Komisja Praw Człowieka ONZ: Czas na konkretne działanie

-Od początku swojego powstania Komisja odgrywa ważną rolę w promowaniu i ochronie praw człowieka. Jednakże posiada ona też mniej zaszczytne zapisy dotyczące wygrywania interesów politycznych i ekonomicznych kosztem konkretnych działań na rzecz obrony praw człowieka,- powiedział Claudio Cordone, Główny Dyrektor d/s Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych.

Jedną z najistotniejszych kwestii tegorocznej sesji będzie przegląd metod działania Komisji. Amnesty International przedstawiła dokumenty skupiające się na specjalnych procedurach prac Komisji i członkostwa w niej. Pomimo faktu, iż Libia przewodnicząca obecnie pracom Komisji, zdominowała tytuły prasowe, Amnesty International wierzy, że najważniejszymi kwestiami będą jednak zagadnienia poświęcone temu, jak Komisja najskuteczniej może promować i walczyć w obronie praw człowieka.

-Ochrona praw człowieka zaczyna się w domu. Członkostwo w Komisji jest przywilejem, który pociąga za sobą konsekwencje- w szczególności dla tych państw, które wchodzą w skład Biura,- dodał Claudio Cordone.

Amnesty International zwróciła się pisemnie do władz libijskich, a także do władz krajów -członków Biura Komisji (Australii, Chorwacji, Peru i Sri Lanki) wzywając je do użycia własnych środków w celu ratyfikacji konwencji dotyczących praw człowieka i do współpracy ze specjalnymi, tematycznymi sprawozdawcami, włączając skierowanie do nich otwartego zaproszenia do odwiedzenia danego kraju.

Ograniczania po 11 września 2001 pozostają jednym z najbardziej naglących problemów dotyczących praw człowieka. Środki przedsiębrane przez państwa w celu odparcia realnego czy tylko przewidywanego zagrożenia terrorystycznego, zarówno przed jak i po 11 września, od dawna miały duży wpływ na ochronę praw człowieka, włączając negatywny i długotrwały efekt na pokojowe korzystanie z praw człowieka.

-Zeszłoroczne wycofanie się z rezolucji dotyczącej praw człowieka i zwalczania terroryzmu, przekazało niszczący sygnał, wskazując na to, że główny organ praw człowieka ONZ czuje się niezdolny do zajęcia się najbardziej naglącą kwestią dotyczącą praw człowieka,- zadeklarował Claudio Cordone

Od czasu ubiegłorocznej sesji Zgromadzenie Generalne ONZ przyjęło rezolucję dotyczącą praw człowieka i zwalczania terroryzmu.

-Rezolucja Zgromadzenia Generalnego ONZ daje w wyraźny sposób do zrozumienia Komisji, aby nadal wzmacniać międzynarodową ochronę praw człowieka w kontekście podejmowanych przez państwa środków przeciwdziałania terroryzmowi,- powiedział Claudio Cordone.

-Komisja musi przejąć inicjatywę i ustanowić Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ do monitorowania wpływu, jaki na przestrzeganie praw człowieka wywiera ustawodawstwo bezpieczeństwa i środki przeciwdziałania terroryzmowi.-

Kolejną naglącą sprawą, jaką zajmie się Komisja, jest Irak. Amnesty International wzywała Radę Bezpieczeństwa ONZ do poważnego rozważenia możliwych efektów akcji wojskowej na całokształt praw człowieka i sytuację humanitarną narodu irackiego.

-Ochrona praw człowieka ludzi w Iraku musi być przede wszystkim wzięta pod uwagę przez każdego, kto planuje atak zbrojny. Niepokojącym jest fakt, że tak mało uwagi poświęca się prawom człowieka i sytuacji humanitarnej w Iraku. Powołanie obserwatorów praw człowieka, o których Komisja apelowała począwszy od 1993 roku, jest niezbędne-, podkreślił Claudio Cordone.

Amnesty International wzywa także Komisję, aby przedsięwzięła działania będące remedium na sytuację nie przestrzegania praw człowieka w Kolumbii, Demokratycznej Republice Konga, Izraelu i Terytoriach Okupowanych, Nepalu i Federacji Rosyjskiej/Czeczenii.

-W obliczu możliwego konfliktu w Iraku, wydaje się bardzo ważne, aby państwa, w których dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka nie zostały zapomniane.- stwierdził Claudio Cordone.

Dodatkowo Amnesty International nawołuje do podjęcia działań dotyczących poszczególnych zagadnień, w tym zniesienia kary śmierci, przyjęcia Protokołu Dodatkowego o prawach ekonomicznych, socjalnych i kulturowych, a także wzmocnienia ochrony praw człowieka dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

-Ta Komisja musi zademonstrować, że jej mandat do ochrony i promocji praw człowieka jest ważniejszy niż polityczne i ekonomiczne interesy własne poszczególnych państw członkowskich,- skonkludował Claudio Cordone.

Więcej informacji:
» Pełen raport w języku polskim Komisja Praw Człowieka ONZ 2003 – Czas na głęboką refleksję

Tematy