Protokół z zebrania Zarządu 26 lutego 2006

Protokół z posiedzenia Zarządu 26 lutego 2006

 

Obecni:

Piotr Choroś

Kinga Dąbrowska

Dorota Flak

Mateusz Hładki

Ewa Kamińska

Małgorzata Lamperska

Wojciech Makowski

 

oraz:

 

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej:

Marcin Komosa

 

Przedstawicielka Biura:

Małgorzata Zdunek

 

Koordynator programu REAP:

Arkadiusz Jarosiński

 

 

1.         Przyjęcie porządku dziennego

 

Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie.

 

 

2.         Sprawy członkowskie oraz Biuro

 

·         raport o stanie członkostwa

 

Przyjęto 129 nowych członków. Stowarzyszenie liczy obecnie 1964 członków (wraz z nowymi członkami oraz członkami/donorami).

Zarejestrowano grupę inicjatywną w Częstochowie.

Zarejestrowano 5 nowych szkolnych grup AI – w Gliwicach, w Tarnowskich Górach, w Skarżysku-Kamiennej, w Mińsku Mazowieckim oraz w Tychach.

 

 

·         zwolnienia ze składki członkowskiej

5 osób zwolniono z obowiązku płacenia składki członkowskiej za rok 2006, w tym jedną w głosowaniu (5 osób za, 2 przeciw). Należy opracować procedurę i kryteria zwalniania przez Zarząd ze składek. Zajmie się tym Dorota Flak.

 

 

3.                  Wyjazdy zrealizowane i planowane

 

Magda Rurka oraz webmaster www.amnesty.org.pl, Grzegorz Bernaś, wzięli udział w spotkaniu nt. projektu Make Some Noise.

Maciej Fagasiński (Zespół ds. Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych) wybiera się na spotkanie ENAR-u w Budapeszcie (patrz punkt „Sprawy różne”).

Anna Machocka wybiera się na Walne Zgromadzenie AI/EU Association, które odbędzie się w maju w Helsinkach.

Magda Rurka oraz Anna Machocka wezmą udział w Skillshare Conference dotyczącej fundraisingu.

 

 

4.                  Przegląd wdrażania ważniejszych decyzji od początku kadencji

 

Większość decyzji została wdrożona (np. nawiązano kontakt telefoniczny z grupami, powstała lista „aktywni”, mamy nowy newsletter). Nie rozstrzygnięto jednak, czy potrzebna jest osoba ds. kontaktów z grupami w Biurze, opóźnia się powstanie warsztatu nt. praw reprodukcyjnych i seksualnych.

 

 

5.                  Zespół ds. Dzieci

 

Do Zarządu wpłynął wniosek o powołanie Zespołu ds. Dzieci. Zespół został powołany. Z koordynatorem zostanie podpisana umowa wolontariacka do końca roku.

 

 

6.                  Projekt edukacyjny REAP półtora roku po ewaluacji FRSO

 

Koordynator projektu przedstawił nowe założenia REAP-u:

o        został opracowany projekt ścieżki edukacyjnej (3 rodzaje funkcji: edukatorzy, koordynatorzy regionalni, wewnętrzni specjaliści; nie można łączyć funkcji)

o        poruszanie się po ścieżce edukacyjnej i awans w ramach struktur REAP-u mają być oparte na jasnych procedurach,

o        REAP dąży do stopniowego usamodzielnienie finansowego,

o        REAP nie może wyodrębniać się ze struktury polskiej sekcji AI.

Arkadiusz Jarosiński sugeruje zatrudnianie osób na bardziej odpowiedzialnych stanowiskach.

REAP charakteryzuje się dużą rotacją wolontariuszy, jednak jest to problem całej AI.

Jeśli chodzi o wymianę doświadczeń wśród edukatorów, istnieje już skierowana do nich oferta spotkań, jednak nie cieszy się dużą popularnością.

 

Zarząd podtrzymuje stanowisko, że z osobami niepełnoletnimi nie będą podpisywane umowy wolontariackie, i tym samym odrzuca wniosek Mateusza Króla. Zainteresowany zostanie o tym poinformowany przez Wojciecha Makowskiego.

 

 

7.                  Działania AI Polska na rzecz Białorusi w kontekście zasad AI

 

Zarząd zapoznał się z materiałami prasowymi dotyczącymi wydarzeń związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi na Białorusi. W akcjach nt. Białorusi wzięły udział grupy lubelska oraz wrocławska.

Przekaz medialny akcji zdecydowanie kłóci się z zasadami, jakimi kieruje się AI (apolityczność, bezstronność). W związku z tym grupy lokalne otrzymają wydaną przez Zarząd instrukcję postępowania (w załączeniu).

 

 

8.                  Zespół ds. Rosji i Białorusi a Ukraina

 

Na wniosek koordynatorki Zespołu, Małgorzaty Lamperskiej,  jego działalność została rozszerzona o Ukrainę.

 

 

9.                  Ewaluacja planu operacyjnego 2005

 

Zarząd zapoznał się z w/w ewaluacją. Plan operacyjny na 2007 rok trzeba opracować do 13 maja. Prawdopodobnie 27 marca odbędzie się spotkanie planujące z udziałem przedstawicieli Zarządu i Biura.

 

 

10.               Ewaluacja pracowników

 

Zarząd zapoznał się  z ewaluacją pracowników przygotowaną przez Dyrektor Stowarzyszenia. Wyniki ewaluacji są pozytywne.

 

 

11.               Ewaluacja Dyrektor Stowarzyszenia

 

Zarząd zapoznał się z ewaluacją Dyrektor Stwarzyszenia przygotowaną przez poprzednią prezes Zarządu, Kingę Dąbrowską. Wyniki ewaluacji są pozytywne.

 

12.               Autoewalucja Zarządu

 

Zarząd dokonał autoewaluacji, jej wyniki są pozytywne. Po kolejnym WZ nie należy jednak rezygnować z warsztatu „wprowadzającego” nowych członków Zarządu.

 

 

13.               Strategia AI Polska 2006-2010

 

Zarząd zapoznał się z wynikami pracy zespołu ds. strategii. Sytuacja polskiej sekcji AI pozwala jej przyjąć strategię agresywną. Wojciech Makowski prześle wyniki pracy zespołu na listę Zarządu.

 

 

14.               Sprawy różne

 

·         Patronat nad filmem Erika Gandini pt. „Gitmo – nowe prawa wojny”

Zarząd zgodził, by AI objęła patronat nad filmem (jest to dokument o więźniach Guantanamo). Film można wykorzystać w skierowanej do parlamentarzystów akcji „Zadeklaruj, ze jesteś przeciwko torturom”.

 

·         ENAR

Zarząd jest wstępnie zainteresowany współpraca z European Network Against Racism (ENAR) i prosi o więcej szczegółów.

 

·         „Jeden procent” a grupa katowicka

Grupa katowicka otrzyma zdobyte przez siebie pieniądze z „jednego procenta”, jednak najpierw musi przesłać terminowo faktury, a dopiero potem odzyska wydaną kwotę. Koordynator grupy zostanie o tym poinformowany przez Dyrektor Stowarzyszenia.

 

·         Magazyn

Praca nad nowym magazynem dla członkostwa dobiega końca. AI płaci za papier, druk mamy za darmo. Zarząd powróci do dyskusji nad pismem.

 

·         Strona www

W najbliższym czasie trzeba będzie podjąć decyzję o gruntownej przebudowie strony bądź przeniesienie jej do innej serwerowni.

 

·         Ewaluacja wolontariatu w Biurze

Ewaluacja wolontariatu w Biurze nastąpi w marcu, po doprecyzowaniu przez prezesa Zarządu oczekiwań względem niej.

 

·         kolejne spotkanie Zarządu:

26 marca

Tematy