Amnesty International publikuje zrewidowane stanowisko w sprawie aborcji

Dostęp do bezpiecznej aborcji jest nieodłącznym komponentem sprawiedliwego i równego społeczeństwa, jest również niezbędny, by móc mówić o realizacji pełni praw człowieka – powiedziała dziś Amnesty International. Organizacja opublikowała zrewidowane stanowisko w sprawie aborcji, dostosowane do ewoluujących standardów i prawa z zakresu praw człowieka. Stanowisko umożliwi organizacji prowadzenie bardziej skutecznych kampanii i działań rzeczniczych oraz lepsze wspieranie lokalnych ruchów działających na rzecz praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Zrewidowane stanowisko uznaje aborcję, dokonaną w sposób respektujący prawa człowieka, autonomię oraz godność jednostki za prawo każdej osoby, która może zajść w ciążę. Amnesty International wzywa także do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej aborcji i związanej z nią niezbędnej opieki oraz informacji, jak również do jej pełnej dekryminalizacji.

“Około 47 000 kobiet umiera każdego roku po poddaniu się aborcji, wykonanej w niebezpiecznych warunkach. Ta globalna tragedia nie będzie miała końca, póki aborcja nie zostanie w pełni zdekryminalizowana i nie będzie dostępna dla wszystkich. Aborcja musi być traktowana jak każda inna usługa zdrowotna, a każda osoba, która chce ją wykonać, musi być traktowana z empatią oraz godnością i poszanowaniem jej praw człowieka” – powiedział Rajat Khosla, Dyrektor ds. badań i rzecznictwa w Amnesty International.

„Nasze zrewidowane stanowisko zostało opracowane po konsultacjach z ekspertami z zakresu praw człowieka, osobami i podmiotami świadczącymi usługi medyczne oraz ruchem Amnesty International i jest oparta o lata pracy badawczej oraz doświadczenia kontaktu z kobietami i dziewczętami, których życie zostało zniszczone przez restrykcyjne prawo. Będziemy nadal domagać się, by rządy państw respektowały autonomię reprodukcyjną i prowadzić kampanię na rzecz bezpiecznej aborcji, bez dyskryminacji, przymusu i stygmatyzacji dla wszystkich osób, które jej potrzebują”.

Międzynarodowe normy i standardy prawne dotyczące aborcji znacząco ewoluowały w ostatniej dekadzie. W związku z tym, Amnesty International zrewidowała swoje stanowisko, by móc wskazywać na pełen zakres naruszeń praw człowieka, do których prowadzi kryminalizacja aborcji, by móc prowadzić rzecznictwo na rzecz zniesienia barier w dostępie do bezpiecznej aborcji i by móc promować sprawiedliwość reprodukcyjną, ekonomiczną oraz społeczną sprawiedliwość płci.

Zrewidowane stanowisko Amnesty International w sprawie aborcji:

  • Uznaje, że każda osoba, która może zajść w ciążę, ma prawo do aborcji
  • Wzywa do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej aborcji, tak szybko jak to możliwe i tak późno, jak jest to konieczne oraz do zapewnienia opieki po aborcji i opartych na wiedzy naukowej informacji na temat aborcji
  • Uznaje, że decyzje w przedmiocie ciąży i aborcji mają bezpośredni wpływ na całe spektrum praw człowieka
  • Wzywa do usunięcia aborcji z przepisów prawa karnego i innych regulacji przewidujących środki karne oraz do zaprzestania karania kobiet, dziewcząt i wszystkich osób, które są w ciąży, jak również podmiotów i osób świadczących usługi medyczne i innych za poddanie się aborcji oraz wykonanie lub pomoc w wykonaniu aborcji
  • Wzywa do zmiany przepisów prawa, które dopuszczają dostęp do aborcji jedynie w szczególnych okolicznościach
  • Potwierdza, zgodnie z prawem międzynarodowym, że ochrona praw człowieka rozpoczyna się w chwili urodzenia
  • Wzywa państwa do zapewnienia pełni praw ekonomicznych i społecznych poprzez promowanie polityk wspierających osoby w ciąży w podejmowaniu nieograniczonych decyzji dotyczących ich życia reprodukcyjnego – w tym poprzez dostęp do ochrony zdrowia, ubezpieczenia społecznego i środków gwarantujących odpowiedni standard życia.

Aborcja nie jest odosobnioną kwestią. Odmawianie prawa do decydowania o własnych ciałach utrwala nierówności ze względu na płeć oraz nierówności ekonomiczne, jak również wzmacnia stygmatyzację i dyskryminację.

Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska

“Wiemy, że aborcja to bardzo złożony temat, ale rozwiązania penalizujące aborcję, nie uwzględniają wielu społecznych, ekonomicznych i osobistych okoliczności, które wpływają na decyzje osób o zakończeniu ciąży. Pełna dekryminalizacja aborcji jest niezbędna, by chronić prawa człowieka i zapobiec kolejnym śmierciom osób mogących zajść w ciążę i uszczerbkom na zdrowiu spowodowanym przez aborcje wykonywane w niebezpiecznych warunkach” – dodała Draginja Nadaždin.

Zrewidowane stanowisko ws. aborcji >>>

Więcej informacji: [email protected]