Patronat Amnesty International Polska dla książki „Myszolandia”