Baner z napisem Wolne Sądy Wolni Ludzie na demonstracji pod Sądem Najwyższym w Warszawie. Copyright: Grzegorz Żukowski

Apel do senatorów w sprawie reformy sądownictwa

W liście wyrażono zaniepokojenie pośpiechem w pracach Parlamentu nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Prawo do sądu to jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka zagwarantowane w Konstytucji RP i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska. Reforma sądownictwa powinna toczyć się w duchu poszanowania prawa i podstawowych standardów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, do których przestrzegania Polska jest zobowiązana na mocy Konstytucji i wiążących umów międzynarodowych.
Do apelu dołączono treść petycji, którą w ciągu zaledwie kilku dni podpisało ponad 10 000 osób, w której wzywamy władze Polski do prowadzenia reformy sądownictwa w zgodzie z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym oraz opinię Amnesty International prezentującą główne obawy organizacji w zakresie wpływu na niezależność sądownictwa przyjętych i proponowanych w ostatnim czasie zmian w polskim ustawodawstwie.

Zdjęcie: Grzegorz Żukowski