Specjalni Sprawozdawcy i Grupa Robocza ONZ są przeciwni ograniczaniu dostępu do aborcji w Polsce

Sprawozdawcy i Grupa Robocza ONZ wyrażają poważne zaniepokojenie proponowaną nowelizacją i nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez niektóre media. W ocenie Sprawozdawców ONZ projekt narusza szereg standardów międzynarodowych w zakresie praw kobiet do równości, godności, autonomii, informacji, integralności cielesnej i poszanowania bez dyskryminacji życia prywatnego i najwyższych dostępnych standardów zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, jak również wolności od tortur i innego nieludzkiego i poniżającego traktowania. 
Autorzy pisma dalej przypominają, że „prawo kobiety do podejmowania autonomicznych decyzji dotyczących jej własnego ciała i funkcji rozrodczych należy do istoty podstawowego prawa do równości i prywatności w zakresie fizycznej i psychicznej integralności. Równość w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oznacza też brak dyskryminacji w dostępnie do przystępnej finansowo, dobrej jakości antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej. Dane Światowej Organizacji Zdrowia jasno wskazują, że kryminalizacja przerywania ciąży nie zmniejsza liczby kobiet korzystających z procedur aborcyjnych. Prowadzi raczej do zwiększenia liczby kobiet poszukujących nielegalnej i niebezpiecznej aborcji”. 
W opublikowanym piśmie Sprawozdawcy i eksperci Grupy Roboczej ONZ wzywają także polski rząd do przedstawienia stanowiska w sprawie projektu, dalszego procedowania i środków, jakie władze zamierzają podjąć by zapewnić poszanowanie praw kobiet. 
Przygotowane pismo zostało przekazane do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z terminem na odpowiedź w ciągu 60 dni (koniec marca). Odpowiedź zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Grupy Roboczej i w raporcie dla Rady Praw Człowieka.  
Specjalne procedury Rady Praw Człowieka ONZ (np. Specjalni Sprawozdawczy albo Grupy Robocze powołane do badania i raportowania o naruszeniach konkretnych praw) mogą zwracać się bezpośrednio do rządów w przypadku zarzutów dotyczących naruszeń praw człowieka. Naruszenia mogą dotyczyć niezgodnego ze standardami międzynarodowymi prawa (projektu), stosowanej w państwie polityki lub praktyki – takich, do których już doszło albo może dopiero dojść.  
Pełny tekst wystąpienia jest dostępny na stronie Wysokiego Komisarza NZ ds. praw człowieka.