USA: Organy dysponujące prawem łaski oraz władze legislacyjne muszą działać przeciwko egzekucjom nieletnich przestępców.

Wczoraj Sąd Najwyższy odrzucił apelację Scotta Haina, który oczekuje na karę śmierci za przestępstwo, które popełnił mając 17 lat. Prokurator Generalny stanu Oklahoma natychmiast wyznaczył datę egzekucji Scotta Haina.

-Międzynarodowy zakaz egzekucji nieletnich przestępców – takich, którzy w momencie popełnienia przestępstwa nie mieli ukończonych 18 lat – jest respektowany przez niemal wszystkie kraje na świecie-, dodaje Amnesty International. -Świat zgodził się z tym, że nie wolno nam mścić się na dzieciach, bez względu na to, jakich zbrodni się dopuściły.-

W swoim pierwszym w tym roku orędziu radiowym 4 stycznia prezydent Bush mówił o -wierze w obietnicę jaka drzemie w każdym dziecku-. Podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ na temat dzieci, która miała miejsce w maju zeszłego roku, USA przedstawiło się jako -światowy lider w dziedzinie ochrony praw dzieci-. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych wykonano tylko 3 egzekucje nieletnich przestępców jakie miały miejsce na świecie w zeszłym roku ; USA odpowiada za 70% podobnych egzekucji wykonanych na całym świecie przez ostanie 5 lat (12 z 17).

-Na całym świecie, w tym w krajach gdzie wykonuje się karę śmierci, akceptuje się fakt, że takie przymioty młodości jak niedojrzałość, impulsywność i niezdolność do właściwego osądu sprawiają, że kara śmierci jest kompletnie nieproporcjonalną karą wobec dzieci-, twierdzi Amnesty International i dodaje, że jest coraz więcej dowodów na to, że rozwój mózgu trwa jeszcze w wieku 20 lat.

Precedens Sądu Najwyższego USA pozwala na wykonywanie kary śmierci na ludziach, którzy w momencie popełnienia przestępstwa mieli 16 czy 17 lat. W październiku 2002 roku czterech spośród dziewięciu sędziów Sądu określiło egzekucje nieletnich przestępców mianem -haniebnej praktyki-, która nie powinna być zgodna z konstytucją.

-Kiedy czekamy na to aż piąty z sędziów wypowie się przeciw tej niemoralnej i nielegalnej na świecie praktyce – prawodawcy i organy dysponujące prawem łaski w stanach, które wciąż pozwalają na tego typu egzekucje powinni zapewnić, aby żaden z nieletnich przestępców nie był skazywany na śmierć w Stanach Zjednoczonych-, mówi Amnesty International. -Dotyczy to również prezydenta, który sam nie przeciwstawił się takim egzekucjom kiedy sprawował urząd gubernatora w Teksasie. Teraz jako światowy lider powinien wypowiedzieć się przeciwko karze śmierci w swoim kraju-.

W swoim radiowym orędziu 4 stycznia prezydent Bush mówił o działaniach rządu na rzecz poprawy standardów edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych, cytując przy tym ustawę No Child Left Behind (Żadnego porzuconego dziecka), którą podpisał 8 stycznia 2002 roku.

Amnesty International zauważyła, że typowy skazany nastolatek w Stanach Zjednoczonych to właśnie porzucone dziecko.

-Przeciętny nieletni przestępca oczekujący na wykonanie kary śmierci nie jest młodzieńcem pochodzącym ze stabilnej, wspierającej rodziny, lecz zniszczonym psychicznie i emocjonalnie nastolatkiem, który doznał w dzieciństwie krzywdy, demoralizacji i biedy.-

Wiele traktatów zabrania stosowania kary śmierci wobec przestępców, którzy w momencie popełnienia zbrodni nie mieli ukończonych 18 lat . Są to: Konwencja Genewska, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja Praw Dziecka, Amerykańska Konwencja Praw Człowieka. Łamanie tego zakazu zostało potępione przez organy NZ. W październiku Między – Amerykańska Komisja ds. Praw Człowieka uznała, że – ten zakaz dotyczy całej społeczności państw, w tym Stanów Zjednoczonych. Obowiązująca norma nie może być w sposób legalny traktowana fragmentarycznie, czy to za pomocą innego układu czy też poprzez sprzeciw danego państwa.-

Tematy