Iran: Trzeba przestać milczeć – nadszedł czas by skończyć z karą śmierci dla dzieci

W piątek 28 stycznia 2005, Komitet Praw Dziecka ONZ po rozpatrzeniu drugiego cyklicznego raportu na temat wprowadzania w życie zapisów Konwencji przez Iran wezwała Iran do:

  • „podjęcia wszelkich kroków w celu natychmiastowego wstrzymania wykonania wszystkich wyroków śmierci nałożonych na osoby za przestępstwa, które popełniły w wieku poniżej 18 lat; zamiany tych wyroków na kary zgodne z zapisami Konwencji oraz do zniesienia kary śmierci dla osób które popełniły przestępstwa zanim ukończyły 18 lat, zgodnie z wymogami artykułu 37 Konwencji,“

a także do:

  • „natychmiastowego zawieszenia wymierzania i stosowania wszelkich form tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania takich jak amputacja, chłosta lub kamienowanie za przestępstwa popełnione przez osoby poniżej 18 roku życia.“ (zob. paragrafy 30 i 72.b Wniosków Komitetu.)

         W czasie publicznej debaty nad raportem irańska delegacja oświadczyła, że wykonywanie wyroków śmierci za przestępstwa popełnione przez osoby nieletnie zostało zawieszone. W rozdziale poświęconym uwagom końcowym Komitet „potępia fakt, że egzekucje trwały nawet po opublikowaniu raportu wstępnego, a jedna z nich miała miejsce w dniu debaty nad obecnym raportem.”

        Przed posiedzeniem Komitetu 10 stycznia 2005, przedstawiciel irańskiej władzy sądowniczej miał zaprzeczyć jakoby władze irańskie przeprowadzały egzekucje na osobach nieletnich i określił te doniesienia mianem „zagranicznej propagandy” oraz stwierdził, że tego typu doniesienia „pochodzą z zewnątrz i ich celem jest zniekształcenie wizerunku Republiki Islamskiej.

        Amnesty International wzywa wszystkie kompetentne władze Iranu, w tym sądownictwo, do przestrzegania zaleceń Komitetu i do ich upublicznienia w celu zapewnienia ich wprowadzenia w życie.

        Amnesty International wyraża przekonanie, że nadszedł czas, by w Iranie zaprzestać skazywania dzieci na śmierć, wstrzymać wszystkie egzekucje nieletnich oraz by nie dopuścić do żadnych innych form przemocy wobec dzieci.

        Drugi cykliczny raport przedstawiony Komitetowi Praw Dziecka, a także uwagi końcowe Komisji znajdują się na stronie:

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs38.htm

Tematy