Turcja: Trzy osoby zabite w wyniku ataku na wolność wypowiedzi i religii

EUR 44/006/2007

W ostatnich miesiącach pracownicy wydawnictwa Zivre spotykali się z groźbami śmierci ze strony grup oskarżających ich o działalność misjonarską. Przeciwko wydawnictwu w przeszłości protestowały także grupy nacjonalistyczne.

Amnesty International uważa ten brutalny atak za uderzenie w zasady wolności religii i wypowiedzi. Doszło do niego w atmosferze wzrastającej nietolerancji w Turcji, na jaką składają się ciągłe restrykcje w prawie i w praktyce wobec wolności wypowiedzi w odniesieniu do dziennikarzy, obrońców praw człowieka i innych osób chcących uczestniczyć w krytycznej debacie. Amnesty International przypomina stwierdzenie byłego Sekretarza Generalnego ONZ, Kofiego Annana, z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji w 2006 roku, kiedy powiedział on:

–jednostki i całe wspólnoty stają się obiektem brutalności I przemocy, po prostu ze względu na ich etniczną, religijną, narodową czy też inną tożsamość. Takie groźby, czy to w postaci ludobójstwa na szeroką skalę, czy upokorzenia, do jakich prowadzi codzienna zajadłość, powinny martwić nas wszystkich. Każde z nas musi dbać o podtrzymywanie zasad tolerancji, pluralizmu, wzajemnego poszanowania i pokojowej koegzystencji. Musimy być zawsze gotowi korygować stereotypy i zniekształcone obrazy oraz mówić w obronie ofiar dyskryminacji.

Zwalczanie nietolerancji jest częściowo kwestią ochrony prawnej. Prawo do wolności religii – i do wolności od dyskryminacji ze względu na religię – od dawna jest zapisane w prawie międzynarodowym i włączone do krajowego prawa wielu państw.

Ale prawo to tylko punkt wyjścia. Każda strategia budowania zrozumienia musi znacząco polegać na edukacji – o różnych religiach, tradycjach i kulturach – aby mity i zniekształcenia mogły być rozpoznane jako to, czym w istocie są. Musimy także stwarzać szanse dla młodych ludzi, oferując im wiarygodną alternatywę wobec głosu syreny nienawiści i ekstremizmu. I musimy działać, by zapobiegać wykorzystywaniu mediów do szerzenia nienawiści lub podburzania poniżeń, zaś zabezpiecza wolność wypowiedzi.

W tym wszystkim zachodzi bezwzględna konieczność przykładu ze strony osób i instytucji publicznych.-

Amnesty International odnotowuje potępienie przez władze tureckie tych zabójstw, ale zarazem pozostaje zaniepokojona atakiem, który ujawnia wzór śmiertelnej przemocy istniejący w Turcji. W tym kontekście organizacja przypomina zabójstwa Andrei Santoro, katolickiego księdza, w Trabzonie w lutym 2006, i Hranta Dinka, turecko-ormiańskiego dziennikarza, w Istanbule w styczniu 2007.

W związku z tym Amnesty International wzywa władze do potępienia wszelkich form nietolerancji I dyskryminacji oraz do podtrzymywania wolności wypowiedzi i wolności religii, zagwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, których obu Turcja jest stroną.

Amnesty International nalega także, by władze Turcji zapewniły, aby te ostatnie zabójstwa stały się przedmiotem bezzwłocznego, niezależnego i skutecznego dochodzenia, oraz aby wszyscy domniemani sprawcy zostali sprawiedliwie osądzeni.

Tłumaczenie: Mateusz Laszczkowski