Protokół ze spotkania Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International – 23 lutego, 2002 Sopot

W zebraniu udział wzięli:

Anna Legan – prowadząca zebranie

Marcin Łakomski

Jarosław Orłowski

Daria Paprocka – sekretarz

Piotr Skrzypczak

Małgorzata Wasilewska – prezes

 

Komisja Rewizyjna:

Amina Bassil

Katarzyna Pszczoła

 

Biuro:

Małgorzata Zdunek – dyrektor

 

1.      Przyjęto porządek obrad.

 

2. Raport o stanie członkostwa

Uchwałą Zarządu Nr 1/II/2002 (Załącznik nr 1) przyjeto 81 nowych członków.

 

3.      15 minut dla biura

W związku ze zmianami kadrowymi w biurze Stowarzyszenia, istnieje możliwość przyjęcia jeszcze jednego pracownika na ½ etatu. Zarząd zdecydował, że będzie koordynator kampanii. Nowozatrudniona osoba będzie miała w zakresie swych obowiązków również stały kontakt z grupami.

 

Europe Development Team zwrócił się do polskiej Amnesty z pytaniem czy chcemy być organizatorami regionalnego szkolenia dla fundraiserów lub trenerów (ToT). Zarząd zdecydował, że jeśli żaden inny kraj w regionie nie jest zainteresowany organizacją ToT Polska Amnesty może wziąć na siebie obowiązki organizatora.

 

4. Budżet 2002

Zarząd przyjął budżet Stowarzyszenia Amnesty International na rok 2002 uchwałą Nr 2/II/2002 (Załącznik nr 2) Budżet będzie ewaluowany co pół roku.

 

5.Bilans finansowy za 2001

Zarząd zapoznał się z wstępnymi wynikami bilansu finansowego Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce za rok 2001. (Załącznik nr 3 i 4).

 

6. Rzecznik prasowy

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Zarząd wybrał Mariusza Kowalskiego na rzecznika Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce. Rzecznik będzie zatrudniony na ½ etatu i będzie urzędował w biurze w Warszawie.

 

7. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Zarządu z prośbą o uregulowanie statusu Oddziału Mazowieckiego, którego istnienie jest niezgodne z obowiązującym, ostatnim zarejestrowanym w sądzie, statutem Stowarzyszenia Amnesty International. Na ostatnim spotkaniu Zarząd zobowiązał się do podjęcia decyzji po zasięgnięciu porady prawnej.

Zgodnie z opinią prawną referendarza Krajowego Rejestru Sądowego, (Sąd Rejonowy w Gdyni, 12 Rejon Gospodarczy) wola Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia jest rozstrzygająca w wypadku braku uregulowania prawnego KRS. W związku z tym Zarząd utrzymuje istnienie Oddziału Mazowieckiego.

 

8. Projekt REAP

8-10 marca br. odbędzie się w Sopocie warsztat planujący, którego uczestnicy zdecydują w jakim stopniu przystępujemy do projektu REAP, do jakich środowisk adresowane będą działania edukacyjne związane z tym projektem.

 

9. Forum dyrektorów

 

ISP

Ruch międzynarodowy zgodnie z decyzją ICM przygotowuje obecnie projekt Integrated Strategic Plan (ISP), który będzie planem strategicznym organizacji na lata 2004-2010. Projekt ten będzie na szeroką skalę konsultowany z członkostwem. W polskiej Amnesty dyskusja na ten temat odbędzie się między innymi na łamach biuletynu wewnetrznego AI.

Uchwałą Zarządu (Uchwała Nr 3/II/2002; Załącznik nr 5) powołany został podkomitet ds. konsultacji ISP. W skład komitetu weszli Małgorzata Wasilewska, Małgorzata Zdunek i Marcin Łakomski.

 

Research

IS najprawdopodobniej nie będzie prowadzić researchu na Polskę i w związku z tym członkostwo powinno (nie naruszając zasady WOOC) informować IS o niektórych działaniach rządu czy wydarzeniach związanych z obszarami, w których najcześciej dochodzi w Polsce do łamania praw człowieka np. zjawisko fali w wojsku czy naruszanie praw człowieka w izbach wytrzeźwień.

 

Kampania rosyjska

Kampanię rosyjską w Polsce koordynować będzie Małgorzata Lamperska – koordynator Zespołu ds. Rosji i Białorusi. Działania związane z kampanią zostaną zaplanowane na spotkaniu prezesa Małgorzaty Wasilewskiej, dyrektora biura Małgorzaty Zdunek, dotychczasowego koordynatora kampanii Urszuli Jajdelskiej oraz Małgorzaty Lamperskiej.

 

10. EU Association

Pod koniec maja br odbędzie się walne zgromadzenie AI EU Association, w którym wezmą udział delegaci sekcji Amnesty International z krajów członkowskich UE oraz delegaci z krajów kandydackich.

Delegatami polskiej Amnesty będą Małgorzata Zdunek i Marcin Łakomski (Małgorzata Wasilewska bedzie tam z ramienia grupy roboczej ds rozszerzenia UE). Delegaci z krajów kandydackich wezmą dodatkowo udział w warsztacie na temat lobbingu w kontekście UE oraz w spotkaniu EU Contact Persons (istnieją we wszystkich sekcjach krajów członkowskich).

 

11. Publikacje.

Następny numer biuletynu wewnętrznego AI zostanie wydany pod koniec marca br.

Przygotowywany jest pierwszy numer zewnętrznego biuletynu AI. Znajdą się w nim m.in. Worldwide Appeals, informacje o działaniach Amnesty, stanowiska Amnesty  i inne.

Wydany zostanie raport roczny Stowarzyszenia AI w Polsce – wszelkie informacje, pomysły, sugestie dotyczące raportu należy przekazywać do Piotrka Skrzypczaka lub Darii Paprockiej.

 

12. Projekt koordynatorzy.

Osoby, które do tej pory koordynowały grupy lub zespoły i zgłosiły chęć pracy na nowych zasadach to:

Kasia Pszczoła- zespół ds. uchodźców

Gocha Lamperska- zespół ds Rosji

Adam Pruss- zespół ds LGBT

Arek Jarosiński – zespół ds Pilnych Akcji

Marcin Komosa -zespół ds HRE

Mateusz Laszkowski – Turkran

Gosia Tarasiewicz – zespół ds kobiet

Amina Bassil – zespół ds MSP

 

Ich praca zostanie zewaluowana po stu dniach od 1 marca 2002. Z osobami, które zgłosiły chęć zorganizowania nowych zespołów tematycznych, przed powierzeniem im funkcji koordynatorów zostaną przeprowadzone rozmowy. Przeprowadzi je Piotr Skrzypczak. Te osoby to:

Wojtek Makowski – zespół ds kary śmierci

Ania Chełmińska – zespół ds. dzieci

………………………… – zespół prawniczy

 

Kwestia koordynowania Zespołu Medialnego: współpraca między rzecznikiem a Zespołem Medialnym zostanie ukształtowana w przyszłości.

W związku z tym, że istnieją ważne obszary działania Amnesty, które po wprowadzeniu projektu “koordynatorzy” nie maja mają koordynatorów i przez to ulegają rozwiązaniu np. Chiny czy GROCz, w biuletynie wewnętrznym AI ukaże sie tekst informujący jaki jest zakres działań w tych obszarach oraz jaki jest przewidziany na nie budżet w roku bieżącym.

Istnieje również możliwość prowadzenia odrębnych projektów bez zakładania i koordynowania grupy tematycznej.

 

13. Promocja

Amnesty International wzięło udział w wystawie organizowanej przez UNDP -Zostań wolontariuszem-. Wystawa ta, jest wystawą objazdową i będzie wystawiana w szkołach, uczelniach i bibliotekach w całej Polsce.

 

Materiały promocyjne w przygotowaniu:

–        ulotka -You can make a difference- będąca ABC działan Amnesty.

–        raport roczny

–        biuletyn zewnetrzny

–        ulotka fundraisingowa

 

Przygotowana zostanie książka tożsamości wizualnej Amnesty International Polska.

Amnesty International Polska nawiązała współpracę z agencją reklamową Scholz & Friends.

 

14. Fundraising

Krajowy Koordynator Fundraisingu – Joanna Pertkiewicz, przedstawiła plan fundraisingowy na rok 2002. Będzie on ewaluowany co kwartał. Oprócz tego KKF przygotowała wspólnie z dyrektorem biura szczegółowy plan działania na poszczególne miesiące. Jest ona zobowiązana do raportowania stanu realizacji tego planu co miesiąc.

 

19 marca przyjeżdża do Polski Charlotte Bauman – asystentka fundraisera międzynarodowego.

 

 

 

15. Regulamin

Uchwałą Zarządu Nr 4/II/2002 (Załącznik Nr 6) Regulamin Funkcjonowania Zarządu został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

 

16. Sprawy różne

Po wstępnym zapoznaniu się z przedstawionym przez Bogusłwa Stanisławskiego planem działania w zakresie nawiązania kontaktów ze środowiskami wyznaniowymi, Zarząd zdecydował skonsultować się z innymi sekcjami Amnesty International, w których działania tego typu zostały już podjęte: sekcją włoską, hiszpańską i austriacką.

 

Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym Amnesty International sztuki reżyserowanej przez Piotra Cieślaka – “Morderstwo”, która będzie wystawiana w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

 

Zespół LGBT będzie reprezentował Amnesty International na organizowanym w Berlinie seminarium dla osób nienormatywnych seksualnie – “Queer Easter”. Koszty uczestnictwa w seminarium pokrywają jego organizatorzy. Koszt podróży pokryje Zespół LGBT ze swojego budżetu. Polski Zespół LGBT otrzymał również zaproszenie na Gay Pride do Kolonii – pojedzie koordynator Zespołu – Adam Pruss.

 

Amina Bassil I Daria Paprocka wezmą udział w konferencji przeciw rasizmowi jaka odbędzie się 21 marca br w Makowie Mazowieckim.

 

Następne spotkanie Zarządu odbędzie się 23 lub 24 marca br w Sopocie.


Załączniki:

1.      Uchwała Nr 1/II/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce z dnia 23 lutego 2002 roku w sprawie: przyjęcia 81 członków.

2.      Uchwała Nr 2/II/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce z dnia 23 lutego 2002 roku w sprawie: przyjęcia budżetu na rok 2002.

3.      Bilans sporządzony na dzień 31.12.2001.

4.      Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2001 do 31.12.2001.

5.      Uchwała Nr 3/II/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce z dnia 23 lutego 2002 w sprawie: powołania podkomitetu ds. konsultacji planu operacyjnego 2004-2010 (ISP).

6.      Uchwała Nr 4/II/2002 Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce z dnia 23 lutego 2002 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu

 

 

 

Tematy