Protokół z zebrania Zarządu, 26 lipca 2004, Warszawa

Protokół z zebrania Zarządu

Stowarzyszenia Amnesty Internarional,

26  lipca 2004, Warszawa

 

W zebraniu udział wzięli:

Adam Pruss

Anna Dzierzgowska

Marcin Komosa – telefonicznie

 

Dyrektor Małgorzata Zdunek

Komisja Rewizyjna: Beata Szcześniak, Michał Stela

 

1. Przyjęcie porządku obrad

Przyjęto następujący porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie nowych członków
  3. Przyjęcie uchwały dotyczącej umowy dla koordynatora projektu DDC
  4. Koordynatorzy struktur – informacja
  5. Projekt planu operacyjnego 2005
  6. Monitoring programu DDC
  7. WZ – planowany porządek obrad

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej zaaprobowali fakt, że w dwóch sprawach wymagających podjęcia szybkich decyzji (punkt 2 i 3 porządku obrad) Marcin Komosa oddał głos przez telefon.

 

2. Przyjęcie nowych członków

Zarząd przyjął 115 (sto piętnaścioro) nowych członków (uchwała 1/VII/2004). Liczba członków Stowarzyszenia wynosi obecnie 708 (siedemset osiem) osób.

Powstała grupa inicjatywna w Radomiu; koordynatorem grupy jest Michał Pakuła.

 

3. Przyjęcie uchwały dotyczącej umowy dla koordynatora projektu DDC

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie z koordynatorem projektu DDC umowę na czas nieokreślony – zgodnie z prawem, w myśl którego trzecia umowa musi być zawierana na czas nieokreślony (uchwała 2/VII/2004).

 

4. Koordynatorzy struktur – informacja

Marcin Góral zrezygnował z koordynowania zespołu Pilnych Akcji. Pełniącym obowiązki koordynatora pozostaje Arek Jarosiński.

Michał Stela zrezygnował z koordynowania zespołu do spraw Afryki. Kandydatem na koordynatora jest Maciej Łukasiak. Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie w trybie obiegowym.

 

5. Projekt planu operacyjnego 2005

Na podstawie planów nadesłanych przez koordynatorów poszczególnych struktur pośrednich opracowany został projekt planu operacyjnego na 2005 rok. Poprawiona wersja projektu zostanie przesłana koordynatorom do zaopiniowania w połowie sierpnia; zarząd przedyskutuje projekt na sierpniowym spotkaniu. Do 15 września, czyli jeszcze przed zatwierdzeniem planu operacyjnego przez Walne Zgromadzenie, projekt musi zostać przesłany do Międzynarodowego Sekretariatu.

 

6. Monitoring programu DDC

Małgorzata Zdunek przedstawiła dotychczasowe wyniki programu DDC. Jak dotąd wszystkie wskaźniki (takie, jak liczba przepracowanych godzin, liczba uzyskanych podpisów, średnia miesięczna wpłata itp.) pokazują, że wyniki są zgodne z założeniami, albo lepsze.

 

7. WZ – planowany porządek obrad

Grupa poznańska i GRC przygotowują na piątek przed Walnym Zgromadzeniem warsztaty i debatę.

W ramach samego WZ zaplanowany został czas na merytoryczną dyskusję. Osoby zgłaszające się na WZ otrzymają miniankietę, na podstawie której wybrany zostanie temat tej dyskusji – może ona dotyczyć zarówno wewnętrznych spraw polskie sekcji (np. strategia komunikacji) jak i kierunków zmian w światowym ruchu AI. Poza tym tradycyjnie podczas Walnego Zgromadzenia będą się odbywały warsztaty przygotowywane przez GRC.

 

Protokołowała Anna Dzierzgowska

 

 

Tematy