DOBRA WIADOMOŚĆ: Ośrodek w Gazi Baba zlikwidowany.

[Aktualizacja z 28.07.2015]
MACEDOŃSKI OŚRODEK BEZPRAWNEGO PRZETRZYMYWANIA MIGRANTÓW W GAZI BABA ZLIKWIDOWANY
Otoczony złą sławą Ośrodek dla cudzoziemców “Gazi Baba” w Skopje został zamknięty. Tym samym zakończono przetrzymywanie w nim w nieludzkich warunkach setek migrantów i uchodźców. Ostatni zatrzymani zostali zwolnieni 24 lipca.
Dnia 18 lipca MSW Macedonii poinformowało media, że rozpoczęto proces stopniowego zwalniania poszukujących międzynarodowej ochrony migrantów i uchodźców, przetrzymywanych do tej pory w Ośrodku dla cudzoziemców w Gazi Baba. Migrantów przewieziono do ośrodka przejściowego w którym mogli wystąpić o azyl, jednak większość z nich w krótkim czasie opuściła ośrodek.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Macedonii, działając w porozumieniu z Prokuraturą, przyspieszyło postępowania w których migranci mieli wystąpić jako świadkowie przeciw przemytnikom ludzi, dzięki czemu możliwe było zwolnienie zatrzymanych migrantów.
Podjęta przez MSW decyzja o uwolnieniu osób przetrzymywanych w Gazi Baba była w znacznej mierze skutkiem międzynarodowych nacisków, w tym Pilnych Akcji przesyłanych przez aktywistów i aktywistki Amnesty International, jak również krytyki ze strony innych organizacji lokalnych i międzynarodowych, w tym Komitetu ds. Tortur ONZ.
Chociaż MSW Macedonii nie odpowiedziało jeszcze na zapytania Amnesty International, z innych źródeł dowiadujemy się że ośrodek w Gazi Baba ma zostać przekształcony w obiekt otwarty przeznaczony dla uchodźców i migrantów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym dla rodzin z dziećmi oraz dzieci podróżujących samotnie. Plany Ministerstwa obejmują również utworzenie tymczasowego ośrodka dla uchodźców i migrantów podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń (w tym nielegalne przekroczenie granicy), do czasu budowy nowego ośrodka który spełni odpowiednie standardy międzynarodowe.
Nie oznacza to odstąpienia od praktyki zatrzymywania i więzienia migrantów i uchodźców. Nie zmieniły się również przepisy pozwalające na przetrzymywanie migrantów i uchodźców mających wystąpić w roli świadków. Amnesty International nadal monitoruje sytuację.
Ogromnie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w Pilnej Akcji. Aktualnie nie są potrzebne dalsze działania w tej sprawie.
[Pilna Akcja z 9.03.2015] Większość umieszczonych w ośrodku osób, w tym całe rodziny, uciekła z ogarniętej konfliktem zbrojnym Syrii a w ośrodku umieszczeni są na czas procedury ustalenia ich tożsamości oraz jako świadkowie w sprawach karnych przeciw przemytnikom. Niektórzy z nich są arbitralnie przetrzymywani ponad pół roku, bez możliwości odwołania przed sądem.
Amnesty International posiada raporty i bezpośrednie relacje opisujące nieludzkie, poniżające warunki w ośrodku “Gazi Baba”. W zbudowanym dla 120 do 150 osób ośrodku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oficjalnie umieszcza do 200 osób. Według innych źródeł jednorazowo przetrzymywanych tam jest nawet 350 osób. Pomimo wielokrotnych wniosków Amnesty International nie uzyskała zgody na zwizytowanie ośrodka.
Relacje byłych zatrzymanych, fotografie oraz informacje innych organizacji potwierdzają że warunki w przepełnionym ośrodku są rażąco złe. Umieszczane tam osoby wielokrotnie śpią na podłodze a dostęp do opieki medycznej czy nawet sanitariatów jest bardzo utrudniony. Długi okres przetrzymywania osób w takich warunkach stanowi nieludzką i poniżającą praktykę. Automatyczne zatrzymywanie uchodźców, osób poszukujących międzynarodowej ochrony prawnej i migrantów jest niezgodne z prawem, a przetrzymywanie dzieci, w tym w szczególności dzieci podróżujących samotnie, wyłącznie na potrzeby procedury imigracyjnej jest niedopuszczalne w każdej sytuacji.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku angielskim lub własnym:

  • wzywających Ministra Spraw Wewnętrznych do natychmiastowego przerwania bezprawnych zatrzymań uchodźców, migrantów i osób poszukujących azylu w ośrodkach dla cudzoziemców
  • wzywających Ministra Spraw Wewnętrznych do poprawy warunków zatrzymania tych osób, dla których zatrzymanie w ośrodku jest środkiem zgodnym z prawem, proporcjonalnym oraz koniecznym, podjętym w indywidualnej procedurze kontrolnej z instancją odwoławczą
  • wzywających kierowniczkę Departamentu Azylu Ministerstwa do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapewnienia osobom umieszczonym w ośrodku możliwości wystąpienia o międzynarodową ochronę prawną, oraz zagwarantowania indywidualnej i uczciwej oceny ich sytuacji .

Przykładowy tekst apelu do pobrania u dołu strony.
APELE (listy, faksy, e-maile) NALEŻY WYSYŁAĆ DO 9 KWIETNIA 2015 NA ADRES:
Minister Spraw Wewnętrznych
Gordana Jankuloska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dimce Mircev 9.
1000 Skopje
Macedonia
Fax: +389 2311 2468
Email: [email protected] oraz [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Minister / Dear Minister
Kierowniczka Departamentu Azylu
Bratka Dajanovska Milcevska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dimce Mircev 9.
1000 Skopje
Macedonia
Fax: +389 2311 2468
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani / Dear Ms Milcevska
Z kopią na adres:
Head of Sector for Border Affairs and Migration
Marinko Kocovski
Sector for Border Affairs and Migration
Dimce Mircev 9
1000 Skopje
Macedonia
Fax: +389 2311 2468
Email: [email protected]
oraz
Ambasada Macedonii w Polsce
ul. Królowej Marysieńki 40,
02-954 Warszawa
Fax: (22) 651 72 92
E-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe
Obawy związane z długością oraz warunkami zatrzymania w ośrodku dla cudzoziemców, jak również z zatrzymywaniem tam dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek były wyrażane również przez macedoński urząd rzecznika po wizycie w ośrodku Gazi Baba. W Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, 18 grudnia 2014, rzecznik przypomniał o standardach międzynarodowych zabraniających przetrzymywania dzieci, oraz wzywał do zapewnienia im właściwej opieki socjalnej, psychologicznej i medycznej.
W październiku 2014 wizytację ośrodka przeprowadził Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Publikacja raportu z wizyty wymaga zgody władz Macedonii.
Każda osoba, w tym każdy migrant i każdy poszukujący międzynarodowej ochrony prawnej, niezależnie od statusu prawnego posiada prawo do wolności oraz ochrony przed arbitralnym aresztowaniem i więzieniem. Przepisy prawa nie mogą dopuszczać domniemania aresztu. Zgodnie z prawem międzynarodowym nikt nie może zostać pozbawiony wolności, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków objętych odpowiednimi przepisami i procedurami. W opinii Komitetu Praw Człowieka, aby aresztowanie nie zostało uznane za arbitralne, zatrzymanie i przetrzymywanie migrantów oraz członków ich rodzin, w tym osób o nieuregulowanym statusie, winno być (a) objęte przepisami prawa, (b) konieczne w zaistniałych okolicznościach, oraz (c) proporcjonalne do realizowanego celu.
Każda decyzja ograniczająca prawo do wolności migrantów, uchodźców i poszukujących azylu winna opierać sie na szczegółowej i zindywidualizowanej analizie każdego przypadku, w tym osobistej historii danej osoby oraz ewentualnego ryzyka naruszenia przez nią prawa. Należy również ocenić, czy ograniczenie wolności jest środkiem koniecznym oraz czy właściwie służy określonemu prawem celowi. Objęta procedurą osoba winna poznać treść decyzji wraz z uzasadnieniem, podaną w języku dla niej zrozumiałym. Według informacji posiadanych przez Amnesty International, żaden z tych elementów nie jest należycie spełniony w stosunku do zatrzymanych w “Gazi Baba”.
W styczniu 2015 delegacja Amnesty International odwiedziła Skopje, jednak nie uzyskała zgody na wejście na teren ośrodka Gazi Baba. Przedstawicielom Amnesty International zezwolono na wizytę w ośrodku Vizbegovo na obrzeżach miasta. Znajdowało się tam zaledwie 30 osób, chociaż ośrodek jest dostosowany do przyjęcia 150 osób.
Aby upomnieć się o los uchodźców poszukujących schronienia w Europie podpisz petycję: http://amnesty.org.pl/index.php?id=462