Litwa: Zaprotestuj przeciwko homofobicznej ustawie!

Istnieje duże ryzyko, że homofobiczne poprawki zostaną przegłosowane i wcielone w życie. Podczas pierwszego czytania 9 lipca 2009 r., 42 posłów z najważniejszych partii politycznych opowiedziało się za nowymi propozycjami, 8 było przeciwko,
16 wstrzymało się od głosu. Poprawki trafią w najbliższym czasie do Komisji Legislacyjnej oraz do Komisji Praw Człowieka. Ostateczne głosowanie planowane jest na sesję jesienną, która kończy się 23. grudnia.
Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, umożliwią one ściganie bardzo szerokiego zakresu działalności:

  • prowadzenia działań na rzecz praw człowieka dotyczących orientacji seksualnej i identyfikacji płciowej
  • działalności prozdrowotnej na rzecz środowiska LGBT
  • organizowania gejowskich festiwalów filmowych czy równościowych.

Podejmij działania: napisz list przeciwko propozycjom kryminalizacji -promocji homoseksualizmu w miejscach publicznych-
Arunas Valinskas – Speaker of the Seimas
[email protected]
Seimas of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 53, LT-01109 Vilnius
Lithuania
Fax: + 370 5 2396279
Mr Stasys Šedbaras – Chair of the Committee on Legal Affairs
[email protected]
Committee on Legal Affairs
Seimas of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 53, Vilnius,
Lithuania
Fax: + 370 5 2396469
Mr Arminas Lydeka – Chair of the Committee on Human Rights
[email protected]
Seimas of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 53, Vilnius,
Lithuania
Fax: + 370 5 2396499
Ms Ausrine Burneikiene – Ombudsperson for Equal Opportunities
[email protected]
Seimyniskiu 1A,
LT-09312 Vilnius, Lithuania
Fax: +370 5 261 2725
Treść listu w języku angielskim:
Dear Sir/Madam,
I am writing to you with reference to the recently adopted the ‘Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effects of Public Information, which will institutionalise homophobia, and violates the right to freedom of expression and the right to be free from discrimination.
I urge you to respect your obligations not to discriminate on the grounds of sexual orientation or gender identity, and to repeal this law immediately.
Further more, I am extremely concerned by the proposed amendments to the Penal and Administrative codes,which would criminalize almost any public expression or portrayal of, or information about, homosexuality.
I urge you to not endorse any legislation that would criminalize, or otherwise prohibit, the public portrayal, expression or promotion of homosexuality, or any information relating to it, and to ensure that all persons in Lithuania, including children, fully enjoy the right to freedom of expression – including the right to seek, receive and impart information; Additionally, I urge you to provide adequate non-discriminatory information and support to lesbian, gay, bisexual and transgender people, including children, and to ensure that human rights defenders working on issues of sexual orientation and gender-identity are able to carry out their work without the threat of criminal prosecution or other legal and administrative obstacles.
Lithuania is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the European Convention on Human Rights (ECHR), both of which guarantee the freedom of expression (Articles 19 and 10 respectively). I urge you to uphold your commitments to these, and the commitments undertaken by Lithuania when it signed a joint statement on sexual orientation and gender identity at the UN General Assembly on 18 December 2008.
Sincerely,
Treść listu w języku polskim:
Szanowny Panie/Szanowna Pani,
Piszę do Pana/Pani w związku z ostatnio przyjętym -Prawem ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji publicznych-, które stanowi instytucjonalizację homofobii i narusza prawo do wolności słowa i jest sprzeczne z wolnością od dyskryminacji.
Zwracam się do Pana/Pani o uszanowanie zobowiązań dotyczących niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz o jak najszybsze zniesienie tego prawa.
Wyrażam także głębokie zaniepokojenie proponowanymi zmianami w kodeksie karnym i administracyjnym zgodnie, z którymi niemal każde publiczne wyrażenie lub manifestowanie, a także informowanie o homoseksualizmie uznane będzie za przestępstwo.
Wzywam Pana/Panią do nie popierania żadnych ustaw, które mogłyby kryminalizować lub zakazywać publicznego manifestowania, wyrażania lub promocji homoseksualizmu i związanych z nim informacji. Zwracam się o zapewnienie wszystkim osobom na Litwie, także dzieciom, możliwości do korzystania z prawa do wolności słowa – m.in. poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji. Wzywam także do zapewnienia odpowiedniej, wolnej od dyskryminacji informacji oraz wsparcia dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych, także dzieci, oraz do zagwarantowania, że obrońcy praw człowieka zajmujący się zagadnieniem orientacji seksualnej i tożsamości płciowej będą mogli wykonywać swoją pracę bez groźby postawienia ich w stan oskarżenia lub innych prawnych i administracyjnych przeszkód.
Litwa jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (European Convention on Human Rights – ECHR). Obydwa dokumenty gwarantują prawo do wolności wypowiedzi (odpowiednio art. 19. i 10.). Wzywam Pana/Panią do wywiązywania się z tych zobowiązań oraz postępowania zgodnie z podpisanym przez litewskie władze wspólnym oświadczeniem na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, ustanowionym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 18 grudnia 2008 roku.
Z poważaniem,
Więcej informacji na ten temat: Litewski parlament zamierza debatować nad kryminalizacją homoseksualizmu.