Taksim – relacja z Twittera

Twitter.com / @andrewegardner
Tak było wczoraj:
Mój najnowszy video blog z parku Gezi. Protesty trwają, gniew na bezkarność policji http://tinyurl.com/lz9rzw3  #occupygezi #direngeziparki
My latest Amnesty video blog from Gezi park.Protests to go on, anger at police impunity http://tinyurl.com/lz9rzw3  #occupygezi #direngeziparki

Pierwszą reakcją na groźby Premiera #Turcji, że użyje siły, by oczyścić Park Gezi, jest wezwanie do ogromnej demonstracji jutro – w poparciu dla protestujących #1MilyonYarinTaksime
First reaction to #Turkey PM threat of force to clear Gezi Park is call for huge demo tomorrow in support of protesters #1MilyonYarinTaksime
Na Placu #Taksim policja grozi użyciem siły przeciwko protestującym. Teraz jest 18:19 #occupygezi
Police threatening to use force against protesters in #Taksim Square now 18.19 #occupygezi
policja twierdzi, że demonstracja na Placu #Taksim jest nielegalna, groźne armatki wodne, protestujący nigdzie nie idą 18:23 #occupygezi
police say demo in #Taksim Square is illegal, threatening water cannon, protesters not going anywhere 18.23 #occupygezi
Plac #taksim jest pełen ludzi korzystających z ich sobotniego wieczora. Jeśli policja zaatakuje teraz, to będzie katastrofa #occupygezi
The #taksim square is full of people emjoying their saturday evening. If the police intervene now it will be a disaster #occupygezi
10 policyjnych autobusów, 3 ciężarówki z armatkami wodnymi. Policja chce, by dzieci i starzy ludzie opuścili plac, by nie stała się im krzywda #occupygezi
10 police buses 3 water cannon trucks. Police want children and old people out of the square so they are not harmed #occupygezi
Zaczynają armatki wodne #occupygezi granaty
Water cannon starting #occupygezi flash bangs
Pojemnik z gazem łzawiącym ląduje 5 metrów ode mnie. Protestujący wypchnięci z placu gazem łzawiącym #occupygezi #taksim wciąż śpiewają slogany
Tear gas canister lands 5 meters from me. Protesters forced off the square with tear gas #occupygezi #taksim chanting slogans still
Czuję gaz pomimo maski. Nie wiem, jak inni mogą to znieść. Wszyscy kaszlą #occupygezi
I can feel the gas with a mask don’t know how other can stand it. Everyone coughing #occupygezi
Granaty lądują w placu #taksim. Tłumy ruszają w dół, w stronę dolpdere, śpiewając wszędzie taksim wszędzie opór #occupygezi
Flash bangs going off in #taksim square. Crowds moving down towards dolapdere chanting everywhere taksim everywhere resistance #occupygezi
Raz jeszcze protestujący zaatakowani na placu #taksim. Po prostu skandują slogany, ale spotykają się z granatami, gazem łzawiącym i armatką wodną #occupygezi
Yet again protesters attacked on #taksim square. Just shouting slogans but met with flash bangs tear gas and water cannon #occupygezi
Otrzymuję dużo doniesień o aresztowaniach lekarzy z prowizorycznych placówek medycznych w Parku Gezi #occupygezi
Getting a lot of reports of arrests of doctors from makeshift medical facilities in Gezipark #occupygezi
nikt nie został w Parku Gezi. Armatki wodne i gaz łzawiący. Wiele osób uciekło w kierunku hotelu Divan (harbiye) #occupygezi
nobody left in Gezi Park. Water Cannon and tear gas. Many people fled in direction of Divan hotel (harbiye) #occupygezi
Wszystkie wejścia do placu #taksim zamknięte przez policję strzelającą gazem łzawiącym i armatką wodną #occupygezi
All entrances to #taksim square sealed by police firing tear gas and water cannon #occupygezi
Policja próbuje wyważyć drzwi hotelu Divan, gdzie rannym udziela się pomocy #occupygezi
Police are trying to break the doors of Divan hotel where the injured are being treated #occupygezi
Ulica między firuzaga i szpitalem niemieckim pełna protestujących tysiące ludzi klaszcze policja nie interweniuje na razie #occupygezi
Street between firuzaga and german hospital full of protesters thousands of people clapping no police intervention right now #occupygezi
Tłum przemieszcza się w kierunku placu taksim w obliczu policji z armatką wodną. #direngeziparki #occupygezi
Crowd moving forward in the direction of taksim square faced down by police with water cannon. #direngeziparki #occupygezi
Właśnie dostałem strumień wody pod ciśnieniem. Wróciłem do domu przyjaciela, by zmyć to z siebie.
I just got a jet of pressurised water. Came back to a friend’s house to wash it off.
Prawnik powiedział mi, że aresztowania wciąż trwają w hotelu Divan, Harbiye
A lawyer just told me that arrests are still taking place outside Divan hotel, Harbiye
Media cytują ministra ds. EU, który mówi, że “każdy, kto stara się wkroczyć na plac Taksim, będzie uznany za terrorystę” #occupygezi
Media are quoting EU affairs minister as saying that “anyone who tries to enter Taksim square will be treated as a terrorist” #occupygezi
protestujący nie używają sprzemocy wobec policji czy kogokolwiek innego na placu Taksim, dolapdere, siraselviler, przemoc policji wszędzie #occupygezi
no violence by protestors against police or anyone else in Taksim square, dolapdere, siraselviler, police violence everywhere #occupygezi
Solidarność Taksim mówi, że policja użyła także plastikowych nabojów w Parku Gezi #direngeziparki #occupygezi
Taksim solidarity say that police used plastic bullets in Gezi Park as well #direngeziparki #occupygezi
Znaleziono plastikowe kule, zobacz zdjęcie pic.twitter.com/bx8htFpig8 #siddetidurdurun #occupygezi
Plastic bullets found see photo pic.twitter.com/bx8htFpig8 #siddetidurdurun #occupygezi
Brakuje obecnie ponad 100 osób, o których wie się, że zostały aresztowane w Stambule zeszłej nocy.
More than 100 people known to have been detained in Istanbul last night are currently missing.
Wiele osób, które zostały polane armatkami wodnymi, ma poparzenia na skórze. Wydaje się, że chemikalia z gazu łzawiącego zostały zmieszane z wodą #occupygezi
Many people hit by water cannon have burns on their skin. It seems that tear gas chemicals are being mixed with the water #occupygezi