Światowe Forum Społeczne: przedstawiciele korporacji powinni się rozliczyć

„Globalizacja ekonomiczna spowodowała rozszerzenie zasięgu wpływów przedsiębiorstw, i dlatego sprawą bardziej pilną niż kiedykolwiek jest sprawić, aby działały one w poszanowaniu praw człowieka. Dobrowolne inicjatywy nie są wystarczające, ponieważ starania dobrowolne, z racji swej istoty, podejmują tylko ci, którzy mają dobre intencje. W rzeczywistości jednak brakuje podstaw prawnych, które zahamowałyby nadużycia.”

Podczas prezentacji nowej publikacji, zatytułowanej UN Human Rights Norms for Business, Towards Legal Accountability (Normy ONZ dotyczące praw człowieka, odnośnie odpowiedzialności prawnej przedsiębiorstw), Irene Khan stwierdziła, iż przedstawiciele firm mają do odegrania istotną rolę, jeśli chodzi o ochronę i wspieranie praw człowieka na świecie. Według Sekretarz, przepisy ONZ są ważnym krokiem w kierunku stworzenia wiążącego porozumienia międzynarodowego, które zmusiłoby przedsiębiorstwa do zdania rachunku z naruszeń praw człowieka.

„Niestety istnieje duży opór przed takimi normami. W momencie, gdy wszelkie dążenia Narodów Zjednoczonych przeżywają niespotykane dotąd zagrożenia, wynikające z następstw „wojny przeciw terrorowi”, normy są atakowane zarówno przez rządy niektórych państw członkowskich ONZ, jak i przez przedsiębiorstwa.”

„Stosując te normy jako podstawę do pozyskiwania poparcia i prowadzenia kampanii, organizacje obywatelskie mogą przyczynić się do uznania przez przedsiębiorstwa ich obowiązku zastosowania i respektowania przepisów, a także mogą wyrazić swoje poparcie dla całego systemu wielostronnego ONZ i międzynarodowych standardów, które ustala” – oznajmiła Irene Khan.

„Normy te, to pierwszy miarodajny i wyczerpujący zbiór przepisów dotyczących firm i jako takie ustalają wyraźne reguły ich postępowania w kwestii praw człowieka. Z tego powodu istotne jest, aby spotkały się z całkowitym wsparciem ze strony rządów, przedsiębiorstw i instytucji finansowych.”

„Bezkarność wobec naruszania praw człowieka przez niektóre firmy na świecie przyczynia się do dalszego popełniania nadużyć. W kopalniach diamentów w Demokratycznej Republice Konga Amnesty International bada przypadki pracujących nielegalnie górników zabitych przypuszczalnie strzałami państwowej straży bezpieczeństwa. Większość górników jest nieuzbrojona i w przypadku tych, którzy zginęli, strzały padły bez ostrzeżenia. Firma zarządzająca koncesjami na wydobycie diamentów i władze przymykają oczy na te zabójstwa.”

„W Bośni i Hercegowinie pracujemy obecnie nad projektem poświęconym dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na pochodzenie etniczne. Wielu członków mniejszości, którzy wracają do kraju, ma ogromne trudności ze znalezieniem pracy.”

„Minęło prawie 20 lat od awarii w fabryce chemicznej w Bhopal w Indiach, która pozbawiła życia tysiące osób. Fakt, że amerykańska firma Union Carbide nie zastosowała się do podstawowych norm bezpieczeństwa, przyczynił się bezpośrednio do katastrofy. Niestety, od tamtej pory uczyniono niewiele, aby zagwarantować odpowiedzialność prawną firm o zasięgu ponadnarodowym” – stwierdziła Irene Khan.

Publikację The UN Human Rights Norms for Business, Towards Legal Accountability można otrzymać w biurze polskiej sekcji AI, ul. Jaśkowa Dolina 4, 80-252 Gdańsk

Więcej informacji:

» www.amnesty.org/globalisation

Tematy