logo amnesty mobbing

Amnesty International Polska: komentarz dot. raportu o środowisku pracy w Sekretariacie Międzynarodowym Amnesty International w Londynie

Opisane w raporcie wydarzenia i zachowania dotyczą personelu  zatrudnionego w Sekretariacie Międzynarodowym AI z siedzibą w Londynie.  
Ze względu na szczególną wagę, jaką AI przywiązuje do zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy swoim pracownicom i pracownikom, zdecydowano się na przeprowadzenie w/w audytu a dotychczasowy zespół menadżerski Międzynarodowego Sekretariatu ogłosił swoją gotowość podania się do dymisji i oddał się do dyspozycji Kumiego Naidoo, Sekretarza Generalnego organizacji. Sekretarz Generalny  zapowiedział dalsze szczegółowe wyjaśnienie sprawy i podjęcie kroków zmierzających do naprawienia sytuacji w Sekretariacie Międzynarodowym.  
Sekretariat Międzynarodowy koordynuje pracę ruchu Amnesty International na całym świecie. Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce jest sekcją ruchu Amnesty International. Posiada odrębną osobowość prawną, biuro, zarząd i kadrę zarządzającą. Na całym świecie funkcjonuje ponad 70 sekcji Amnesty International, które działają na poziomie krajowym w porozumieniu i we współpracy z Sekretariatem Międzynarodowym, zachowując jednak niezależność hierarchiczną i służbową. Przedmiotowy raport nie odnosi się do pracowników zatrudnionych przez Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce, jednak wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzonego badania zostaną objęte szczególną uwagą kadry zarządzającej Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce od lat podejmuje działania mające na celu zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji  i innym niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy. Do działań tych należy przyjęcie odpowiednich procedur reagowania na nieprawidłowości, regularne szkolenia i coroczny audyt przeprowadzany przez zewnętrznych ekspertów.  
Zespół AI w Polsce z przykrością przyjął informację, że pracowniczki i pracownicy  Sekretariatu Międzynarodowego mogli doświadczać traktowania o charakterze mobbingu lub innych zachowań niepożądanych. Zapowiadane przez Sekretarza Generalnego AI kroki muszą mieć na celu realną poprawę sytuacji w Międzynarodowym SekretariaciePolska sekcja Amnesty International gotowa jest wesprzeć ten proces.
Ponadto, w związku z nieprawdziwymi i nieścisłymi informacjami, które pojawiły się w publikacji “Wprost” w dniu 25 lutego  2019 roku odnoszącej się do opisanych wyżej wydarzeń, Zarząd Stowarzyszenia złożył do redaktora naczelnego wniosek o opublikowanie sprostowania, który jednak nie został przez niego uwzględniony.  W związku z powyższym, nie wykluczając podjęcia dalej idących kroków prawnych, Zarząd postanowił zamieścić treść sprostowania na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Tematy