Zimbabwe: francusko-afrykański szczyt musi potępić bezkarność i represje państwowe wymierzone w społeczeństwo obywatelskie

AFR 46/003/2003
W ciągu ostatnich trzech lat rządowe siły bezpieczeństwa Zimbabwe, jak i sponsorowane przez państwo oddziały zbrojne dokonały wielu naruszeń praw człowieka. Przyczyniło się to do dalszego wzmocnienia poczucia bezkarności, rozwijającego się przez ostatnie dwie dekady. Ostateczna odpowiedzialność za popełniane z premedytacją, sponsorowane przez państwo kampanie prześladowań i przemocy, z włączeniem tortur, spoczywa na rządzie Zimbabwe.

-Cykl prześladowań, aresztowań i tortur wymierzonych w osoby pokojowo wyrażające swoje opinie, jak i w tych stojących w opozycji do rządu musi się zakończyć. Odpowiedzialni za naruszenia praw człowieka i prześladowania muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności-, twierdzi organizacja.

Od początku 2003 roku nasiliły się represje państwowe wobec obrońców praw człowieka i opozycyjnych parlamentarzystów w celu ich uciszenia.

22 stycznia the Amani Trust – organizacja broniąca praw człowieka, pracująca z ofiarami tortur – otrzymała pogróżki wysadzenia w powietrze ich biura. Organizacja zawiesiła już większość swoich działań w Zimbabwe ze względu na troskę o bezpieczeństwo swoich pracowników.

15 stycznia Job Sikhala z Ruchu na Rzecz Demokratycznych Przemian, członek parlamentu z St. Mary, jak i z Harare Gabriel Shumba, prawnik zimbabwańskiego Forum NGO na rzecz praw człowieka, Charles Mutama, biskup Shumba i Turai Magaya zostali aresztowani przez policję pod zarzutem próby usiłowania -obalenia konstytucyjnego rządu-. Dowody medyczne przedstawione w sądzie 17 stycznia wskazują na to, że tych pięciu mężczyzn bito po stopach, a Job Sikhala i Gabriel Shumba byli poddawani torturom z użyciem elektryczności.

Podczas wizyty prezydenta Mugabe w Paryżu rząd francuski ma okazję wykazać swoje przywiązanie do wytycznych polityki UE wobec krajów trzecich w kwestii tortur i innego nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania, według których -celem UE jest wywieranie wpływu na kraje trzecie tak, by podjęły one skuteczne środki w celu zapobiegania torturom i złemu traktowaniu oraz by dbały one o faktyczne przestrzegania zakazu tortur i złego traktowania-.

W kontekście regionalnych afrykańskich instrumentów ochrony praw człowieka AI podkreśla, że artykuł 5 Konwencji Afrykańskiej, której stroną jest także Zimbabwe, zabrania tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Ponadto w wytycznych i środkach Komisji Afrykańskiej co do zakazania tortur i nieludzkiego czy poniżającego traktowania stwierdza się, że nie powinno się zezwalać na immunitety chroniące podejrzanych o torturowanie i tych, którzy za akty tortur i złego traktowania są odpowiedzialni, przed legalnym postępowaniem procesowym.

AI nawołuje głowy państw afrykańskich i rząd francuski, by podjęły kroki konieczne do zapewnienia wypełniania przez władze Zimbabwe zobowiązań wnikających z wyżej wymienionych wytycznych.

-Liderzy afrykańscy muszą zająć stanowisko przeciwko sponsorowanej przez rząd przemocy w Zimbabwe. Silne, publiczne przeciwstawienie się jest konieczne dla zatrzymania bezkarności w Zimababwe i dla ochrony praw człowieka wszystkich obywateli tego kraju-, powiedziała AI.
Tłumaczenie: Anna Witeska