Świat: Bezpieczeństwo jest pretekstem dla umniejszania praw człowieka

Komitet ds. Walki z Terroryzmem został powołany przez Radę Bezpieczeństwa po atakach 11 września w celu monitorowania wszelkich kroków, które – zadaniem Rady – należało podjąć dla zwalczania terroryzmu. Komitet rozpoczął dokonywanie oceny przekazanych przez rządy ponad stu raportów o podjętych dotychczas krokach.

Sekretarz Generalna Amnesty International, Irene Khan, wystosowała list do Rady Bezpieczeństwa pilnie wzywając do podjęcia zdecydowanych kroków, które zapewnią, że rządy nie będą łamać swoich zobowiązań i międzynarodowych standardów dotyczących przestrzegania praw człowieka. -W przeciwnym razie istnieje poważne niebezpieczeństwo, które już ujawniło się w niektórych krajach, że względy bezpieczeństwa wezmą górę nad przestrzeganiem praw człowieka- – czytamy w liście Irene Khan.

Żaden z sześciu ekspertów powołanych przez Komitet do udziału w ocenie raportów i opisanych w nich działań podjętych przez rządy nie jest specjalistą w zakresie praw człowieka. Dlatego Amnesty International wzywa Radę Bezpieczeństwa do zobowiązania Komitetu do Walki z Terroryzmem do:

  1. powołania eksperta w zakresie prawa międzynarodowego, włączając w to prawa człowieka, który uczestniczyłby w ocenie podjętych przez rządy działań;
  2. wypracowania dokładnych wytycznych, jak państwa winny przestrzegać standardów międzynarodowych dotyczących praw człowieka w kontekście prowadzania działań dla zwalczania -terroryzmu-.

W liście mówi się ponadto, iż -rządy niektórych państw wprowadziły nowe ustawodawstwo, które stanowi pogwałcenie standardów dotyczących praw człowieka, podczas gdy inne rządy wykorzystują obowiązujące od dawna normy interpretując je w sposób przyzwalający na represjonowanie opozycji.-

Raport ukazuje, jak palące są to problemy, które stanowią o zaniepokojeniu Amnesty International. Rights at Risk (-Zagrożone prawa-) opisuje pogwałcenia praw człowieka wynikające z działań podejmowanych przez rządy w różnych częściach świata jako środki w walce z -terroryzmem-, zarówno przed jak po 11 września. Zalicza się do nich:

  • zatrzymania na czas nieokreślony bez postawienia zarzutów i bez procesu;
  • odizolowanie podczas zatrzymania, które ułatwia stosowanie tortur;
  • niesprawiedliwe procesy;
  • ograniczanie prawa do wolności słowa, prawa do zgromadzeń i zrzeszania się.

-Kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo państwa i jego obywateli- – mówi Amnesty International- – ważne jest szczególnie, aby przestrzegane były normy odnoszące się do praw człowieka i zasad rządów prawa. Poszanowanie dla wszystkich praw człowieka jest jedynym sposobem, aby każdemu zapewnić bezpieczeństwo.-

Tematy