Sejm RP, jako kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, wybrał urzędującego wiceministra partii rządzącej.

21 stycznia br. Sejm RP wybrał urzędującego wiceministra partii rządzącej jako kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. To już trzecie głosowanie w tej sprawie od upływu terminu zakończenia kadencji obecnego RPO – dr hab. Adama Bodnara we wrześniu 2020 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich z założenia ma być w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiadać jedynie przed Sejmem. (art. 210 Konstytucji RP). Rolą Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach prawnych. (art. 210 Konstytucji RP).

O niezależności i wiarygodności urzędu RPO mowa jest także w tzw. Zasadach Paryskich, przyjętych rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 48/134 z 29 grudnia 1993 r. Określają one minimalne standardy, które muszą być przestrzegane, by zapewniona była niezależność i bezstronność tej instytucji.

Są to:
• szeroki mandat do działania,
• niezależność od władzy wykonawczej,
• dostateczne środki i uprawnienia do prowadzenia spraw.

Dla prawidłowego wykonywania zadań Rzecznika kluczowe znaczenie ma, aby osoba sprawująca to stanowisko cechowała się bezstronnością oraz niezależnością.

W obliczu wyzwań w obszarze praw człowieka, przed którymi stoi obecnie Polska, niezwykle ważna jest gotowość do bezkompromisowego reagowania i przypominania przez Rzecznika Praw Obywatelskich o obowiązujących standardach. Wybór właściwego kandydata/ki jest jedną z kluczowych decyzji jeśli chodzi o gwarancję ochrony praw i wolności człowieka w naszym kraju.

Amnesty International wyraża nadzieję, że wskazane powyżej standardy co do niezależności i bezstronności Rzecznika zostaną wzięte pod uwagę przez Senat RP, który ma teraz 30 dni na wyrażenie opinii o kandydacie na stanowisko RPO.