o uczestnictwo polskiej AI w norweskim projekcie edukacyjnym AI – REAP

6.      Uchwała nr 3/III/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International z dnia 24 marca 2002 roku w sprawie: kontraktów dla koordynatorów

 

Tematy