Petycja w sprawie uniemożliwienia praktyki masowych wywózek stosowanych wobec osób migrujących

Amnesty International złożyła petycję formalną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uniemożliwienia praktyki masowych wywózek stosowanych wobec osób migrujących. Petycja składana w trybie formalnym jest sposobem wpływu na władzę publiczną przewidzianym w Konstytucji. W takiej petycji możemy domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w naszej sprawie, a może złożyć ją każdy do każdego z organów władzy publicznej, np. Sejmu, Senatu, premiera, ministra. Główną zaletą petycji złożonej w tym trybie jest obowiązek organu do rozpatrzenia jej bez zbędnej zwłoki, w ciągu trzech miesięcy.  

W naszej petycji wnosimy o zmiany w polskim prawie, które dostosują je do międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony praw uchodźców. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że regulacje prawne powinny gwarantować każdej osobie, która przekroczy albo podejmie próbę przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zindywidualizowaną ocenę jej sytuacji faktycznej i prawnej, a w przypadku, kiedy ta osoba wskaże taką chęć, wszczęcie i przeprowadzenie procedury o przyznanie ochrony międzynarodowej. Pełna treść petycji jest dostępna poniżej. 

Petycja formalna do ministra to kolejny krok w naszych działaniach związanych z kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej. W 2022 Amnesty International sporządziła raport dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W związku z zaobserwowanymi naruszeniami, zbieraliśmy podpisy pod petycjami publicznymi w sprawie zachowania godności osób uchodźczych na granicy oraz broniąc praw osób udzielających pomocy humanitarnej na tym terenie. Napisaliśmy też opinię przyjaciela sądu do Sądu Okręgowego w Lublinie, który następnie uniewinnił aktywistów udzielających pomoc humanitarną oskarżonych o złamanie przepisów.