Protokół z zebrania zarządu 26 marca 2006 roku

Protokół z posiedzenia Zarządu 26 marca 2006

 

Obecni:

Piotr Choroś

Mateusz Hładki

Ewa Kamińska

Małgorzata Lamperska

Wojciech Makowski

 

oraz:

 

Przedstawicielka Biura:

Małgorzata Zdunek

 

Goście:

Tanja Clifford

Jon Peder Egenaes

Arkadiusz Jarosiński

 

 

1.         Przyjęcie porządku dziennego

 

Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie.

 

 

2.         Sprawy członkowskie oraz Biuro

 

·         Raport o stanie członkostwa

 

Przyjęto 78 nowych członków. Stowarzyszenie liczy obecnie 2035 członków (wraz z nowymi członkami oraz członkami/donorami).

Zarejestrowano 2 nowe szkolne grupy AI – w Jaworze i Brzeziu. Liczba grup szkolnych wynosi obecnie 49.

 

·         Należy sprawdzić, czy druk polecenia zapłaty można wydrukować ze strony internetowej bez problemu.

 

·         „Jeden procent” – na listę dyskusyjna „aktywni” trafi informacja o tym, jak zachęcać ludzi do przekazania AI jednego procenta podatku.

 

·         Grupa Robocza ds. Członkostwa

Grupa nadal jest jednoosobowa i wymaga poszerzenia.

Koordynator, Michał Wolny, intensywnie szkoli grupy lokalne w temacie praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Umowa wolontariacka z koordynatorem zostanie przedłużona o kolejne  miesiące, do końca  roku 2006. Zarząd zwraca się do Michała Wolnego z prośba o przesłanie raportu ze szkoleń (konsultacje w sprawie praw reprodukcyjnych i seksualnych) oraz działalności GRC przed kolejnym spotkaniem Zarządu.

 

·         Zarząd zapoznał się z wynikami przeprowadzonego badania raportu finansowego oraz podpisał oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego.

 

3. REAP – spotkanie ze sponsorami programu z Norwegii

 

Zarząd spotkał się z przedstawicielami sekcji norweskiej AI. Ich ocena programu edukacyjnego REAP jest bardzo pozytywna, zwłaszcza w porównaniu z oceną działań AI w innych państwach.

Odbyła się dyskusja nt. funkcjonowania  REAP-u, poruszono m.in. kwestie konkurencji ze strony innych organizacji, rekrutacji edukatorów i edukatorek, zaangażowania Zarządu, funkcjonowania projektu na tle innych działań sekcji, grup docelowych, podejmowanych tematów.

Istnieje nadzieja, że polski REAP będzie sponsorowany do 2009 roku (i tym samym nastąpi przedłużenie finansowania przez Norwegów o dwa lata).

 

 

4. Strategia AI Polska 2006-2010

 

W najbliższych dniach na listę dyskusyjną Zarządu trafi projekt strategii na lata 2006-2010.

Zarząd zwraca się do Jacka Białasa o wskazanie tematu, którym jego zdaniem powinna się zająć polska sekcja AI w ramach pracy na rzecz swojego kraju.

Zdaniem Małgorzaty Zdunek, co najmniej raz w roku powinna się odbywać akcja dla członkostwa nie wywodzącego się z grup. Zarząd zgadza się z tą sugestią. Organizacją takiego wydarzenia zajmie się Biuro.

 

 

5. Strona WWW

 

Decyzja o tym, do czego głównie potrzebna jest nam strona www, zapadnie po opracowaniu nowej strategii. Prawdopodobnie trzeba przebudować strukturę strony, tak aby była bardziej przejrzysta.

W tej chwili stroną zajmuje się nowy webmaster.

6. Kształt biura pod nową strategią

Zarząd przedyskutuje strukturę biura, aby najefektywniej wspierało wdrażanie strategii. Jako część tej dyskusji odbędzie się spotkanie z Natalią Szczucką.

 

7. Białoruś

AI nie mogła zdominować przekazu medialnego nt. Białorusi, ponieważ brakowało materiałów z Międzynarodowego Sekretariatu, a to na nich opieramy naszą pracę. Co więcej, AI nie organizowała akcji przed wyborami.

Zarząd uznał jednak, że powstała na poprzednim spotkaniu instrukcja dla grup zawierała zbyt ostre słowa. Wojciech Makowski przeprosi członkostwo za pośrednictwem listy informacyjnej.

 

 

8. WZ 2006

 

Organizację Walnego Zgromadzenie koordynuje Piotr Choroś.

Zarząd przeprowadzi w trybie obiegowym dyskusję nt. projektu porządku obrad.

Do 20 kwietnia powstaną następujące prezentacje:

·         w jakim kierunku ewoluuje AI- (Małgorzata Lamperska)

·         sprawozdanie z upływającej kadencji Zarządu (Ewa Kamińska)

·         projekt planu operacyjnego 2007 (Małgorzata Lamperska)

·         projekt budżetu 2007 (Dorota Flak)

·         projekt strategii 2006-2010 (Wojciech Makowski)

Ponadto Piotr Choroś opracuje poprawki statutowe.

Być może odbędzie się spotkanie dla nowych trenerów GRC. Michał Wolny dowie się, czy są chętni oraz czy na Walne Zgromadzenie przybędą dotychczasowi trenerzy.

10. Sprawy różne

 

·         magazyn

Zarząd ocenia bardzo pozytywnie szatę graficzną nowego Magazynu Amnesty  Brakuje jednak w redakcji osoby odpowiedzialnej za stronę merytoryczną.

Należy podjąć decyzję o cyklu wydawniczym. Kolejny numer Magazynu zostanie wysłany do członkostwa 17 maja. Wszelkie teksty do publikacji powinny trafić do Biura ([email protected]) do 26 kwietnia.

 

·         Do każdego maila na liście dyskusyjnej powinna być dołączana stopka nt. możliwości wypisania się, Biuro sprawdzi możliwości techniczne.

 

·         ENAR (European Network Against Racism) – Maciej Fagasiński przekazał propozycję dyrektorki ENARu  Pascal Chahron, aby AI była organizacją koordynującą tę sieć w Polsce.  AI jest chętna do współpracy, ale nie będzie koordynować tego projektu z powodu szczupłych zasobów finansowych i kadrowych. Wojciech Makowski spotka się w tej sprawie z Pascal Chahron 24 kwietnia.

 

 

·         kolejne spotkanie Zarządu:

23 kwietnia.

Tematy