Dzień Walki z Ubóstwem – zatrzymaj przymusowe wysiedlenia Romów we Włoszech

W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ogłosić 17 października Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem, tak aby uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach. W 2000 roku podczas szczytu Narodów Zjednoczonych 189 państw przyjęło Deklarację Milenijną zawierającą 8 milenijnych celów rozwoju, spośród których celem pierwszym i przewodnim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu na świecie. Niezagwarantowanie przez władze odpowiedniego miejsca zamieszkania oraz przeprowadzanie przymusowych wysiedleń dodatkowo zwiększa zagrożenie i utrudnia wyjście z ubóstwa.
Amnesty International w działaniach dotyczących ubóstwa skupia się również na kwestiach związanych z życiem w slumsach i nieformalnych osiedlach, prawem do mieszkania oraz przymusowymi wysiedleniami. Pomimo tego, że obecnie istnieją międzynarodowe i regionalne standardy dotyczące ochrony prawa do odpowiednich warunków zamieszkania oraz ochrony przez przymusowymi wysiedleniami, ich implementacja nie jest wystarczająca.
Romowie mieszkających w większych włoskich miastach narażani są na segregację, dyskryminację i przymusowe wysiedlenia. Wiele osób przesiedlanych jest do tzw. oficjalnych obozów, które znajdują się w odizolowanych rejonach.
Jednocześnie państwo nie gwarantuje odpowiednich warunków zamieszkania mniejszości romskiej. Obozy otoczone są płotem i są pod stałym nadzorem kamer monitoringu. Romów odseparowuje się od reszty społeczeństwa oraz utrudnia dostęp do szkolnictwa, opieki zdrowotnej oraz dóbr i usług. Zgodnie z prawem międzynarodowym stanowi to dyskryminację. Dlatego Amnesty International apeluje do premiera Włoch Mario Monti’ego, aby władze Włoch zaprzestały praktyk dyskryminacyjnych i segregacji Romów oraz zakazały przymusowych wysiedleń.
Wezwij Premiera Montiego do niezwłocznego wdrożenia strategii na rzecz integracji Romów oraz do zagwarantowania, że Romowie nie będą przymusowo wysiedlani, segregowani ani dyskryminowani. Premier Monti musi również zapewnić, że prawa romskich kobiet, dzieci oraz mężczyzn są zagwarantowane. Czas zacząć działać przeciwko przymusowym wysiedleniom i segregacji. Wszystkie zebrane podpisy przekażemy Premierowi Monti’emu – podpisz petycję.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przymusowych wysiedleniach we Włoszech.