Federacja Rosyjska: Amnesty International apeluje, by Michaił Triepaszkin został uwolniony na czas rewizji jego sprawy

AI Index: EUR 46/013/2006
Co więcej, Amnesty International jest głęboko zaniepokojona faktem, iż w kolonii karnej, w której jest przetrzymywany, odmówiono mu dostępu do pomocy medycznej i że więzienna administracja traktuje go w sposób okrutny, nieludzki i poniżający. To traktowanie wygląda na próbę zastraszenia go, aby wycofał swoją skargę przeciwko władzom rosyjskim. Triepaszkin skarży się na  w związku ze swoim skazaniem i traktowaniem podczas uwięzienia. Amnesty International obawia się również, że w areszcie Triepaszkin był okrutnie, nieludzko i poniżająco traktowany oraz że nękano go próbując nakłonić do wycofania skargi na warunki panujące w areszcie.
Mając poważne podstawy, aby przypuszczać, że z powodu wpływania władzy wykonawczej na władzę sądowniczą sprawa Michaiła Triepaszkina nie była przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, Amnesty International wzywa do przeprowadzenia szybkiego, niezależnego i dokładnego śledztwa w sprawie tych zarzutów oraz do pełnej rewizji sprawy – zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu. AI wzywa władze rosyjskie do uwolnienia Michaiła Triepaszkina na czas ponownego rozpatrywania jego sprawy. Amnesty International wzywa również władze rosyjskie, by zagwarantowały mu natychmiast pełną i odpowiednią pomoc medyczną i zapewniły, warunki, w jakich przetrzymuje się wszystkich skazanych w kolonii karnej IK-13, w tym także w karcerach, będą zgodne z międzynarodowymi standardami, takimi jak Minimalne Standardowe Reguły Traktowania Więźniów. Władze rosyjskie powinny również zapewnić, że władze więzienne nie próbują nękać żadnego więźnia, który składa skargę na traktowanie w więzieniu i w sprawie postawionych im zarzutów karnych. Wszystkie zarzuty w sprawie nękania powinny zostać szybko, bezstronnie i dokładnie zbadane.