Raport AI: Romskie dzieci dyskryminowane w systemie edukacyjnym Czech

-Systematyczna dyskryminacja wobec dzieci romskich w zakresie edukacji wciąż trwa,mimo wielokrotnego nagłaśniania tej sprawy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Programowy ds. Europy i Azji Centralnej.
Raport Amnesty International -Nowe imię niesprawiedliwości: dyskryminacja Romów w czeskiej edukacji trwa-, dowodzi systematycznej dyskryminacji w systemie edukacyjnym Czech, mimo wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2007 roku, zakazującego tych praktyk. Trybunał uznał, że Republika Czeska dopuściła się dyskryminacji względem dzieci romskich poprzez umieszczanie ich w -szkołach specjalnych- przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie zostały skazane na edukację niższej jakości.
W nowej ustawie szkolnej z 2005 roku, władze Czech przemianowały -szkoły specjalne- na -praktyczne szkoły podstawowe-, jednak system lokujący dzieci w tych szkołach pozostał w istocie bez zmian.
-Podjęte niedawno działania mające na celu wsparcie dzieci romskich w głównym nurcie nauczania, ogłoszone przez władze czeskie w listopadzie ubiegłego roku, nie wprowadzają zbyt wiele zmian. Są bardzo ogólnikowe i niewiążące,- powiedziała Nicola Duckworth.
Amnesty International odwiedziła kilka szkół w Ostrawie, gdzie w 1999 roku, 18 dzieci romskich przegrało w sądzie sprawę, która ostatecznie skończyła się jednak w Trybunale Europejskim. Według naszych danych, w tak zwanych szkołach praktycznych i w trakcie zajęć przeznaczonych dla uczniów z -łagodnym upośledzeniem umysłowym- reprezentacja dzieci romskich jest nadmierna. W niektórych placówkach nazwanych -praktycznymi szkołami podstawowymi-, dzieci romskie stanowią ponad 80% uczniów. Dzieci romskie są również często umieszczane w szkołach przeznaczonych tylko dla Romów, które oferują niższą jakość edukacji, ograniczając w ten sposób ich dostęp do dalszego kształcenia i możliwości zatrudnienia. Umieszczanie dzieci romskich w szkołach praktycznych i w klasach dla uczniów z -łagodnym upośledzeniem intelektualnym- jest oparte na założeniu o kulturalnej i językowej odmienności dzieci romskich i może stanowić źródło uprzedzeń dla kadry nauczającej.
-Obowiązek zapewnienia udanego włączenia dzieci romskich do głównego nurtu nauczania leży w gestii władz czeskich, które mają wyjątkową możliwość zakończenia okresu dyskryminacji i segregacji trwającego w Czechach od dekad.- powiedziała Nicola Duckworth.
-Edukacja jest kluczem do wyrwania się z błędnego koła ubóstwa i marginalizacji -czynników, które mają wpływ na ogromną część populacji Romów w Czechach. Jeśli władze czeskie nie zapewnią im równych szans, odmówią im tym samym szansy na lepszą przyszłość i możliwości pełnego uczestnictwa w życiu kraju.-
Amnesty International wzywa władze Czech do przeprowadzenia następujących działań:

  • Zamrożenia procesu umieszczania dzieci romskich w szkołach praktycznych i klasach dla uczniów z -łagodną niepełnosprawnością intelektualną- w roku szkolnym 2010/2011, do czasu przeprowadzenia rozpoznania realnych potrzeb;
  • Wprowadzenie w życie prawa zakazującego segregacji w systemie nauczania oraz wdrożenie ogólnego planu zawierającego jasne cele roczne zmierzające do wyeliminowania segregacji szkolnej dzieci romskich.
  • Zapewnienia, że dodatkowe wsparcie dla dzieci potrzebujących zostanie udzielone w trybie natychmiastowym w celu zapewnienia ich efektywnego udziału i rozwoju pelnego potencjały w ramach głównego nurtu edukacji szkolnej.

Pełna wersja raportu jest dostępna tutaj: End Injustice. Elementary school still fail Romani children in the Czech Republic
Weź udział w webakcji -Każde dziecko ma prawo do edukacji wolnej od dyskryminacji- www.changeit.cz