Czy Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników przyjedzie do Polski?

Jednocześnie Amnesty przypomniała, że Polska znajduje się na liście państw, które wystosowały tzw. standing invitation wobec wszystkich specjalnych procedur tematycznych Rady Praw Człowieka, w tym Specjalnych Sprawozdawców. Wystosowanie tego rodzaju zaproszenia oznacza, że dane państwo zobowiązuje się w każdym przypadku akceptować prośbę o umożliwienie wizyty. Wizyta Specjalnego Sprawozdawcy pozwoliłaby na dokonanie oceny przeprowadzonych ostatnio oraz proponowanych reform wymiaru sprawiedliwości w świetle zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w ONZ, w szczególności w kontekście starań Polski o wybór na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa.
Urząd Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników został utworzony w 1994 r. Do jego zadań należy monitorowanie stanu ochrony niezależności sędziów i prawników. Sprawozdawca przyjmuje informacje z państw członkowskich ONZ na temat potencjalnych naruszeń w tej sferze, przeprowadza oficjalne wizyty w państwach ONZ i sporządza raporty. Wizytę może zainicjować sam Sprawozdawca (jak w przypadku Polski) lub rząd. W obu wypadkach rząd musi wyrazić zgodę na wizytę wystosowując oficjalne zaproszenie.  W czasie wizyty Sprawozdawca ocenia stopień niezależności sądownictwa, funkcjonowanie sytemu wymiaru sprawiedliwości, a następnie formułuje rekomendacje.  Raport z wizyty wraz z rekomendacjami jest przedstawiany Radzie Praw Człowieka ONZ.
Więcej informacji na stronie.