List otwarty do Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

 

            W imieniu polskiej sekcji Amnesty International pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie Pana decyzją odmawiającą zgody na dwa zgromadzenia, które miały odbyć się w Warszawie 11 czerwca bieżącego roku – Paradę Równości oraz demonstrację Młodzieży Wszechpolskiej.

 

            Wolność zgromadzeń jest jednym z podstawowych praw człowieka, ujętym między innymi w artykule 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka („Każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się”). W każdym demokratycznym społeczeństwie wolność zgromadzeń i prawo wyrażania swojej opinii należą do kanonu wolności obywatelskich. Obowiązkiem władz publicznych jest te wolności chronić i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom pokojowych, zgodnych z prawem manifestacji.

           

            Wolność zgromadzeń podlega ograniczeniom jedynie w szczególnych sytuacjach, które w prawie polskim określa przede wszystkim artykuł 31 Konstytucji RP („Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”).

 

            Odmówienia komuś korzystania z wolności zgromadzeń dlatego, że istnieje zagrożenie ze strony kontrmanifestacji stwarza groźny precedens. Odmawianie tej wolności osobom, które chcą wyrazić swoją opinię, bądź zaprotestować przeciwko różnym formom dyskryminacji i nietolerancji jest tym bardziej niepokojące.

 

            Wierzyliśmy, że Warszawa jest miastem otwartym i tolerancyjnym, w którym każdy obywatel i obywatelka może pokojowo głosić swoje poglądy, a władze publiczne stoją na straży prawa i sprawiedliwości. Niestety, decyzja Pana Prezydenta nie sprzyja budowaniu kultury opartej na szacunku dla różnorodności.

           

            Apelujemy więc do Pana Prezydenta o zmianę decyzji i umożliwienie pokojowego i zgodnego z prawem wyrażania swoich opinii przez osoby pragnące wziąć udział w zgromadzeniach 11 czerwca.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International

Tematy