Ostatni dzwonek dla edukacji antydyskryminacyjnej

Tylko zintegrowane działania Ministerstwa Edukacji, kadry zarządzającej, grona pedagogicznego, rodziców i społeczności lokalnych mogą przynieść oczekiwany  rezultat, którym jest bezpieczna i wolna od dyskryminacji szkoła.
Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10 procent polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, przemoc werbalna jest powszechna.
Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy, po kradzieże i pobicia.
– Tylko kompleksowa edukacja antydyskryminacyjna może stanowić odpowiedź na obecną sytuację. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i uczennicom musi być priorytetem dla polskich szkół, które potrzebują w tym zakresie systemowego wsparcia – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
– Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla odmienności jest bardzo ważne z uwagi na narastanie takich zjawisk, jak mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści, niechęć wobec uchodźców – dodała Draginja Nadaždin.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi Amnesty International prowadzi projekty edukacyjne. Pierwszy z nich, “Razem mamy siłę: STOP dyskryminacji” ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizacji do podejmowania działań zwalczających dyskryminację w społecznościach lokalnych i internetowych. W projekcie działa blisko sto szkół, dla których kluczowe są  wspólne działania na rzecz zmian, wykorzystanie nowych mediów, praca metodą projektu uwzględniająca partycypację młodych ludzi na każdym etapie i osobiste zaangażowanie.
Drugi projekt, Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka, jest projektem międzynarodowym, obejmuje swoim zasięgiem wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii. Z Polski do projektu zakwalifikowanych zostało pięć wyróżnionych szkół. Głównym celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji, bullyingowi i przemocy w szkołach. Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów/uczennic, nauczycieli/nauczycielek, pracowników/pracowniczek oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.
Projekty prowadzone przez Amnesty International z jednej strony dają łatwo dostępne narzędzia do pracy na rzecz zmian w środowisku lokalnym, a z drugiej zapewniają holistyczne podejście, włączając do wspólnej pracy wszystkich członków i członkinie społeczności szkolnej i lokalnej, a także dotykając wszystkich obszarów życia szkoły.